สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์การแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ 3-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงนลินี  ดาวฤกษ์
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวหทัยภัทร  รักษากลิ่น
 
1. นางวาสนา  รอดขวัญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณภาดา  ศุขีวิริยะ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 13 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  บุตรชำนิ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายกุ้ง  ศรีหาราช
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  นายจันทร์
2. นายนันทิพัฒน์  ปาโสรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์  ปีนทำ
 
1. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
2. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
2. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
3. เด็กชายนายคงทัต   สุขประเสริฐ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สิทธิโห
2. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปรารถนา  อุทัยเลี้ยง
2. เด็กหญิงสุวัจนี  ยิ้มอยู่
 
1. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
2. นางศิริบูลย์  ชวลี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  อัมภรัตน์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
2. นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิติ
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 21 1. นายปิยะ  พึ่งประภา
 
1. นางสาวนงนุช  นิธิโชติยานันท์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ทั่งเกษม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 7 1. นางสาววิชชุฎา  ดวงมาลา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  รุ่งเรือง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณุตตรา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวศินี  แจ่มใส
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสงชัย
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 15 1. นายฐิติวัฒน์  นาคโต
2. นางสาวมุกรัตนา  รอดโพธิ์ทอง
3. นายสรวิส  วัดจินดา
 
1. นางอัจฉรา  ธุวัชชัย
2. นายมนตรี  มะลิกุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  เกิดมาก
2. นางสาวพัทธวรรณ  โสภา
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  หาคำ
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 13 1. นายคุณานนต์  สมคำ
2. นายปิยะ   พึ่งประภา
3. นายผไท  เทพแก้ว
 
1. นางสาวเมธ์วดี  กาญจนสรวง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิณณพัต  จุลกะ
2. เด็กชายศุภกร  อนุชิตานุกูล
3. เด็กหญิงอภิชญา  รอดเจริญ
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐนันท์  ระเริญรัมย์
2. นางสาวปาริชาติ  เจตบุตร
3. นางสาวเกศสุดา  ดีสว่าง
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชมภูนุช  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงนลินี  ดาวฤกษ์
3. เด็กชายอรรถพร  กันต๊ะมา
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 1. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
2. นางสาวบุญสิตา  ศรีสม
3. นายวัชรพงษ์  ปีกสันเทียะ
 
1. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
2. นายจีระเดช  บัวดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรพงษ์  เพียรเกาะ
2. เด็กชายพงศ์พัฒนชาติ  เลิศพิริยะรังสันต์
 
1. นางสาวชุติมา  วสนาท
2. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรพงษ์  ปีกสันเทียะ
2. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวุฒิชัย  มะปรางก่ำ
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  อาจน้อย
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. นายรเมศ  ทองศรี
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เพ็ชร์ประเสริฐ
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.65 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูธรรมา
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สิทธิมงคล
3. เด็กหญิงดุสิตา  เลี่ยมดวงแข
4. เด็กหญิงธีราพร  ประจงแก้ว
5. เด็กหญิงบุญฑริก  แสงแก้ว
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางพันธ์ทิพย์  เจริญภาค
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.32 เงิน 5 1. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
2. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
3. นายภาณุมาศ  ยี่สันเที๊ยะ
4. นายศุภกร  สีสันต์
5. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
2. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป่ายปาน
2. เด็กหญิงปรารถนา  อุทัยเลี้ยง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
4. เด็กหญิงสุวัจนี  ยิ้มอยู่
5. เด็กชายเจษฎาชัย  ขาวเป็นใย
 
1. นางทัศนีย์  คงบุญโสด
2. นางอารยา  พงษ์พิทักษ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตาพร  พิมพ์แดง
2. นางสาวณหทัย  นุตาลัย
3. นางสาวนภสร  บุญประสม
4. นางสาวนวพร  ขาวเป็นใย
5. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอารยา  พงษ์พิทักษ์
2. นางทัศนีย์  คงบุญโสด
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  สิทธิมาลิค
2. นายนรมนธ์  นามอิน
3. นางสาวปราวตรี  ชายทะเล
4. นายสหรัฐ  หอมนวล
5. นางสาวโชติรส  อ้นรำพึง
 
1. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  มันลาภ
2. นายคงเกษม  ขัวขินี
3. เด็กหญิงจ้อย  ไกล่วงศ์
4. นายชนินทร์ภัค  ไชยรัชฎ์
5. นางสาวชลิดา  ยิ่งแย้ม
6. นางสาวฐิติกาญจน์  พิมพ์รักษ์
7. เด็กหญิงดวงจันทร์  นายจันทร์
8. นายธนากร  แก้วดวงเล็ก
9. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
10. เด็กหญิงนันทิชา  นาสมปอง
11. นางสาวนิรมล  เขียวประสงค์
12. นางสาวนุชจนาถ  พันธ์แตง
13. เด็กหญิงน้องนุช  ภูมิทองกุล
14. นางสาวพิมพ์  ปิ่นทำ
15. นายภานุมาศ  ยี่สันเทียะ
16. เด็กหญิงรักษ์สุดา  คำสอน
17. เด็กหญิงราตรี  ใจมั่น
18. นางสาววชิรา  เรืองจุ้ย
19. นางสาวสุนิษา  ไชยพานิชย์
20. นางสาวอนิสา  ขลุ่ยดี
 
1. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
2. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
3. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
4. นางสาวมณีรัตน์  ใจสงัด
5. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณรักษ์
2. เด็กชายกรรชัย  เขตร์วิทย์
3. เด็กชายกฤษฎา  นุชโยธิน
4. เด็กชายกุ้ง  ศรีหราช
5. เด็กชายจตุรวิทย์  ศรีภูมิ
6. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธานุวัตน์
7. เด็กชายชัยยง  กุลสุวรรณ
8. เด็กชายณพสิทธิ์  สังข์นวล
9. เด็กหญิงดารารัตน์  ขุนพิบูลย์
10. เด็กชายธนนท์  พบพิทักษ์
11. เด็กชายนฤดล  รักแฝง
12. เด็กหญิงบุสรินทร์  รักษากลิ่น
13. เด็กชายวชรินทร์  แซ่เจียม
14. เด็กชายสุทธินัย  อาจประโคน
15. เด็กชายสุทัศน์  ศรทัตต์
16. เด็กชายสุรศักดิ์  จำลอกราษฏร์
17. เด็กชายอทิชา  สุขศรี
18. เด็กชายอนันท์  ทองใบ
19. เด็กชายอนุภัทร์  ศรีวิมล
20. เด็กชายอัมรินทร์  หาญณรงค์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
3. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
4. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
5. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรรณรักษ์
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.81 เงิน 21 1. นางสาวภัททิยา  หัตจุมพล
 
1. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชูสาย
2. เด็กชายเพิ่มพร  สระพรม
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 8 1. นายนพเก้า  อ่อนคำ
2. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวกฤษณา  เพลียดี
2. นางสาวจันทร์ธิดา  ระบือธรรม
3. นางสาวนภสร  บุญประสม
4. นางสาวพัชราวรรณ  รัชตธัญพงศ์
5. นางสาวภัททิยา  หัตจุมพล
6. นางสาวศิริลักษณ์  บุปผาวาสน์
7. นางสาวสุนิษา  สุทธิประภา
8. นางสาวอรพรรณ  โจว
9. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
10. นางสาวเบญจรัตน์  ป้อมหลักทอง
 
1. นางอรพินทร์  เจนจิตศิริ
2. นายไชยวัฒน์  อุปครุฑ
3. นางสาวรัตนา  รามสูต
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงรุ่งสุริยา  ศุกเปีย
2. นางสาวอัญชลี  เปรมประมูล
 
1. นางสาวสรัลลักษณ์  วิชิตถาวรชัย
2. นายรชฎ  ลัฐิกา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายคีรี  คีรีวัฒน์
2. นายชญานนท์  มะโนมัย
 
1. นายรชฎ  ลัฐิกา
2. นางสาวสรัลลักษณ์  วิชิตถาวรชัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยา  เยาวขันธ์
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพรพิมล  พึ่งทัต
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิสา  วงค์ธรรมมา
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายแก้ว  ติ๊บคำ
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณฤมล  บุญธรรม
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 1. นางสาวธัณย์จิรา  สีหเดชชัยวงษ์
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศศิธร  ชูรอดภัย
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวปาริชาติ  เจตบุตร
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. นายพงศ์พัฒนชาติ  เลิศพิริยะรังสันต์
2. เด็กชายศุภกร  อนุชิตานุกูล
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยศเครือ
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวกมลวรรณ  ลานลอบ
 
1. นายชินวัตร  แนบเนียน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายชลธาร  พุทธรัตน์
2. เด็กชายพรเจริญ  สว่างอารมณ์
3. เด็กชายลายไทย  ผิวทอง
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โยธานันท์
2. นายธนากร  แก้วดวงเล็ก
3. นางสาวสุดารัตน์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
2. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธาทิพย์  บุญมาก
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนะพล  อัศวจิตรกุล
2. เด็กหญิงปราถนา  อุทัยเลี้ยง
3. เด็กชายพรเจริญ  สว่างอารมณ์
4. เด็กชายรวีโรจน์  โชคโพธิ์ชัย
5. เด็กชายศุภากร  อนุชิตานุกูล
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
2. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชพร  บุญเยี่ยม
2. นางสาวกมลวรรณ  ลานลอบ
3. เด็กหญิงกิ่งทิพย์  พุ่มพานทอง
4. เด็กชายคมกริบ  คชดี
5. นายจักรรินทร์  วินทะไชย
6. เด็กหญิงจามีกร  เรือนคง
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
8. เด็กชายชญานนท์  คชดี
9. เด็กหญิงชญานันท์  เกิดมาก
10. เด็กชายชนะพล  อัศวจิตรกุล
11. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดีกระจ่าง
12. เด็กชายณัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
13. เด็กชายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
14. เด็กหญิงณิชากร  สถิตพรบรรพต
15. เด็กหญิงนก  ชุมสิงห์
16. เด็กชายนนทวัฒน์  รัตนชัย
17. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
18. นางสาวบุญณดา  ก๋งเกิด
19. เด็กหญิงปนัดดา  ชูสาย
20. เด็กชายประสานสุข  ยะแสง
21. นางสาวปวีณา  เปี่ยมสมบูรณ์
22. เด็กหญิงผกาวัลย์  คำฝอย
23. เด็กหญิงพัทธวรรณ  โสภา
24. เด็กชายภานุพงษ์  นามหาไชย
25. นายมณเฑียณ  ดำขำ
26. เด็กชายรวิวัฒน์  เนตรอำไพ
27. เด็กชายรวีโรจน์  โชคโพธิ์ชัย
28. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
29. นางสาววัชราภรณ์  มูลอามาตย์
30. นายวิชาญ  กุชโร
31. นางสาววิทิตา  อุดมฉวี
32. เด็กหญิงวีรดา  พืชสิงห์
33. นายศักดิ์สุริยา  ขจรสมบัติ
34. เด็กชายศุภากร  อนุชิตานุกูล
35. เด็กหญิงสนทอง  พูลสวัสดิ์
36. นางสาวสิริรัตน์  รัตนศิริวิไลเลิศ
37. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
38. นางสาวหฤทัย  ทองน่วม
39. นางสาวอธิกาญณ์  เอี่ยมสะอาด
40. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
2. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
4. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
5. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
6. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
7. นายชินวัตร  แนบเนียน
8. นายอารีย์  วีระเจริญ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชากร  สถิตพรบรรพต
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 15 1. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายกฤตวัฒน์  ปัญญากิตติวัฒน์
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปราถนา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 6 1. นายกฤตวัฒน์  ปัญญากิตติวัฒน์
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปราถนา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 16 1. นางสาวอโนชา  ลาขมเหล็ก
 
1. นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 30.66 เข้าร่วม 9 1. นายกฤตวัฒน์  ปัญญากิตติวัฒน์
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปราถนา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.33 เงิน 10 1. นางสาวช่อผกาลักษ์  ก้อนทอง
 
1. นายธวัฒชัย  มากุล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิศ  ชัยนิวัติ
2. เด็กชายณัฐพล  อยู่เป็นสุข
3. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
4. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
5. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. เด็กหญิงปนัดดา   ชูสาย
7. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
9. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายคงทัต  สุขประเสริฐ
2. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
3. นายธนา  รักสัตย์มั่น
4. นางสาวบุญสิตา  ศรีสม
5. นายพัชระ  รัตนาเดชาชัย
6. นายศุภากร  สีสันต์
7. นางสาวสิริรัตน์  รัตนศิริวิไลเลิศ
8. นางสาวหฤทัย  ทองน่วม
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจามีกร  เรือนคง
2. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
3. เด็กชายนภสินธุ์  มานิล
4. เด็กชายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
5. เด็กชายราชันย์  ขจรสมบัติ
6. เด็กหญิงวีรดา  พีชสิงห์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
8. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 1. นางสาวกชพร  บุญเยี่ยม
2. นางสาวจุฑามาศ  ผสมทรัพย์
3. นายธนา  รักสัตย์มั่น
4. นางสาวปวีณา  เปี่ยมสมบูรณ์
5. นางสาวภัครภร  บุญหลง
6. นางสาววิทิตา  อุดมฉวี
7. นางสาวสิริรัตน์  รัตนศิริวิไลเลิศ
8. นางสาวหฤทัย  ทองน่วม
9. นางสาวอธิกาญณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจามีกร  เรือนคง
2. เด็กหญิงชิราพร  เฉวียงวาด
3. เด็กหญิงธนาภา  งานดี
4. เด็กหญิงนก  ชุ่มสิงห์
5. เด็กหญิงปนัดดา  ชูสาย
6. เด็กหญิงวีรดา  พืชสิงห์
7. เด็กหญิงสนทอง  พูลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
9. เด็กหญิงอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
3. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
4. นางสุดใจ  สาครอร่ามเรือง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทัศนัย  บุญรักษา
2. นายนรมนธ์  นามอิน
3. นายมณเฑียณ  ดำขำ
4. นายรวิวัฒน์  เนตรอำไพ
5. เด็กชายสุทธิวัชธิ์  งามศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชราวรรณ   รัชตธัญพงศ์
 
1. นายธงชัย  โพธิ์ทอง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภัคชัย  อนันธนานฤภร
 
1. นางวิไล  ตันตินิรนาท
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นายนพเก้า  อ่อนคำ
 
1. นางวิไล  ตันตินิรนาท
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายนเรศ  ศรีบุญ
 
1. นางสาวสมฤดี  จิตรีวาสน์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 60.33 ทองแดง 18 1. นางสาวณิชยา  อนันตคำนึง
 
1. นางสาวสมฤดี  จิตรีวาสน์
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39.08 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เทียนขวัญ
 
1. นางสาวศรีประไพ  ลีลาขจรจิต
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 16 1. นายวันชนะ  เนียมแสง
 
1. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงประภัสสร  ดิษฐประพัต
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เจริญพงศ์สุขทวี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ฉิมวงศ์
4. เด็กหญิงสุบงกชทิพย์   ปรีชาปรัชญาพร
5. เด็กชายเอกลักษณ์  นามวงศ์
 
1. Mrs.Maria Fe  Cassenas
2. นางกาญจนา  สระศรีทอง
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิตาพร  พิมพ์แดง
2. นางสาวบุญสิตา  ศรีสม
3. นายวัชรพงษ์  ปีกสันเทียะ
4. นางสาวศิริลักษณ์  บุบผาวาสน์
5. นางสาวสุนิษา  สุทธิประภา
 
1. นางกาญจนา  สระศรีทอง
2. Mrs.Maria Fe  Cassenas
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอธิกาญณ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวทิพรัตน์  จวนกระจ่าง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 8 1. นายธีรภัทร  สิทธิมาลิค
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ธรรมสาลี
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงณภาดา  ศุขีวิริยะ
2. เด็กหญิงธนาภา  ไชยคำ
 
1. นายธวัชชัย  ดีรัมย์
2. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีรี  คีรีวัฒน์
2. นายสรวิศ  วัดจินดา
 
1. นายธวัชชัย  ดีรัมย์
2. นางสาวเจียรนัย  โพธิ์ประสิทธิ์
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 -    
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายคงทัต  สุขประเสริฐ
2. นางสาวช่อผกาลักษณ์  ก้อนทอง
3. นางสาวฐิตาพร  เฟื่องฟู
4. นางสาวนภาเพ็ญ  สินนาคำ
5. นางสาวพรพิมล  พึ่งทัต
6. นายระพีพัฒน์  ศิริวัฒน์
7. นางสาววรรณวิสา  ปราไชย
8. นายวัชรพงษ์  ปีกสันเทียะ
9. นางสาวศศิวิมล  สุริถี
10. นางสาวอโนชา  ลาขุมเหล็ก
 
1. นายธีรวุธ  รุณแสง
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ประกิตติกุล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วงษ์มั่น
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ขมประเสริฐ
 
1. นางสาวอารยา  บัววัฒน์
2. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายธนัช  สีลา
2. นายสุชาดา  เจริญศิริ
3. นางสาวสุชานรี  รัศมี
 
1. นางสาวอารยา  บัววัฒน์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สวนสุวรรณ
2. เด็กหญิงปริดา  ฤทธิ์บรรจง
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายอภิสิทธิ์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางสาวชัชรินทร์  กงเพชร
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนาภา  ไชยดำ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้อมลอย
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
2. นายประวิทย์  ดำรงค์ทรัพย์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเอื้อย  เจริญ
 
1. นางสาวพรภัทร์สร  แพงแก้ว
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจินตนา  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญชนา  ห้อยมาลา
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกรพงษ์  เพียรเกาะ
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  เพ็ชร์ประเสริฐ
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 1. เด็กชายวรสิทธิ  โอวาทปฏิมากร
2. เด็กชายสุกัณฑ์  พวงอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 1. นายธนสิทธิ์  เตาวโรดม
2. นายปิยณัฐ   พุ่มไสว
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นายกัปนาท  หนุมาศ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพล  ขุ่นศรี
2. นายโสภณ  เชื้อมอญ
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางสาวณัฐริน  เจริญเกียรติบวร
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายพุทธพงศ์  ภูคงนำ
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 28 1. นายธนพล  ทองคำ
2. นายสวัฒน์ชัย  ตรงดี
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นายกัปนาท  หนุมาศ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 17 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายพุทธพงศ์  ภูคงนำ
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 12 1. นายกษิดิศ  ชื่นฤทัยในธรรม
2. นายคุณานนท์  พลอยเสงี่ยมพงษ์
 
1. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  นายจันทร์
2. นางสาวพิมพ์  ปินทำ
3. เด็กหญิงสุทธาวัลย์  ถมยาวิทย์
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นายฉวี  นัยชิต
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตยา  ประพล
2. นางสาวสุพรรษา  ไม้หอม
3. นางสาวอาร์ม  อินทอง
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางฉวี  นัยชิต
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายศตวรรษ  โตมอญ
2. เด็กชายอดิศักดิ์   สุขศิริ
3. เด็กชายแก้ว  ชัยแสง
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์พรรณ  สิทธิประชา
2. นางสาวรุจาภา  โตมอญ
3. นางสาวสุกานดา  ใจกล้า
 
1. นางขนิษฐา  ธรรมสาคร
2. นางนวลจันทร์  บัวเชย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 72.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  นาหนองแก้ว
2. เด็กหญิงทัตพิชา  ศิริธรรมมา
3. นางสาวโบว์  โซ่เงิน
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางฉวี  นัยชิต
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนากานต์  ผลวา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีประทัย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  น้อยอามาตร์
 
1. นางนวลจันทร์  บัวเชย
2. นางฉวี  นัยชิต