สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวัชรินทร์  สินภักดี
 
1. นางสาวพิกุล  ยอดสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติกา  อาจจันทร์
 
1. นางสาวพิกุล  ยอดสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงวัชรา  สินภักดี
 
1. นางสาวพิกุล  ยอดสวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชุติเทพ  พงษ์ศิลป์
 
1. นางวรรณภา  ป้อมพิมพ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนภาพรรณ  แก่นหอม
 
1. นางชวนพิศ  พฤกษประมูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  กรเกษม
 
1. นายชัยณรงค์  สายันเกณะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 8 1. นายวุฒิพงษ์  แย้มพุชชงค์
 
1. นางชวนพิศ  พฤกษประมูล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แจ้งพร้อม
2. เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุกาญฎา  อรรถศิริปัญญา
 
1. นางพัชพรวรรณ  โทเรืองฤทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  วงศ์จำปา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52.72 เข้าร่วม 10 1. นายชลาทิศ  ถีถาวร
2. นางสาวธัญญาวดี  ศรีทอง
3. นายสุวัฒน์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกชรัตน์  วิกล
2. นางสาวพรสวรรค์  สมแสงสรวง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วนุช
2. เด็กหญิงวริศรา  อุทัยศรี
 
1. นางพรพิมล  พรพรหมโชติ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายกิตติภาคย์  วชิระ
2. นางสาวพรพิมล  พงษ์เจริญ
 
1. นางพรพิมล  พรพรหมโชติ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายมานัท  ศรีเมือง
 
1. นายวรวิทย์  สังสุทธิกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดิลก  บทนอก
2. นางสาวนงลักษณ์  คูฮั่วหลี
3. นางสาวรัชณากร  ศุภฤทธิ์
 
1. นายวรวิทย์  สังสุทธิกุล
2. นางทิพย์รัตน์  จันทรศร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ถีถาวร
 
1. นางทิพย์รัตน์  จันทรศร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวมณฑาทิพย์  ตระการพงษ์
 
1. นายวรวิทย์  สังสุทธิกุล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสกุณา  บุราณสุข
 
1. นางชุติมา  แสงโสภณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 7 1. นางสาวสุภาพร  เบ็ญมาตร
 
1. นางรุจิเรข  มีเจริญ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  วชิระ
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิวรรณ  กุศลศิลป์
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจริยาพร  เฉลิม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เอี่ยมสอาด
 
1. นายโชคชัย  ชุมสาชัย
2. นางรุจิเรข  มีเจริญ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวภิราวรรณ  จันทิรัตน์
2. นางสาวอัญชลี  ฉ่ำแสง
 
1. นายโชคชัย  ชุมสาชัย
2. นางรุจิเรข  มีเจริญ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิลา  เกียรติสกุลวัฒน์
2. เด็กชายเพชรตะวัน  กางโสภา
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสุพิณ  ศิลิรัตน์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  ประพันธ์พจน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริฉัตร  ประเสริฐสุข
2. นางสาววรรทนีย์  แซ่เตีย
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสุพิณ  ศิลิรัตน์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวรทัศน์   อินคง
2. นายสุชาญ  พลับวังกล่ำ
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประกาศเกียรติ  ทองใบ
2. นายปาณัส  สโมสร
3. นายสัญญา  ซองชะยา
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
2. นายนฤเดช  ทองขาว
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกองทัพ  ดิษฐศิริ
2. เด็กหญิงบุษบา  ทองไพจิตร
3. เด็กหญิงอริสรา  ล่ำสัน
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
2. นายนฤเดช  ทองขาว