สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงวัชรา  สินภักดี
 
1. นางสาวพิกุล  ยอดสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แก้วนุช
2. เด็กหญิงวริศรา  อุทัยศรี
 
1. นางพรพิมล  พรพรหมโชติ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายมานัท  ศรีเมือง
 
1. นายวรวิทย์  สังสุทธิกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดิลก  บทนอก
2. นางสาวนงลักษณ์  คูฮั่วหลี
3. นางสาวรัชณากร  ศุภฤทธิ์
 
1. นายวรวิทย์  สังสุทธิกุล
2. นางทิพย์รัตน์  จันทรศร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวมณฑาทิพย์  ตระการพงษ์
 
1. นายวรวิทย์  สังสุทธิกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  วชิระ
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิวรรณ  กุศลศิลป์
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิลา  เกียรติสกุลวัฒน์
2. เด็กชายเพชรตะวัน  กางโสภา
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสุพิณ  ศิลิรัตน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  ประพันธ์พจน์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เวชเจริญ
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางอัญชลี  โอ่งเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาริฉัตร  ประเสริฐสุข
2. นางสาววรรทนีย์  แซ่เตีย
 
1. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
2. นางสุพิณ  ศิลิรัตน์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายประกาศเกียรติ  ทองใบ
2. นายปาณัส  สโมสร
3. นายสัญญา  ซองชะยา
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
2. นายนฤเดช  ทองขาว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกองทัพ  ดิษฐศิริ
2. เด็กหญิงบุษบา  ทองไพจิตร
3. เด็กหญิงอริสรา  ล่ำสัน
 
1. นายธรรมเทพ  เกื้อหนุน
2. นายนฤเดช  ทองขาว