สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แจ้งพร้อม
2. เด็กหญิงวริศรา  ยิ่งรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงสุกาญฎา  อรรถศิริปัญญา
 
1. นางพัชพรวรรณ  โทเรืองฤทธิ์
2. นางอุไรวรรณ  วงศ์จำปา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายกิตติภาคย์  วชิระ
2. นางสาวพรพิมล  พงษ์เจริญ
 
1. นางพรพิมล  พรพรหมโชติ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ถีถาวร
 
1. นางทิพย์รัตน์  จันทรศร