สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. เขต ๖ (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติกา  อาจจันทร์
 
1. นางสาวพิกุล  ยอดสวัสดิ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจริยาพร  เฉลิม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เอี่ยมสอาด
 
1. นายโชคชัย  ชุมสาชัย
2. นางรุจิเรข  มีเจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวภิราวรรณ  จันทิรัตน์
2. นางสาวอัญชลี  ฉ่ำแสง
 
1. นายโชคชัย  ชุมสาชัย
2. นางรุจิเรข  มีเจริญ