สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต ๑๗ (จันทบุรี,ตราด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
ระหว่าง วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศรีวรรณ   ศิริปอง
 
1. นางสุดา  เวชกรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ดาวกระจ่าง
 
1. นางพรรณพร  หฤทัยถาวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนะพนธ์  นาคช้อย
 
1. นายธานี  ศิริสว่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีโกศัย
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์ไพโรจน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ทองมา
 
1. นางณัฐชมธร  ผลวัฒนา
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลา  ชีพสมุทร
2. เด็กหญิงณฐพรรณ  เดิมกะยอม
3. เด็กหญิงปริณดา  เทียนศรี
 
1. นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภิญญกาญจน์  บุญมีโชติ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  เอมรุจิ
3. นางสาวไอยวริญ  สุประกาศ
 
1. นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  พิสุทธิพงษ์บูรณ์
2. เด็กหญิงพิชยาพร  ตั้งกมลสถาพร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  บัวเหลือง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชยุตม์  บำรุงศิริ
 
1. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเอกรัตน์  สถิตย์วัฒนาสันติ์
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนัญญู  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายธีรภัทร  งามกิจ
3. เด็กชายวีรภัทร  ชีพเมืองแมน
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
2. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑิตา  ศรีพระยา
2. นายพงศธร  วุฒิ
3. นางสาวสุทญา  โกฉัยพัฒน์
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
2. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุลวรรธน์  วังสถาพร
2. เด็กชายฉัตรกวี  สุวจิตตานนท์
3. เด็กหญิงปานวาด  สำราญจิตต์
 
1. นางปรินดา  อินทสุวรรณ
2. นางลำปาง  สำราญจิตต์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคณิศร  จิตรานุรักษ์สกุล
2. นางสาวปณาลี  วัฒนฐานะ
3. นางสาวปวิชญา  ลิ้มลิขิตอักษร
 
1. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
2. นางธิติมา  สิงห์ไชย
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ตั้งธรรมธิติ
2. เด็กหญิงณัชชา  กูรมะสุวรรณ
3. เด็กหญิงสขิลา  ธีรกิจไพศาล
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุรีรัตน์  ว่องไว
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนิช  เอกปัจชา
2. นางสาวนภัสสร  พานิชกุล
3. นางสาวสุนทรีลักษณ์  เจริญวิเศษ
 
1. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
2. นางสาวสุรัชนี  ภัทรเบญจพล
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรภัทร  คะเรรัมย์
2. เด็กหญิงชนินาถ  รัตนธรรมเจริญ
3. เด็กหญิงมิ่งกมล  บำรุงพนิชถาวร
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิปพนธ์  ชำนาญชล
2. นางสาวศุภรดา  ประคองสาย
3. นายเจตวัฒน์  เครือผือ
 
1. นางสาวสุรัชนี  ภัทรเบญจพล
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ครองราช
2. เด็กชายวายุ  ชาญพนา
3. เด็กชายวุฒิภัทร  รักความชอบ
 
1. นายสักรินทร์  นาคินทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชิต  อภิสมาตร
2. นายรุ่งกิจ  รัตนผล
3. นายเกียรติศักดิ์  พูลศิริ
 
1. นางสาวณภาส์ณัฐ  จำปาบุรี
2. นางจันทิมา  แสงทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐมวรรธ  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายวัชระ  สุธาโร
 
1. นายสุชาติ  กรดี
2. นายอดุลย์  ภูเวียง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐนันท์  วิจาระ
2. นายเอกรัตน์  สถิตย์วัฒนาสันติ์
 
1. นางสาวอัญชลี  โพธิเมธา
2. นางสาวรัชนีย์  บุดดา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณากร  เยาว์ไธสง
2. นางสาวจุติพร  สนิท
3. นายบฤงคพ  สุโรรัมย์
4. นายวรรณพงศ์  ศักดิวรพงศ์
5. นายอภิลักษณ์  มวยมั่น
 
1. นางสาวศัิริวิมล  ไชยริปู
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชนะสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรนภัส  เจนจัดการ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  เจริญยิ่ง
4. เด็กหญิงพรรณรังสี  ประดิษฐ์ธรรม
5. เด็กหญิงพูนพัชร  นัมคณิสรณ์
 
1. นายวิทวัส   บุญตา
2. นายสมเกียรติ  คล่องแคล่ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริเยศ  ผลวง
2. นางสาวปานิสรา  ด้วงปั้น
3. นางสาวลลิตา  สุขสงวนศิลป์
4. นางสาวศยามล  จำปาทิพย์
5. นางสาวสิริยาภรณ์  มีเมือง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โฉมเฉิด
2. นางสาวกัลยรักษ์  สนองไทย
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาริกา  นันทะสังข์
2. นายธิปพนธ์  ชำนาญชล
3. นายพีรณัฐ  อบรมวรรณ
4. นายภัคชยศ  เจริญชล
5. นางสาวภัทรวดี  กะรัตน์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไพพรรณ  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวภัทรา  ดาราเย็น
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  สุขโข
 
1. นางสาวณัฏฐริตา  คงทวี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  การประจำ
2. เด็กชายสิรภพ  โฆษิตชัยมงคล
 
1. นางกฤษณา  เทียนศรี
2. นายวิทวัส   บุญตา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริสุข
2. นายรังสิมันต์  พิมเสน
 
1. นางสาวกุลกัลยา  อยู่ศรี
2. นางกฤษณา  เทียนศรี
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรันย์  ทวีสุข
 
1. นายปรีชา  สำราญจิตต์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นายปฏิภาณ  ปานเม่น
 
1. นายปรีชา  สำราญจิตต์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธงไชย  กังวาล
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภัค  ขนิษฐทอง
2. นายกิตติภพ  เมธานพรุจ
3. นายณัฏฐวิชญ์  สิงหห์นิกร
4. นายธีรภพ  บุษยะธนาธัญ
5. นายเจนณรงค์  จันทะแสง
6. นายเตชินท์  ป้อชำนิ
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
2. นายนัครินทร์  เหมกิตติวัฒน์
3. นายสุระชัย  สมบัติถาวร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรเศรษฐ  คงนิมิตร
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนรเศรษฐ  คงนิมิตร
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญญา  ตั้งธรรมธิติ
2. เด็กหญิงชนิษฐา  อิ่มอุไร
3. เด็กหญิงนนทวร  สถาพรพิทักษ์
4. เด็กหญิงพิภัทรา  จิตราทิตยกุล
5. เด็กหญิงยาหยื  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวรินทร  เทียนทอง
 
1. นายกฤตธัช  โยมญาติ
2. นางกิตติมา  สุวรรณธาดา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วแหวน
 
1. นางสาวอำภาภรณ์   ธรรมวรางกูร
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพบพร  เพิ่มลาภ
 
1. นางอติพร  ทองใหม่
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวัลย์วิทย์  พะโยม
 
1. นางสำเนา  เจริญพงษ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  บุญมั่น
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์  กรีวัชรินทร์
 
1. นางปรญา  เรือนเงิน
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางสาวคุณากร  เทาศิริ
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัฐ  แพทย์รังษี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สวัสดีมงคล
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกีรติ  กมล
2. เด็กชายชยากร  สุภัททธรรม
3. เด็กหญิงณัฐพร  ขาวแจ้ง
4. เด็กหญิงณิชกานต์  แก้วเก้า
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีอุดม
 
1. นางสาวพรทิพย์  อนุลาวัลย์
2. นางพชรวรรณ  ศิริไพศาลนันทกุล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลวลี  นามวงษ์
2. นายนภสินธุ์  เดชสุวรรณ
3. นางสาวพรรณวนา  บุตรวงษ์
4. นางสาวลักษณาพร  สลีอ่อน
5. นายวรเทพ  ทองทาบ
 
1. นางรัตน์ดา  สุขเหลือ
2. นางทัศนา  สุนา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสัชฌุกร  กิจพิบูลย์
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เรี่ยมรัตน์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ช่วยคุ้ม
2. เด็กชายปุณณวิช  กิจนางหงษ์
 
1. นางอติพร  ทองใหม่
2. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวกร  วนิชอาภาพรรณ์
2. นายธนวัฒน์  เก็จวลีวรรณ
 
1. นางสาวสุริยา  โชติพงษ์
2. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรภัทร  ประภาโส
2. นางสาวฉัตรชนก  นิยมศิลป์
3. นายชนะวัฒน์  กลิ่นจำปา
4. นายชยุตพงศ์  ขวัญอยู่
5. นางสาวธิติมา  ธนะเฮือง
6. นายปณวัฒน์  โรจน์วรรณศิลป์
7. นางสาวมนัญชยา  ประชุมผล
8. นายวิศรุต  จีระสมบูรณ์ยิ่ง
9. นางสาวสุชาดา  พงษ์สวัสดิ์
10. นางสาวอรวรรณ  แสงพงษ์นภา
 
1. นายกฤตธัช  โยมญาติ
2. นายศักรินทร์  นาคินทร์
3. นายสัมฤทธิ์  พลอยแหวนรัตนา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  โพธิเกษม
2. เด็กหญิงธัญวลัย  ทองคำเจริญ
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภาคิน  ลือคำงาม
2. เด็กชายรตพล  เจริญเมือง
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศตายุ  เปสน
2. นายสุวัฒนา  โชติพรม
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ถาวรสันต์
2. เด็กหญิงไอริณ  ชัยกุล
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยูไลบีบ  กูบกระบี่
2. นายอภิสิทธิ์  สมพื้น
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวิศา  นิลเลิศ
2. เด็กหญิงพรชนัน  จันทรา
 
1. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
2. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โชคนาคะวโร
2. เด็กหญิงอภิสรา  อิ่มผ่อง
 
1. นายวรากร  บัวเผื่อน
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนัชกร  สายพานิช
2. เด็กชายรุจิภาสน์   รัตนภาค
 
1. นายวรากร  บัวเผื่อน
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัญญา  จันทร์สิงห์
2. นางสาวธนพร  ชุมภู
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายวรากร  บัวเผื่อน
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  ยินสูตร
2. นางสาวชยุตรา  จันทโชติ
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรัชชานันท์  ประสาน
2. นายศุภกฤษฏิ์  เกรียงขจร
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิวภรณ์  ติราศัย
2. เด็กหญิงสุภมาศ  กองแก้ว
3. เด็กชายโอบนิธิ  กล่ำใส
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนสวัฒก์  อาจหาญ
2. นางสาวปัณนภัส  บุญรักษา
3. นายฤกษชัย  อองละออ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
64 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุติพงษ์  เปรมปิยศรี
2. เด็กชายธนวัตน์  พัฒนพรรณสกุล
3. เด็กชายปารณัท  คูหาทอง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐนนท์  ซื่อตรง
2. นายต้นฝน  ทิพเวช
3. นายสิทธิศักดิ์  แซ่จึง
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงชารี
2. เด็กชายพิสิทธิ์  โภโค
3. เด็กชายสิทธินนท์  เต็มเปี่ยม
 
1. นายเดชา  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
2. นางภัสสร์ชนกภรณ์  พงษ์ดี