หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

ผลการแข่งขัน
โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศมางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

 

001 ภาษาไทย

1. 746 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2. 747 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3. 748 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4. 749 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
5. 750 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 6. 751 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
7. 752 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 8. 753 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
9. 754 พินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 10. 755 พินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
11. 756 พินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 12. 757 พินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
13. 758 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 14. 759 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
15. 760 เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 16. 761 เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
17. 762 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 18. 763 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
19. 764 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 20. 765 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
21. 766 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-ป.6 22. 767 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1-ม.3
23. 768 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.4-ม.6 24. 769 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
25. 770 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 26. 771 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1. 772 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 2. 773 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
3. 774 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4. 775 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
5. 776 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 6. 777 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
7. 778 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 8. 779 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
9. 780 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 10. 781 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
11. 782 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 12. 783 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
13. 784 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 14. 785 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
15. 786 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16. 787 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
17. 788 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18. 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6
19. 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.1-ม.3 20. 791 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.4-ม.6
21. 792 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 22. 793 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
23. 794 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 24. 795 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
25. 796 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26. 797 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
27. 798 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1. 174 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 2. 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
3. 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 4. 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
5. 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 6. 814 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
7. 799 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 8. 800 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
9. 801 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10. 802 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
11. 803 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 12. 804 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
13. 805 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 14. 806 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
15. 807 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 16. 808 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
17. 809 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 18. 810 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
19. 811 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 20. 812 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
21. 813 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 815 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2. 816 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3. 817 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4. 818 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
5. 819 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 6. 820 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
7. 821 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 8. 822 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
9. 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.4-ป.6 10. 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
11. 823 ละครคุณธรรม ป.1-ม.3 12. 824 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
13. 825 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 14. 826 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
15. 827 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 16. 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
17. 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 18. 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
19. 828 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 20. 829 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปรไทย) ป.1-ม.3
21. 830 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปรอังกฤษ) ม.1-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 835 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.3 2. 836 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.4-ป.6
3. 831 แอโรบิค ป.1-ป.6 4. 833 คีตะมวยไทย ป.1-ป.6
5. 839 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 6. 832 แอโรบิค ม.1-ม.3
7. 840 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 8. 834 คีตะมวยไทย ม.1-ม.6
9. 837 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 10. 838 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 2. 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
3. 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 4. 841 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
5. 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 6. 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
7. 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 8. 842 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
9. 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 10. 843 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
11. 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 12. 844 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
13. 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 14. 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
15. 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 16. 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
17. 845 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 18. 311 การแข่งขันประติมากรรม นูนต่ำ ป.1-ป.3
19. 312 การแข่งขันประติมากรรม นูนสูง ป.4-ป.6 20. 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
21. 846 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 2. 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3. 847 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 4. 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
5. 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 6. 848 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
7. 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 8. 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
9. 849 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 10. 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
11. 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 12. 850 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
13. 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 14. 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
15. 851 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 16. 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
17. 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 18. 852 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
19. 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 20. 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
21. 853 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 22. 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
23. 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 24. 854 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6
25. 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 26. 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
27. 855 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 28. 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
29. 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 30. 856 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
31. 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 32. 857 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
33. 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 34. 858 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
35. 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 36. 859 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
37. 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 38. 860 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
39. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 40. 861 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
41. 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 42. 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
43. 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 44. 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
45. 862 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.4-ม.6 46. 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
47. 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 48. 863 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.4-ม.6
49. 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 50. 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-ม.3
51. 864 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.4-ม.6 52. 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
53. 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-ม.3 54. 865 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.4-ม.6
55. 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 56. 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ม.1-ม.3
57. 866 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ม.4-ม.6 58. 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
59. 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-ม.3 60. 867 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.4-ม.6
61. 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 62. 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-ม.3
63. 868 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.4-ม.6 64. 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
65. 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-ม.3 66. 869 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.4-ม.6
67. 742 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 68. 743 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
69. 871 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 70. 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
71. 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 72. 870 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 2. 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3. 873 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 4. 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
5. 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 6. 872 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
7. 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 8. 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
9. 874 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 10. 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
11. 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 12. 875 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
13. 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 14. 876 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
15. 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 16. 877 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 878 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 2. 879 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
3. 880 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 4. 881 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
5. 882 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 6. 883 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3
7. 884 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6 8. 885 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
9. 886 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 10. 887 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
11. 888 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 12. 889 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6
13. 890 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 14. 891 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
15. 892 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 2. 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
3. 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 4. 893 การแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
5. 894 การแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.6 6. 895 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.1-ม.6
7. 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 8. 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
9. 896 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 10. 897 ยุวบรรณรักษ์์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
11. 898 ยุวบรรณรักษ์์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 12. 899 ยุวบรรณรักษ์์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

012 คอมพิวเตอร์

1. 900 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 2. 901 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น Comic Strip ป.4-ป.6
3. 902 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น Comic Strip ม.1-ม.3 4. 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
5. 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 6. 903 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
7. 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 8. 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
9. 904 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10. 905 การแข่งขัน Motion Iofographic ม.4-ม.6
11. 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 12. 906 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
13. 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 14. 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
15. 025 การสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 16. 907 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
17. 911 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ป.4-ป.6 18. 912 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
19. 913 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 20. 909 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6
21. 957 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ E-book ป.4-ป.6

013 หุ่นยนต์

1. 914 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 2. 915 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
3. 916 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 4. 917 หุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
5. 918 หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 6. 919 หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
7. 920 หุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 8. 921 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
9. 922 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 10. 923 หุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
11. 924 หุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 12. 925 หุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

014 การงานอาชีพ

1. 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2. 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3. 926 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 4. 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
5. 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 6. 927 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
7. 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 8. 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
9. 928 บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 10. 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
11. 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 12. 929 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
13. 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 14. 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
15. 930 จัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 16. 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
17. 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 18. 931 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
19. 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 20. 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
21. 932 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 22. 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
23. 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 24. 933 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
25. 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 26. 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
27. 934 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

015 ปฐมวัย

1. 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 2. 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
3. 955 การวาดภาพระสี ด้วยสีเทียน ปฐมวัย 4. 956 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 936 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 2. 937 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
3. 939 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4. 940 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5. 942 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 6. 943 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
7. 945 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 946 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9. 948 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 949 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11. 950 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเห้น ป.1-ป.6 12. 951 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13. 952 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องร่างกาย ป.1-ป.6 14. 953 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15. 954 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 16. 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
17. 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 18. 935 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

017 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์


018 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2. 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
3. 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

019 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา


020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 2. 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3. 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 4. 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5. 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 6. 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7. 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9. 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 10. 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11. 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 12. 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
13. 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 14. 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
15. 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 16. 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17. 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 18. 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19. 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 20. 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21. 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2. 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3. 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4. 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
5. 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 6. 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
7. 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 8. 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
9. 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 10. 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
11. 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 12. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 14. 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15. 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]