หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศมางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

[ ทั้งหมด   4 ก.ย. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 746 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
-
2 747 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
-
3 748 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
-
4 749 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
-
5 750 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
-
6 751 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
-
7 752 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
-
8 753 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
-
9 754 พินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
-
10 755 พินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
-
11 756 พินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
-
12 757 พินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
-
13 758 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3
-
14 759 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
-
15 760 เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
-
16 761 เรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
-
17 762 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
-
18 763 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
-
19 764 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
-
20 765 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
-
21 766 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-ป.6
-
22 767 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1-ม.3
-
23 768 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.4-ม.6
-
24 769 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
-
25 770 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
-
26 771 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 772 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
-
2 773 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
3 774 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
4 775 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-
5 776 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
6 777 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
7 778 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-
8 779 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
-
9 780 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
-
10 781 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
-
11 782 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
-
12 783 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
-
13 784 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
-
14 785 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
-
15 786 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
-
16 787 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
-
17 788 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
-
18 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6
-
19 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.1-ม.3
-
20 791 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ม.4-ม.6
-
21 792 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
22 793 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
23 794 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
24 795 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
-
25 796 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
-
26 797 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
-
27 798 การแข่งขันเวทคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
-
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
-
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
-
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
-
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
-
6 814 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
-
7 799 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
-
8 800 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
9 801 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-
10 802 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6
-
11 803 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3
-
12 804 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6
-
13 805 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
-
14 806 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
-
15 807 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
-
16 808 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
-
17 809 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
-
18 810 การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
-
19 811 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
-
20 812 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-
21 813 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 815 เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
-
2 816 เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
-
3 817 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
-
4 818 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
-
5 819 โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
6 820 โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
7 821 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
8 822 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
9 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.4-ป.6 ห้อง m
-
10 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
11 823 ละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
12 824 เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
-
13 825 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
-
14 826 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
15 827 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-
19 828 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
-
20 829 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปรไทย) ป.1-ม.3
-
21 830 สวดมนต์แปล (สวดบาลีแปรอังกฤษ) ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 835 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.3
-
2 836 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.4-ป.6
-
3 831 แอโรบิค ป.1-ป.6
-
4 833 คีตะมวยไทย ป.1-ป.6
-
5 839 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
6 832 แอโรบิค ม.1-ม.3
-
7 840 ทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
-
8 834 คีตะมวยไทย ม.1-ม.6
-
9 837 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
-
10 838 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
-
4 841 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
-
5 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
-
6 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
-
7 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
-
8 842 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
-
9 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
-
10 843 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
-
11 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
-
12 844 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
-
13 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
-
14 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
-
15 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
-
16 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
-
17 845 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
-
18 311 การแข่งขันประติมากรรม นูนต่ำ ป.1-ป.3
-
19 312 การแข่งขันประติมากรรม นูนสูง ป.4-ป.6
-
20 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
-
21 846 ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
3 847 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
-
4 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
5 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
6 848 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
-
7 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
8 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
9 849 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
-
10 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
12 850 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
-
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
14 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
15 851 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
-
16 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
17 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
18 852 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
-
19 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
20 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
21 853 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
-
22 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
-
23 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
24 854 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6
-
25 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
-
26 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
27 855 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
-
28 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
-
29 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
30 856 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
-
31 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
-
32 857 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
33 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
-
34 858 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
-
35 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
36 859 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
37 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
-
38 860 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
39 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
-
40 861 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
-
41 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
42 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
43 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
-
44 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
-
45 862 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.4-ม.6
-
46 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
-
47 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
-
48 863 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.4-ม.6
-
49 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
-
50 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.1-ม.3
-
51 864 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ม.4-ม.6
-
52 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
-
53 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.1-ม.3
-
54 865 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ม.4-ม.6
-
55 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
-
56 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ม.1-ม.3
-
57 866 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ม.4-ม.6
-
58 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
-
59 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-ม.3
-
60 867 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ม.4-ม.6
-
61 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
-
62 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.1-ม.3
-
63 868 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ม.4-ม.6
-
64 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
-
65 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.1-ม.3
-
66 869 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ม.4-ม.6
-
67 742 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
-
68 743 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
-
69 871 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
-
70 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
71 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
72 870 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
3 873 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
-
5 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
6 872 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
-
7 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
-
8 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
-
9 874 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
-
10 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
-
11 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
12 875 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
-
13 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
-
14 876 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
-
15 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
-
16 877 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
-

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 878 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
-
2 879 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
-
3 880 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
-
4 881 การแข่งขันพูกภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
-
5 882 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6
-
6 883 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3
-
7 884 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6
-
8 885 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
-
9 886 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
10 887 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
-
11 888 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3
-
12 889 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6
-
13 890 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
-
14 891 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
-
15 892 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
-
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
4 893 การแข่งขันสภานักเรียน ป.1-ป.6
-
5 894 การแข่งขันสภานักเรียน ม.1-ม.6
-
6 895 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ม.1-ม.6
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
-
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
-
9 896 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
-
10 897 ยุวบรรณรักษ์์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
-
11 898 ยุวบรรณรักษ์์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-
12 899 ยุวบรรณรักษ์์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 900 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
-
2 901 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น Comic Strip ป.4-ป.6
-
3 902 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น Comic Strip ม.1-ม.3
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
-
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
6 903 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
7 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
-
8 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-
9 904 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
10 905 การแข่งขัน Motion Iofographic ม.4-ม.6
-
11 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
-
12 906 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
-
13 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
-
14 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
-
15 025 การสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
-
16 907 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
-
17 911 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ป.4-ป.6
-
18 912 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
-
19 913 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
-
20 909 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ม.4-ม.6
-
21 957 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ E-book ป.4-ป.6
-

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 914 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
-
2 915 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
-
3 916 หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
-
4 917 หุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
-
5 918 หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
-
6 919 หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
-
7 920 หุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
-
8 921 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
-
9 922 หุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
-
10 923 หุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
-
11 924 หุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
-
12 925 หุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
-
3 926 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
-
4 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
-
5 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
-
6 927 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
-
7 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
-
8 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
-
9 928 บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
-
10 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
-
11 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
-
12 929 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
-
13 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
-
14 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-
15 930 จัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
-
16 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
-
17 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
-
18 931 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
-
19 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
-
20 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
-
21 932 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
-
22 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
-
23 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
-
24 933 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
-
25 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
-
26 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
-
27 934 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
-
2 955 การวาดภาพระสี ด้วยสีเทียน ปฐมวัย
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
-
4 956 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 936 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
-
2 937 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
-
3 939 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
4 940 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
5 942 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
-
6 943 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
-
7 945 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
8 946 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนบกพร่องการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
9 948 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
10 949 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
11 950 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเห้น ป.1-ป.6
-
12 951 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
13 952 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องร่างกาย ป.1-ป.6
-
14 953 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
15 954 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
-
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
18 935 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
-
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
-
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
-
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
-
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
-
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
-
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
-
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
-
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
-
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
-
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
-
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
-
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]