หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

[ ทั้งหมด   3 ก.ย. 2561   4 ก.ย. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 746 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 18 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
2 747 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 18 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
3 750 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 16 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
4 751 วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 16 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
5 752 วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 16 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
6 755 พินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 19 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
7 758 เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 17 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
8 759 เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง 17 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
9 762 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 20-21 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
10 763 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 20-21 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
11 764 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง 20-21 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 772 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 9 4 ก.ย. 2561 09.30-10.50
2 773 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 10 4 ก.ย. 2561 09.30-10.50
3 785 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 11 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
4 786 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 12 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
5 787 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 13 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
6 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 14 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
7 792 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 15 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
4 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2561 09.30-12.30
5 799 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 22 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 825 เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 23 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 25 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 26 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 27 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 837 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 24 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
2 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โรงอาหารหลังใหญ่ 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
5 311 การแข่งขันประติมากรรม นูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โดม 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
6 312 การแข่งขันประติมากรรม นูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) โดม 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
3 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
4 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
5 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารเอนกประสงค์ 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 878 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
2 879 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 4 ก.ย. 2561 10.30-11.30
3 882 การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 4 ก.ย. 2561 09.30-10.30
4 885 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 7 4 ก.ย. 2561 09.30-11.00
5 890 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
6 891 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) ห้อง สมุดเฉลิมพระเกียรติ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) สนามหญ้าหน้าอาคาร 1 เสาธง 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 900 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชวิทยา) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561 09.30-11.30
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชวิทยา) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30
3 957 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ E-book ป.4-ป.6 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชวิทยา) ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 ก.ย. 2561 09.30-12.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 1-1 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
2 955 การวาดภาพระสี ด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 3 ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 3 4 ก.ย. 2561 08.30-10.30
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคารสีเขียว ชั้น 1 ห้อง 2-2 4 ก.ย. 2561 08.30-11.30
4 956 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนนครหลวง(พิบูลยประเสริฐวิทย์) อาคาร 3 ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 4 4 ก.ย. 2561 08.30-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]