หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสาวมาลี หล่อประเสริฐโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้างชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายปิติพล ศรีสิงห์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการ
5. นายนาวิล อินทโชติโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
6. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลี หล่อประเสริฐโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายปิติพล ศรีสิงห์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการ
5. นายนาวิล อินทโชติโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
6. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลี หล่อประเสริฐโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายปิติพล ศรีสิงห์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการ
5. นายนาวิล อินทโชติโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
6. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลี หล่อประเสริฐโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายปิติพล ศรีสิงห์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการ
5. นายนาวิล อินทโชติโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
6. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลี หล่อประเสริฐโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นายสมาน ทองนพโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทิพยะพรโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
4. นายปิติพล ศรีสิงห์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการ
5. นายนาวิล อินทโชติโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
6. นายธวัชชัย ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิตติ กษิดิศโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา โพธิ์แจ้งโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติ กษิดิศโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา โพธิ์แจ้งโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรุณลักษณ์ เฉลิมสถานโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี โชติสังข์โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
3. นางพิศมัย กิณเรศโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีประไพ บุญเสนาโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางมณี ราตรีโชติโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นางปัญจาภรณ์ แข็งงานโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. ผศ.สุพัตรา เกาะเรียนไชยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจันทนา บุญยืนมั่นโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางสาวรุ้งนภา สมงามโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ผาสุขรูปโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ผาสุขรูปโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายหิรัญ สาทสินธุ์โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี ผาสุขรูปโรงเรียนวัดจำปากรรมการ
3. นายอาทิตย์ ลาภชัยโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคโรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคโรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย พงษ์อารีโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางแน่งน้อย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ กองโชคโรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สุริยนต์โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาววนิดา ภักดีวงษ์โรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรอนันต์ ปุณณะเวสโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ โพธิ์กระจ่างโรงเรียนวัดไก่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภาโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จำรัสศรีโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางขวัญรพี เครือใยโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้งโรงเรียนปฐมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศารินทร์ เสมสายัณห์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายโรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายโรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ เผือกโสภาโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายโรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สุขเวชกิจโรงเรียนวัดคานหามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พวงมณีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว "โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร"กรรมการ
3. นายอภิวัตร ทองประดิษฐ์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ พวงมณีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
3. นายอภิวัตร ทองประดิษฐ์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พวงมณีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
3. นายอภิวัตร ทองประดิษฐ์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ พวงมณีโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ รุ่งเรืองโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
3. นายอภิวัตร ทองประดิษฐ์โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพิเศษ ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดไทรงามประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร มะณีพันธ์โรงเรียนวัดหัวหินกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์โรงเรียนวัดนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดีโรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดีโรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดีโรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดีโรงเรียนบ่อแร่กรรมการ
3. นายพิศิษฐ์ โพธิ์จิ๋วโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทรงพล รุ่งเรืองโรงเรียนเชาวน์วัศประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทรงพล รุ่งเรืองโรงเรียนเชาวน์วัศประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิษา ดำอ่ำโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช มีเงินโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ อยู่เทศโรงเรียนสุดินสหราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนุช มีเงินโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นายธานี จีระดิษฐ์โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประภาส เพ็ชรักษ์โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร รุ่งเรืองโรงเรียนวัดโคกมะยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ สุขประเสริฐโรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นายธีระ ผ่องสมรูปโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายปราโมท ศรีสุวรรณ์โรงเรียนวัดศาลาลอยประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ รอดย้อยโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงประไพโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุนทรสุขโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายณัฏฐภัทร์ กฤติธีพงศ์สุภาโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายทิพากร ราชวังเมืองโรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการ
3. นายคมสันต์ อยู่ชาโรงเรียนบ้านดอนข่อย“คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายทิพากร ราชวังเมืองโรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการ
3. นายคมสันต์ อยู่ชาโรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วรรณมุขโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)ประธานกรรมการ
2. นายทิพากร ราชวังเมืองโรงเรียนวัดกษัตราธิราช (ไพจิตรวิหารการบำรุง)กรรมการ
3. นายคมสันต์ อยู่ชาโรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพโรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพโรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพโรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางเรณู สีนิลโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเพลิน เอี่ยมวิมังสาโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายนิรุทธิ์ พิกุลเทพโรงเรียนวัดหัวหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายพงศ์เทพ ตาใสโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายพงศ์เทพ ตาใสโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายพงศ์เทพ ตาใสโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วงโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต เจียระบรรพโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายพงศ์เทพ ตาใสโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายภูวดล การจนารักพงค์โรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองโรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายภูวดล การจนารักพงค์โรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองโรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวดล การจนารักพงค์โรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองโรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวดล การจนารักพงค์โรงเรียนวัดโคกมะยมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา ปิ่นทองโรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เจริญศักดิ์โรงเรียนกลางคลอง 27กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางคนึง ทรงอยู่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุสิตา บ่อสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวินัย จริตธรรมโรงเรียนวัดศาลาลอยประธานกรรมการ
2. นายบุญภัทร บุญอิ่มโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สินสืบผลโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวินัย จริตธรรมโรงเรียนวัดศาลาลอยประธานกรรมการ
2. นายบุญภัทร บุญอิ่มโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางวราภรณ์ สินสืบผลโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชญาดา ปุยอ๊อดโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จิตรโสภาโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางสาวเรณู วัชรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชญาดา ปุยอ๊อดโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จิตรโสภาโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางสาวเรณู วัชรพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววราพร ม่วงประถมโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดาพร เมืองสุขโรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางวราพร ม่วงประถมโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางธิดาวรรณ สุนิมิตรโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกัญชลี รื่นพานิชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีรภัทร จินตะไลโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสรินธร แสงอรุณโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกัญชลี รื่นพานิชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีรภัทร จินตะไลโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสรินธร แสงอรุณโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจันโทโรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฏร์นุกูล)กรรมการ
3. นางดาวรุ่ง เรืองอุไรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริลักษณ์ มีจันโทโรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฎร์นุกูล)กรรมการ
3. นางดาวรุ่ง เรืองอุไรโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสุรพล ดีเลิศโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอธิพร ผาสุขถินโรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ มณฑาทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมประธานกรรมการ
2. นายกฤติเดช กลีบโกมุทโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสันติพงษ์ ประพฤติธรรมโรงเรียนวัดดาวคะนองกรรมการ
3. นายอดุลย์ ศิลรักษาโรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
4. นายไพบูลย์ วีระสัยโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวณัฐกุณจิรา สกุณาโรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสรกรรมการ
6. นางดาธิณี ตามเพิ่มศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอภาชีกรรมการ
7. นายอัครเดช วนสินธุ์ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอภาชีกรรมการ
8. นางสาวมนชยา จิตตรีงามโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการ
9. นายอัมพร พุ่มวันเพ็ญโรงเรียนบ่อแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ศิริ สุภสุขโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอยุทธ์ สวนมะม่วงโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แก้วภักดีโรงเรียนวัดพระแก้ว “โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร”กรรมการ
4. นายทวีทรัพย์ การะพิมพ์โรงเรียนวัดชีปะขาวกรรมการ
5. นายภานุมาศ ตามเพิ่มโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการ
6. นายปัญญา เหลาเพ็ชรโรงเรียนวัดสามเรือนกรรมการ
7. นายพรโรจน์ พศกชาติโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มกรรมการ
8. นางธัญญมน โกมินทร์โรงเรียนวัดป่าคากรรมการ
9. นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดชโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ท่าวังโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายหยุด บุญทนิมิตรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุรชัย กาญจนุปกฤตโรงเรียนวัดนนทรีย์กรรมการ
4. นางพิมพ์สุชา จารุมณีโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
5. นายทรงชัย เลิศวัฒนาพรโรงเรียนวัดโคกสังข์ “ประชานุกูล”กรรมการ
6. นายคมสัน กระจ่างเย่าโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
7. นายนพคุณ นาคทองโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้มกรรมการ
8. นายธวัช บุญชุ่มผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาววิจิตรา อินทสุวรรณ์โรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ พัชรพงษ์โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวเกศราพร พยัคฆ์เรืองโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางอัฉราพร รื่นสดโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)กรรมการ
5. นายมณเฑียร รัตนจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
6. นางอารีวรรณ ช่วยพัฒน์โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอัญชัญ สุนทรานนท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางธัญภา อยู่สุขโรงเรียนวัดนาคกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายชาตรี มีสมบูรณ์โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไชยทัศน์ มีปราชญ์สมโรงเรียนวัดทำใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ผาสุขพันธ์โรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
3. นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้งโรงเรียนวัดดอนพุดซากรรมการ
4. นางสาวจิดาภา นามสีโรงเรียนวัดโบสถ์ (วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเสริมพงศ์ เมืองมั่นโรงเรียนบ้านเป็ดประธานกรรมการ
2. นางภาณี สาทสินธุ์โรงเรียนวัดโตนดกรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์เปล่งแจ้งโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
4. นางปิยาณี น่วมนุ่มโรงเรียนวัดนาคกรรมการ
5. นางดาราวรรณ ทิมทองโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นายณวัฒน์ เชียงสายโรงเรียนปฐมวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)กรรมการ
8. นางสาวปิยวรรณ ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยพร บัวผันโรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายไชยา เมรัตน์โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
3. นายคมสัน พรประสิทธิกุลโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิพย์ กาศจักร์โรงเรียนชุมชนวัดระโสมกรรมการ
5. นางสาวจิราพร เพชรรัตน์โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช เนตรนุชโรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผูกพันธ์โรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฏร์นุกูล)กรรมการ
3. นางสาวกนกวลี ขุมทรัพย์โรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางสาวพิชชาพร คำกังวาฬโรงเรียนวัดไก่เตี้ยกรรมการ
5. นางสาวจรรยา มิ่งจันทร์โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปกร วิชัยรัมย์โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม (ประชาประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายชำนิ พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่กรรมการ
3. นายชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษมโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา หอมกระแจะโรงเรียนวัดโคกกรวด “ไตรราษฎร์บำรุง”กรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ สิริรุจิชาญโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเอนก ทองเนื้อแปดโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายธนเกียรติ ฤกษ์ดีโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์โรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการ
4. นางสาวอาวีศรี นิลเจียระไนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
5. นางสาวอฑิตยา ไพโรจน์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ นาคสุขโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ปลดเปลื้องโรงเรียนวัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)กรรมการ
3. นายอาทร หาสียาโรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรอุมา ขันธพาลีโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
5. นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์โรงเรียนประตูชัยกรรมการ
6. นางสาวสมลักษณ์ แก้วโรจน์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรพล ผาสุขใจโรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติโรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ภู่เงินโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการ
4. นางสาวจารุณี รัตนวิจารณ์โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวนุชชา คล่องณรงค์โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมนึก จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา บำรุงนาโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
3. นายสุวิท มหานิยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวปัทมา โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)กรรมการ
5. นางพรทิพย์ แก้วจุรัตน์โรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรโรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นางสาวปัทมา สายพร้อมญาติโรงเรียนวัดบางเดื่อกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ปาลวัฒน์โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐กรรมการ
5. นางกนกรัตน์ ราตรีโชติโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ ประสงค์เงินโรงเรียนบ้านคู้คดกรรมการ
7. นางสาวปิยะธิดา พระวิสัตย์โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”กรรมการ
8. นางสาวธิดารัตน์ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์)กรรมการ
9. นายสุรชัย ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นางสะไบทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยากรรมการ
11. นางเสาวคนธ์ ศรีชาติโรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ พันธุรัตน์โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ดีเลิศโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ วงษ์ทรงยศโรงเรียนวัดคานหามกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ยิ้มประเสริฐโรงเรียนประตูชัยกรรมการ
5. นางปรินดา อับดุลเลาะฮ์โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาววีรยา กองสนธิ์โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย สัญญโสภีโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ผ่องถ้อยโรงเรียนวัดบ้านม้ากรรมการ
3. นางสาวณฐพร เปรมกมลพันธ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ทองดีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
5. นางสาวดาราวรรณ ทิมทองโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวุฒิชัย แข่งขันโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนิรุช เปรมรอดโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายไพบูลย์ บ่างสุวรรณ์โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวุฒิชัย แข่งขันโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวปัทมา ยามันซาบีดีนโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางบังอร ธงธนานุรักษ์โรงเรียนวัดนาคประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุวรรณศรโรงเรียนวัดบ้านหีบกรรมการ
3. นางพัฒนี โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา ก้อนทองโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจารีย์ กระแสโสมโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางเจือจันทร์ เสาร์ฤกษ์โรงเรียนวัดหนองเครือบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางมนชยา สุผลโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติโรงเรียนวัดเกาะเลิ่งกรรมการ
3. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ประสงค์เงินโรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพร ปรอดประเสริฐโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ “แจ่มวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางวรรณา โพธิ์กระจ่างโรงเรียนวัดไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประภา พันธ์รักษ์โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ไทยคณาโรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางมยุรี เจริญสุขโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางทองอยู่ มุสิกชาติโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มหาเทียนโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายนฤพงษ์ พิมพ์ทองโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิชชาภา โฉมมิตรโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์ มีรื่นสมโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)กรรมการ
3. นางละเอียด เรืองหิรัญโรงเรียนวัดอินกัลยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ นากสุวรรณชาติโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เฉลยญาณโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายพิชัย สุผลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. ดร.ฮินดล เดชเสถียรโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุภาพเนตรโรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ)กรรมการ
3. นางสุริยา มงคลครุธโรงเรียนสุดินสหราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญเชิด แจ้งใจโรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพรภพ ศรีคำโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธกรรมการ
3. นายภูเมธ ธนัตนันทเดชโรงเรียนบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปรียา ทองสมบัติโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธประธานกรรมการ
2. นางวงศ์รวี มีศิริโรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางสุกัญญา อุสาหะโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนันทา ประสพวงศ์โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา พิณประเสริฐโรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ศรีเรืองโรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา พรประสิทธิ์โรงเรียนวัดอินกัลยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ดอกไม้พุ่มโรงเรียนวัดพระงามกรรมการ
3. นางสุเมธี จันทร์ศิลาโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบังอร โตยะบุตรโรงเรียนประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ตรีสิทธิ์โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนพพร ญาณธรรมโรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ ๑๘๐ประธานกรรมการ
2. นางวรนุช พุฒิมณีโรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญกรรมการ
3. นางวิรินดา นุดตะเคียนโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางคัทลียา นิสะโสกะโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษิกา พลายเพ็ชร์โรงเรียนวัดศรีประชากรรมการ
3. นางสายสมร โวหารโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี มีวุฒิสมโรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ มะปรางหวานโรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ รื่นบุญโรงเรียนวัดช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ สุภิมลโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางอุไร ไม้เลี้ยงโรงเรียนวัดสะตือกรรมการ
3. นางสายหยุด อิศรปรีดาโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางประไพ แสงดาโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดนยา อาบวารีโรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมภ์”กรรมการ
3. นางจันทรา ผาสุขใจโรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
4. นางนวรัตน์ คงดีเพียรโรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ พรหมเมศโรงเรียนประตูชัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุมณฑา ตั้งทรัพย์โรงเรียนบ้านดอนข่อย “คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง”ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธวรรณ ภูมีโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวศิริพร ไพรวันโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)กรรมการ
4. นางสาวฟารีดา การีซอโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางกุลนภา ธนัตนันทเดชโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังศรีโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังศรีโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมาลัย บริบูรณ์มงคลโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางวัฒนา แสงรังศรีโรงเรียนวัดแก้วตา (สุมนพรฉิมประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมานิส ลำดับศรีโรงเรียนวัดนาอุ่นประธานกรรมการ
2. นางอุบล ผสมจันทร์โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวอรุชา นันโทโรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางบุญรอด มหามนตรีโรงเรียนวัดโตนดเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาวา ฮานาฟีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔)กรรมการ
3. นางอำพร ไชยมณีโรงเรียนวัดลาดทรายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวฐิภาวีร์ ปภานันวรเศรษฐ์โรงเรียนวัดเทพคันธารามประธานกรรมการ
2. นางอรนุช พืชกมุทโรงเรียนวัดสฎางค์กรรมการ
3. นางสมศรี รักธรรมโรงเรียนวัดบ้านช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญส่ง บุญมีโรงเรียนวัดหนองเป้าประธานกรรมการ
2. นางเกษศิญากร กิติพัฒกุลโรงเรียนวัดแคกรรมการ
3. นางพณิภา กองโสภาโรงเรียนชุมชนโคกม่วง “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์”กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรุส ศริ email : nirus2526@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]