หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางจุฬาลักษณ์ น้อยไพโรจน์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
2. นางโฉมฉาย ฉิมสง่าครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
3. นางสาวบุญเสริม บุญโชติครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจุฬาลักษณ์ น้อยไพโรจน์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางโฉมฉาย ฉิมสง่าครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
3. นางสาวบุญเสริม บุญโชติครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
วรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉราวดี ทองนพครู โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร กรึงไกรครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ หวังวีระครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
วรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นายพัฒนา น้อยไพโรจน์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา รัชนีกรครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)กรรมการ
3. นางอัจฉราพร นาคดิลกครู โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
วรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ปริยัติฆรพันธ์ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา นรานุตครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวศิรินภาวรรณ ทุมคำครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
พินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางจันทนา บุญยืนมั่นครู โรงเรียนวัดบ้านดาบประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ มาศสถิตย์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวเกศราพร พยัคฆ์เรืองครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
เรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3
1. นางศิวัตรา พลรักษ์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกียรติสุดา สังข์วิจิตรครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นางสมพิศ ดนตรีครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางศิวัตรา พลรักษ์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกียรติสุดา สังข์วิจิตรครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นางสมพิศ ดนตรีครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมใจ แถบทองครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ บุญเสนาครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
3. นางวริสา พยัคฆ์สิงห์ครู โรงเรียนวัดทองทรงธรร(สามัคคีนฤมิต)กรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสมใจ แถบทองครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ บุญเสนาครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
3. นางวริสา พยัคฆ์สิงห์ครู โรงเรียนวัดทองทรงธรร(สามัคคีนฤมิต)กรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ แถบทองครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ บุญเสนาครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการ
3. นางวริสา พยัคฆ์สิงห์ครู โรงเรียนวัดทองทรงธรร(สามัคคีนฤมิต)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร์ครู โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัต เฮียงจันทาครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง ทองอุ่นครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชาลินี ทองใบครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ ชูสีสมครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการ
3. นางสาวเวสารัช ล้อมคงครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุกัญญา บุญรอดครู โรงเรียนวัดใหญ่(สามไภผาสุกประเสริฐ)ประธานกรรมการ
2. นางกชนิภา คมขำครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายสาทิพย์ แอฤทธิ์ครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาววิมล นาคเปี่ยมครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภารัตน์ สำราญจิตร์ครู โรงเรียนบ้านหนองโคก(อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายมะตอฮา ซีนาครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมาริน หมายสุขครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ ชาลีนพครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวศิรกานต์ อ่อนจิระครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวรรณา แก้ววิเชียรครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวราไหม ด่านเท่งครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์กรรมการ
3. นางสาวรัฐวัลย์ เหมือนมาตรครู โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย รักซ้อนครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันธบุตรครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเพชรสีฟ้า พีรนันทปัญญาครู โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

เครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุภาพร สมเพชรครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา สายสว่างครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
3. นายกรกฏ พักเรือนดีครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายวิทวรรธ อุ่นเมืองครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ระดาฤทธิ์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวนริศรา นิยมศิลป์ชัยครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิทวรรธ อุ่นเมืองครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ระดาฤทธิ์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวนริศรา นิยมศิลป์ชัยครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสาวนารินทร์ กลั่นทองครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มหานาคครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายชยรพ เงินวิเศษ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจารุวัณณ์ คงสุขครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ พูลสมบัติครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวชุลีพร กรอบงามครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวพัชรี พิมพิลาครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา ศรีโพธิ์ทองครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายอนุชา วุ่นดอนไพรครู โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุนทรี สักการะครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล) ประธานกรรมการ
2. นางปราณี เขียวไม้งามครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา)กรรมการ
3. นายภัทรพล ชูวงค์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวินัย เนื้อเย็นครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต)ประธานกรรมการ
2. นางวงศ์รวี มีศิริครู โรงเรียนบ้านดาบกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี จันทะเคียนโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวินัย เนื้อเย็นครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต)ประธานกรรมการ
2. นางวงศ์รวี มีศิริครู โรงเรียนบ้านดาบกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี จันทะเคียนครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์) กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ไทยสงครามครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเสนีย์ สรรเสริญ ครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบรรจง สาหร่ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรีครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวนิสา รุ่งราตรีครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)ประธานกรรมการ
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายบรรจง สาหร่ายข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สาหร่ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรีครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สาหร่ายข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิเชนทร์ คล้ายอ่อนข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา รุ่งราตรีครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม นูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ นิลศิริครู โรงเรียนวัดทองทรงธรรม(สามัคคีนฤมิต)ประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง ดวงภักดีรัมย์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์) กรรมการ
3. นายสายัณห์ ส่งกลิ่นครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม นูนสูง ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ นิลศิริครู โรงเรียนวัดทองทรงธรร(สามัคคีนฤมิต)ประธานกรรมการ
2. นายบุญเรือง ดวงภักดีรัมย์ครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
3. นายสายัณห์ ส่งกลิ่นครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นายพุฒวัฒน์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
5. นายบุญภัทร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
6. นายกรกฎ เกตุบรรจงครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นายพุฒวัฒน์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
5. นายบุญภัทร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
6. นายกรกฎ เกตุบรรจงครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นายพุฒวัฒน์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
5. นายบุญภัทร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
6. นายกรกฎ เกตุบรรจงครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา)กรรมการ
3. นายพุฒวัฒน์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
5. นายบุญภัทร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
6. นายกรกฎ เกตุบรรจงครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุริยนต์ จุลปานนท์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางละเอียด แย้มประดิษฐ์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นายพุฒวัฒน์ นิรมลครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
4. นายสมเกียรติ เรียบร้อยครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
5. นายบุญภัทร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
6. นายกรกฎ เกตุบรรจงครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางสาวสุดาพร เมืองสุขครู โรงเรียนวัดปรีดารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางประวิทย์ ชูแก้วครู โรงเรียนวัดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุภัสสรา บัวรุ่งสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางประวิทย์ ชูแก้วครู โรงเรียนวัดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวสุภัสสรา บัวรุ่งสวัสดิ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน Story Telling ป.4-ป.6
1. นางสาวทิพยวรรณ ปุณนินทร์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสาววริษฐา ทรงศักดิ์สุจริตครู โรงเรียนวัดปรีดาราม กรรมการ
3. นางสาวนิพัทธา ศรีสุขครู โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสัจจาภรณ์ พันธ์เรืองครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร ศรีศิริกุลครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางสาวกมลวรรณ เดชมาครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการ
4. นางสาวบุณยนุช บุญจิตรครู โรงเรียนวัดมเหยงค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ กันต์โฉมครู โรงเรียนวัดบ้านดาบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
1. นางสุภารัตน์ แก้วภักดีครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายรังสฤษฏ์ กาวินครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายรอฮิม มุขชาติครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ขลังธรรมเนียมครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวัน นิลรัตน์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล)กรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา วิรัชวัฒนะครู โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปัญญา สังข์มงคลครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด ขลังธรรมเนียมครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวิทยา นิลเพ็ชร์ครู โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวีรพล ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษมครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
4. นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่นครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางณฐพร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวีรพล ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษมครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
4. นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่นครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางณฐพร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ E-book ป.4-ป.6
1. นายวีรพล ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นายชัชพิสิฐพงศ์ ธาดาสุขเกษมครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอติรัตน์ ด้วงประยูรครู โรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
4. นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่นครู โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางณฐพร บุญอิ่มครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การงานอาชีพ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางจันทรา ผาสุขใจครู โรงเรียนวัดมเหยงค์ประธานกรรมการ
2. นางอนันรัตน์ ทัยธิษาครู โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)กรรมการ
3. นางนฤมล ศรีกระจ่างครู โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลถวิลประชาวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระสี ด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางบุญรัตน์ ไกรอนันต์ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร คงสมบูรณ์คร โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางรัชนีกร ลุนพงษ์ครู โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวฟารีดา การีซอครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางดารารัตน์ สวาทครู โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์นารา พฤกษอาภรณ์ครู โรงเรียนวัดบ้านดาบกรรมการและเลขานุการ
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสุภา บุญพึ่งครู โรงเรียนวัดปรีดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวลักคณา สุขมณี ครู โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์กรรมการ
3. นางสาวกัญญา ศรีบุญเลี้ยงครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]