หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลอง 27 14 44 27
2 002 โรงเรียนคอตันคลอง 27 11 19 16
3 003 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 29 59 48
4 005 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 65 138 102
5 007 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 21 53 31
6 008 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 33 77 53
7 009 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 28 53 45
8 010 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 25 49 43
9 011 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 57 120 80
10 006 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 21 35 29
11 014 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 35 81 59
12 015 โรงเรียนตำหนักเพนียด 21 33 30
13 029 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 36 108 63
14 032 โรงเรียนบ่อแร่ 22 38 28
15 033 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 19 55 35
16 034 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 29 67 42
17 035 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 44 87 64
18 036 โรงเรียนบ้านคู้คด 14 37 25
19 037 โรงเรียนบ้านช้าง 18 42 32
20 038 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 29 51 44
21 039 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 23 40 32
22 041 โรงเรียนบ้านลำแดง 46 89 62
23 227 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 14 34 27
24 043 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 3 3 3
25 040 โรงเรียนบ้านเป็ด 18 28 23
26 044 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 16 30 25
27 045 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 19 31 26
28 047 โรงเรียนประชาสามัคคี 8 21 16
29 048 โรงเรียนประตูชัย 104 270 175
30 051 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 17 25 23
31 052 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 44 104 74
32 055 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 17 37 30
33 058 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 42 100 68
34 059 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 55 112 64
35 060 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 5 8 8
36 061 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 7 16 13
37 062 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 41 111 75
38 063 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 0 0 0
39 064 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 6 14 6
40 065 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 4 10 4
41 066 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 6 9 7
42 067 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 12 26 20
43 074 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 11 31 16
44 077 โรงเรียนวัดคานหาม 36 79 57
45 078 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 15 31 26
46 086 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 13 28 23
47 087 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 20 28 26
48 088 โรงเรียนวัดจำปา 33 72 53
49 091 โรงเรียนวัดจําปา อำเภอท่าเรือ 4 5 5
50 093 โรงเรียนวัดช้าง 10 24 20
51 092 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) 6 10 9
52 094 โรงเรียนวัดดอกไม้ 5 5 5
53 095 โรงเรียนวัดดอนกลาง 3 5 5
54 096 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 14 21 16
55 097 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 30 68 49
56 098 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 44 82 67
57 100 โรงเรียนวัดตลาด 3 3 3
58 101 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 14 28 25
59 102 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 1 1 1
60 103 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 11 21 12
61 104 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 3 5 5
62 109 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 8 16 14
63 110 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 6 8 7
64 111 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 18 40 34
65 114 โรงเรียนวัดทำใหม่ 18 38 29
66 115 โรงเรียนวัดทุ่งมน 8 22 16
67 112 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 19 38 32
68 113 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 8 8 5
69 119 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 23 44 36
70 120 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 3 5 5
71 121 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 25 48 40
72 123 โรงเรียนวัดนาค 30 73 49
73 124 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 29 44 39
74 125 โรงเรียนวัดนางชี 6 10 10
75 126 โรงเรียนวัดนาอุ่น 34 61 51
76 122 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 12 32 23
77 127 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 7 11 10
78 128 โรงเรียนวัดบัวงาม 31 58 43
79 131 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 33 66 57
80 129 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 31 77 56
81 130 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 16 31 24
82 138 โรงเรียนวัดบึง 23 46 31
83 133 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 30 52 45
84 132 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 25 58 33
85 134 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 13 26 20
86 136 โรงเรียนวัดบ้านม้า 24 40 35
87 137 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 7 15 13
88 135 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 9 21 15
89 141 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 53 154 93
90 142 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 10 28 18
91 143 โรงเรียนวัดปรีดาราม 8 17 10
92 144 โรงเรียนวัดปากกราน 12 24 20
93 145 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 29 60 47
94 146 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 13 25 18
95 147 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 40 90 68
96 149 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 15 32 24
97 151 โรงเรียนวัดพระงาม 27 75 46
98 152 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 18 33 29
99 153 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 50 148 74
100 150 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 36 77 55
101 154 โรงเรียนวัดพรานนก 43 81 65
102 155 โรงเรียนวัดพะยอม 25 58 42
103 156 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 20 44 33
104 164 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 22 51 38
105 165 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 11 26 19
106 168 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 11 19 11
107 169 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 18 19 17
108 167 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 30 47 42
109 170 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 16 33 26
110 171 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 31 67 46
111 173 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 24 53 43
112 174 โรงเรียนวัดลาดทราย 17 30 25
113 175 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 20 43 31
114 176 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 15 31 28
115 177 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 6 11 8
116 178 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 14 30 24
117 180 โรงเรียนวัดศรีประชา 29 79 46
118 181 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 8 10 9
119 182 โรงเรียนวัดศาลาลอย 28 46 32
120 183 โรงเรียนวัดศิวาราม 21 42 32
121 184 โรงเรียนวัดสฎางค์ 3 8 6
122 185 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 17 32 28
123 187 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 30 69 50
124 186 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 55 120 81
125 189 โรงเรียนวัดสะตือ 1 10 3
126 188 โรงเรียนวัดสะแก 30 50 37
127 190 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 14 27 23
128 191 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 8 13 11
129 192 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 1 2 2
130 193 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 35 85 50
131 194 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 2 5 4
132 197 โรงเรียนวัดหนองนาง 19 56 39
133 198 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 20 59 28
134 199 โรงเรียนวัดหนองบัว 16 30 24
135 196 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 4 8 7
136 200 โรงเรียนวัดหนองเป้า 19 40 33
137 201 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 32 66 54
138 203 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 31 73 41
139 204 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 20 63 38
140 205 โรงเรียนวัดหัวหิน 17 33 24
141 202 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 6 14 12
142 208 โรงเรียนวัดอินกัลยา 21 46 36
143 209 โรงเรียนวัดอุทการาม 24 44 38
144 210 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 51 135 76
145 211 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 9 21 15
146 068 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 15 27 23
147 075 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 0 0 0
148 089 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 32 76 51
149 090 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 8 15 12
150 116 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 4 9 7
151 117 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 0 0 0
152 172 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 12 22 17
153 195 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 12 28 16
154 069 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 10 34 18
155 079 โรงเรียนวัดแค 11 27 16
156 076 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 13 30 22
157 080 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 3 5 5
158 081 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 8 15 11
159 082 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 43 103 67
160 084 โรงเรียนวัดโคกมะยม 36 83 47
161 085 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 6 9 8
162 083 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 14 22 21
163 105 โรงเรียนวัดโตนด 8 13 8
164 106 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 2 4 3
165 107 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 28 55 34
166 139 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 3 1 1
167 140 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 43 147 85
168 160 โรงเรียนวัดโพธิ์ 10 17 14
169 158 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 16 34 25
170 157 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 10 18 15
171 159 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 33 66 46
172 161 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 16 31 23
173 162 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 13 25 20
174 163 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 12 30 23
175 206 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 4 8 8
176 207 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 59 285 128
177 073 โรงเรียนวัดไก่ 13 27 23
178 070 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 14 29 24
179 072 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 8 9 9
180 071 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 13 25 19
181 118 โรงเรียนวัดไทรงาม 21 34 29
182 148 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 13 19 18
183 213 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 28 67 45
184 214 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 13 26 21
185 216 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 27 59 47
186 221 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 73 181 99
187 012 โรงเรียนเชาวน์วัศ 25 91 48
188 022 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสสร 16 27 24
189 023 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 6 25 7
190 025 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 4 8 7
191 026 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 5 15 9
192 024 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 22 49 27
193 027 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 30 82 37
194 053 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 15 23 19
195 004 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 59 139 87
196 013 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 32 94 32
197 031 โรงเรียนบวรวิทยา 19 42 22
198 046 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 27 93 50
199 049 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
200 054 โรงเรียนภูมิทองวิทยา 2 0 0
201 056 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 30 77 54
202 057 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 25 77 48
203 212 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 19 53 27
204 215 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
205 220 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
206 219 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
207 222 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
208 223 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 21 57 34
209 016 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 3 3 3
210 050 โรงเรียนเปรมฤทัย 34 88 43
211 217 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 25 63 33
212 218 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 20 46 27
213 019 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 15 45 26
214 226 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 16 42 25
215 224 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 17 29 19
216 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 24 48 30
รวม 4273 9622 6597
16219

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรุส ศริ email : nirus2526@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]