หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 230 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 35 58 37
2 229 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) 41 67 52
3 233 โรงเรียนบ้านหนองโคก(อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 4 5 4
4 109 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 10 10 10
5 110 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 5 7 5
6 122 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 20 34 27
7 133 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 39 57 49
8 134 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 13 26 15
9 143 โรงเรียนวัดปรีดาราม 28 42 31
10 168 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 14 20 15
11 167 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 31 43 35
12 171 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 29 47 36
13 173 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 33 51 43
14 175 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 21 35 30
15 192 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 6 7 6
16 172 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 20 29 24
17 157 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 9 13 11
18 206 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 8 14 11
19 232 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 0 0 0
20 231 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชต์วิทยา) 0 0 0
รวม 366 565 441
1006

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]