หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Child Show 2016 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สพป.อย.1
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภิรมย์ นันทวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
2 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการอำนวยการ    
3 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอำนวยการ    
4 นายสำเร็จ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
5 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
6 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
7 นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
8 นายสมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
9 นายจำเนียร คุณเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
10 นายหิรัญ สาทสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
11 นางอภิญญา อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
12 นายสุรพัฒน์ นิลมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒ (วันครู ๒๕๐๔) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
13 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
14 นายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
15 นายไพฑูรย์ สุมาลกันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
16 นายสำเนา เลียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
17 นายอำนาจ เภทพ่อค้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
18 นางกัญชรส เนตรนุช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
19 นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
20 นางปิยะรัฐ จำเนียรพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
21 นางทองอยู่ มุสิกชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
22 นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
23 นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
24 นายเอกชัย พงษ์อารี ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
25 นายอาทิตย์ ลาภชัย ครู โรงเรียนวัดดอนพุดซา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
26 นายธวัชชัย ดำเนินงาม ช่างสี ชั้น ๔ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
27 นายเอกชัย แสงสุวรรณ์ ช่างปูน ชั้น ๔ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมรินทร์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
28 นายประยุทธ พงษ์เจริญ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
29 นายณรงค์ แซ่ภู่ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่    
30 นายสมศักดิ์ ภาคเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
31 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
32 นายธวิช สุดใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
33 นายวัฒนชัย ศาสตร์สาระ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
34 นางสาวอนุชิดา บำรุงวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
35 นายปรีวัติ สมัครประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
36 นายกฤษณะ ถิระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
37 นายธวัช บุญชุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
38 นางประนอม ทรัพย์มีชัย ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
39 นางทัศนีย์ อยู่ทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
40 นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
41 นายสุรพงษ์ เทียมมโน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
42 นายดิเรก เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ รักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล    
43 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
44 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
45 นางสุมาลี มีวุฒิสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
46 นายฉลอง ชาตรูปะชีวิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
47 นายสาโรช มงคลเนตร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
48 นางระพีพรรณ มีสมศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
49 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
50 นายสุรินทร์ ขันตี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคานหาม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
51 นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
52 นางสาวเพ็ญจันทร์ รื่นเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
53 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
54 นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
55 นางมาลัย สุขนิยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
56 นางปราณี มีชิตสม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
57 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
58 นางอัจฉราภรณ์ กนกอุดม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
59 นางจิตรา จินตนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
60 นางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
61 นางน้ำทิพย์ คงเกษม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
62 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทำใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
63 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
64 นางสาวปริยาภัทร ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่งสง่าศิษย์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
65 นางจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดทำเอกสาร เกียรติบัตร ประมวลผลและแจ้งผลการประกวด/แข่งขัน    
66 นายอารักษ์ พัฒนถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
67 นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
68 นางนพวรรณ ส่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
69 นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
70 นางทิพย์วารี แจ่มใส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
71 นางสุรีรัตน์ ขันธสนธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
72 นางบุญสม มีกุศล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
73 นายสำเร็จ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
74 นางญาณิน แสงเสวตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
75 นายธีระวัฒน์ สุขีสาร ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
76 นางชลิดา สุขเกษม ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
77 นางสาวอัญชลี ธีระสาสน์ ครู โรงเรียนวัดนาค คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
78 นางสาวเกสร ศรีทอง ครู โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
79 นางสาวจันทิมา เดชเพิ่มสุข ครู โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
80 นางเบ็ญจมาศ วรรณสุข ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
81 นางกาญจนา พุตฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล    
82 นายจำนอง พยัคฆ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล    
83 นายนเรศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายนิรุส ศริ email : nirus2526@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]