หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

โครงการ ทีเอส เทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีการศึกาา ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยาน ๒๕๖๑

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายแทน เฉลยไตร นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศักดิ์ศิริ สุภสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุขเกษม รัชนีกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงค์ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายสามารถ หมายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางกรุณา ภู่มะลิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางชุติมา ตันติวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางเตือนใจ มะปรางหวาน รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโคก คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสุนทรี สักการะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายชูชัย มีทองใบ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายสุรชัย บุญยืนมั่น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวินัย เนื้อเย็น รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองทรงธรรม คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสุภา บุญพึ่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดาราม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสัญญา จุลปานนท์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวรัฐวัลย์ เหมือนมาตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำมะกัน คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางดวงภัทร สุนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
21 นายแทน เฉลยไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายศักดิ์ศิริ สุภสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายสุขเกษม รัชนีกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายปัญญา สังข์มงคล ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายวิทวรรธ อุ่นเมือง ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายบุญภัทร บุญอิ่ม ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายชัชวาลย์ ระดาฤทธิ์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายธวัชชัย จันทร์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นางวารุณี ศิริวานิชย์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายพัฒนา น้อยไพโรจน์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
33 นางทัศนีย์ ตรีสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) ประธานคณะกรรมการฝ่ายต้อนนรับ
34 นางจงกล แสงกฤช ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายต้อนนรับ
35 นางสาววันดี ฤทธิ์เรืองรอง ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายต้อนนรับ
36 นางสุมาลี คงรักษ์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายต้อนนรับ
37 นางวารุณี ศิริวานิชย์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายต้อนนรับ
38 นางบุญรัตน์ ไกรอนันต์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนนรับ
39 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
40 นางสุภา บุญพึ่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดาราม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
41 นายสมคิด ขลังธรรมเนียม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
42 นายภัทรพล ชูวงค์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
43 นางสาวฐิติยา สุดวิลัย ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
44 นางสาวปาริฉัตร ศรีศิริกุล ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
45 นางสาวรรินธร อุณหะ ครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
46 นางสาวสุรีย์พร สัยยะสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
47 นายสุขเกษม รัชนีกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย
48 นายสุริยนต์ จุลปานนท์ ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย
49 นายบรรจง สาหร่าย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย
50 นางสาวศิรกรานต์ อ่อนจีระ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย
51 นายกรกฏ พักเรือนดี ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย
52 นายกรกฏ เกตุบรรจง ครู โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายการแสดงและดนตรีไทย
53 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา พานแก้ว ครูอัตตราจ้าง โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
54 นายบุญภัทร บุญอิ่ม ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
55 นางดวงภัทร สุนิมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
56 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
57 นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
58 นางสาวอาภา ทองแผ่ พนักงานธุรการโรงเรียนวัดลาย/วัดเรือแข่ง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
59 นางสาวพรรณราย เชียงแสงทอง พนักงานธุรการโรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
60 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์) กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
61 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล
62 นางกรุณา ภู่มะลิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
63 นายบุญภัทร บุญอิ่ม ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
64 นายสมชาย รักซ้อน ครู โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
65 นางสาวเพ็ญนภา ด้วงประยูร ครู โรงเรียนวัดน้อย กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ
66 นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
67 นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
68 นางสาวรัฐวัลย์ เหมือนมาตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำมะกัน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
69 นางสุภา บุญพึ่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
70 นางสุภา บุญพึ่ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]