แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชลบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 86 71 85.54% 6 7.23% 4 4.82% 2 2.41% 83
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี 126 62 51.67% 26 21.67% 19 15.83% 13 10.83% 120
3 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 107 36 36% 23 23% 18 18% 23 23% 100
4 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 61 34 61.82% 7 12.73% 9 16.36% 5 9.09% 55
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 69 28 46.67% 19 31.67% 5 8.33% 8 13.33% 60
6 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 80 27 38.57% 18 25.71% 14 20% 11 15.71% 70
7 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 49 27 58.7% 10 21.74% 4 8.7% 5 10.87% 46
8 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 67 25 39.68% 17 26.98% 13 20.63% 8 12.7% 63
9 โรงเรียนบ้านป่าแดง 69 22 35.48% 23 37.1% 8 12.9% 9 14.52% 62
10 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม 58 22 38.6% 14 24.56% 9 15.79% 12 21.05% 57
11 โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร 43 22 56.41% 11 28.21% 5 12.82% 1 2.56% 39
12 โรงเรียนธรรมวาที 44 22 50% 4 9.09% 12 27.27% 6 13.64% 44
13 โรงเรียนบ้านหนองเขิน 51 19 40.43% 10 21.28% 8 17.02% 10 21.28% 47
14 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา 67 17 27.42% 16 25.81% 18 29.03% 11 17.74% 62
15 โรงเรียนบ้านป่ายุบ 33 17 58.62% 4 13.79% 2 6.9% 6 20.69% 29
16 โรงเรียนวุฒิวิทยา 56 15 31.91% 11 23.4% 11 23.4% 10 21.28% 47
17 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 36 14 41.18% 10 29.41% 4 11.76% 6 17.65% 34
18 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 50 14 31.11% 9 20% 11 24.44% 11 24.44% 45
19 โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ 44 14 34.15% 9 21.95% 9 21.95% 9 21.95% 41
20 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 38 14 40% 9 25.71% 6 17.14% 6 17.14% 35
21 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู 46 13 30.95% 12 28.57% 11 26.19% 6 14.29% 42
22 โรงเรียนพิทยรังสี 37 13 36.11% 8 22.22% 9 25% 6 16.67% 36
23 โรงเรียนบ้านหัวโกรก 36 13 37.14% 7 20% 7 20% 8 22.86% 35
24 โรงเรียนวัดหนองยาง 52 12 23.08% 18 34.62% 11 21.15% 11 21.15% 52
25 โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก 42 12 31.58% 14 36.84% 7 18.42% 5 13.16% 38
26 โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 31 12 38.71% 11 35.48% 1 3.23% 7 22.58% 31
27 โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 45 11 25% 15 34.09% 8 18.18% 10 22.73% 44
28 โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี 40 11 29.73% 12 32.43% 4 10.81% 10 27.03% 37
29 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 38 11 32.35% 11 32.35% 6 17.65% 6 17.65% 34
30 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 37 11 30.56% 11 30.56% 5 13.89% 9 25% 36
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 36 11 31.43% 9 25.71% 7 20% 8 22.86% 35
32 โรงเรียนบ้านมาบคล้า 32 11 35.48% 7 22.58% 7 22.58% 6 19.35% 31
33 โรงเรียนจิรพลวิทยา 23 11 47.83% 3 13.04% 6 26.09% 3 13.04% 23
34 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 24 10 41.67% 10 41.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
35 โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ 40 10 27.78% 7 19.44% 8 22.22% 11 30.56% 36
36 โรงเรียนบ้านเขาซก 25 10 45.45% 7 31.82% 3 13.64% 2 9.09% 22
37 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ 40 9 27.27% 9 27.27% 9 27.27% 6 18.18% 33
38 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน 50 9 27.27% 8 24.24% 11 33.33% 5 15.15% 33
39 โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด 29 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
40 โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน 34 9 28.13% 6 18.75% 5 15.63% 12 37.5% 32
41 โรงเรียนสถาพรพิทยา 24 9 37.5% 6 25% 4 16.67% 5 20.83% 24
42 โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) 19 9 47.37% 4 21.05% 3 15.79% 3 15.79% 19
43 โรงเรียนวัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 18 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
44 โรงเรียนบ้านมาบกรูด 34 8 28.57% 9 32.14% 4 14.29% 7 25% 28
45 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที 27 8 34.78% 8 34.78% 3 13.04% 4 17.39% 23
46 โรงเรียนวัดเขาไผ่ 35 8 24.24% 7 21.21% 12 36.36% 6 18.18% 33
47 โรงเรียนนาป่ามโนรถ 22 8 40% 7 35% 4 20% 1 5% 20
48 โรงเรียนวัดบุญญราศรี 57 7 14.58% 14 29.17% 14 29.17% 13 27.08% 48
49 โรงเรียนร่มไม้ 32 7 21.88% 8 25% 11 34.38% 6 18.75% 32
50 โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ 16 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
51 โรงเรียนจิ้นฮั้ว 39 7 20.59% 5 14.71% 9 26.47% 13 38.24% 34
52 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 15 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
53 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว 47 6 13.33% 17 37.78% 14 31.11% 8 17.78% 45
54 โรงเรียนแสนสุขศึกษา 41 6 16.67% 12 33.33% 11 30.56% 7 19.44% 36
55 โรงเรียนวัดบางเป้ง 33 6 21.43% 12 42.86% 7 25% 3 10.71% 28
56 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 48 6 16.22% 11 29.73% 8 21.62% 12 32.43% 37
57 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย 31 6 20% 7 23.33% 7 23.33% 10 33.33% 30
58 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ 16 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
59 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 28 6 27.27% 2 9.09% 7 31.82% 7 31.82% 22
60 โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม 13 6 46.15% 2 15.38% 2 15.38% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 34 5 17.24% 15 51.72% 3 10.34% 6 20.69% 29
62 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ 32 5 17.24% 10 34.48% 5 17.24% 9 31.03% 29
63 โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง 34 5 16.67% 9 30% 6 20% 10 33.33% 30
64 โรงเรียนกาญจนะวิทยา 25 5 20% 6 24% 9 36% 5 20% 25
65 โรงเรียนวัดสำนักบก 31 5 19.23% 5 19.23% 11 42.31% 5 19.23% 26
66 โรงเรียนกล่อมปฐมวัย 15 5 35.71% 4 28.57% 2 14.29% 3 21.43% 14
67 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 33 4 12.12% 9 27.27% 15 45.45% 5 15.15% 33
68 โรงเรียนเจริญสุขวิทยา 33 4 12.9% 9 29.03% 9 29.03% 9 29.03% 31
69 โรงเรียนบ้านเนินโมก 36 4 16% 7 28% 10 40% 4 16% 25
70 โรงเรียนบ้านชากนา 15 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
71 โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค 15 4 26.67% 5 33.33% 6 40% 0 0% 15
72 โรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ 14 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนวัดนาเขื่อน 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
74 โรงเรียนบ้านท่าจาม 24 4 16.67% 4 16.67% 14 58.33% 2 8.33% 24
75 โรงเรียนสุอารีวิทยา 17 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
76 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 15 4 30.77% 3 23.08% 5 38.46% 1 7.69% 13
77 โรงเรียนบ้านวังตะโก 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 48 4 12.12% 2 6.06% 11 33.33% 16 48.48% 33
79 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 27 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 7 50% 14
80 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
81 โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 23 3 13.04% 9 39.13% 9 39.13% 2 8.7% 23
82 โรงเรียนบ้านโสม 21 3 15% 9 45% 7 35% 1 5% 20
83 โรงเรียนบ้านมาบลำบิด 24 3 15.79% 8 42.11% 3 15.79% 5 26.32% 19
84 โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 21 3 15% 7 35% 9 45% 1 5% 20
85 โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง 17 3 18.75% 7 43.75% 5 31.25% 1 6.25% 16
86 โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 15 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
87 โรงเรียนบ้านเขาแรต 23 3 15% 6 30% 6 30% 5 25% 20
88 โรงเรียนบ้านโป่ง 16 3 20% 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 15
89 โรงเรียนบ้านเขาดิน 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
90 โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 14 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 4 36.36% 11
91 โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
92 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 15 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
93 โรงเรียนวัดผาสุการาม 27 2 8% 12 48% 6 24% 5 20% 25
94 โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ 21 2 10% 12 60% 3 15% 3 15% 20
95 โรงเรียนศุทธรัตน์วัฒนาลัย 21 2 11.11% 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 18
96 โรงเรียนบ้านตาลดำ 23 2 9.52% 7 33.33% 5 23.81% 7 33.33% 21
97 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 17 2 13.33% 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
98 โรงเรียนเมืองชลพิทยา 21 2 9.52% 6 28.57% 7 33.33% 6 28.57% 21
99 โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 21 2 10% 5 25% 5 25% 8 40% 20
100 โรงเรียนสุตา 15 2 13.33% 4 26.67% 8 53.33% 1 6.67% 15
101 โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ 12 2 16.67% 4 33.33% 3 25% 3 25% 12
102 โรงเรียนต้นกล้าพัฒนา 10 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
103 โรงเรียนวัดอรุณรังษี 17 2 12.5% 3 18.75% 9 56.25% 2 12.5% 16
104 โรงเรียนวัดตาลล้อม 23 2 16.67% 3 25% 6 50% 1 8.33% 12
105 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 11 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
106 โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม 19 2 11.11% 2 11.11% 7 38.89% 7 38.89% 18
107 โรงเรียนสุขุมวิทยา 12 2 18.18% 2 18.18% 5 45.45% 2 18.18% 11
108 โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว 21 1 4.76% 10 47.62% 4 19.05% 6 28.57% 21
109 โรงเรียนบ้านชากพุดซา 19 1 5.56% 7 38.89% 6 33.33% 4 22.22% 18
110 โรงเรียนวัดเตาปูน 21 1 5.26% 6 31.58% 8 42.11% 4 21.05% 19
111 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 19 1 8.33% 6 50% 3 25% 2 16.67% 12
112 โรงเรียนเกษมวิทย์ 10 1 10% 6 60% 0 0% 3 30% 10
113 โรงเรียนศุทธรัตน์ 26 1 4.76% 5 23.81% 9 42.86% 6 28.57% 21
114 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 18 1 5.88% 5 29.41% 6 35.29% 5 29.41% 17
115 โรงเรียนพระตำหนักมหาราช 12 1 9.09% 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 11
116 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 24 1 4.76% 3 14.29% 8 38.1% 9 42.86% 21
117 โรงเรียนเฮงฮั้ว 14 1 7.14% 3 21.43% 4 28.57% 6 42.86% 14
118 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 1 8.33% 3 25% 4 33.33% 4 33.33% 12
119 โรงเรียนบ้านห้างสูง 10 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
120 โรงเรียนบ้านบึงกระโดน 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 14 1 7.14% 2 14.29% 9 64.29% 2 14.29% 14
122 โรงเรียนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
123 โรงเรียนวัดหนองบอนแดง 17 0 0% 5 31.25% 6 37.5% 5 31.25% 16
124 โรงเรียนบ้านห้วยมะระ 15 0 0% 3 23.08% 5 38.46% 5 38.46% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง