สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์สาระการเรียนรู้.................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน กันยายน....... พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กหญิงตรงใจ  กลัดแพ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  เพ็งบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงวรัชยา  บุญเอนก
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พูนประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พูลเสน
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แก้วเซ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสินี  นันทโลหะตระกูล
 
1. นางสุกัญญา  สุวรรณโณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ลีลาสมสิริ
 
1. นางเชื่อมพร  กลมแป้น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงอภิรดี  อรุณทิพนพาพร
 
1. นางอรพินท์  ทวีจินดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงศศิมณี  คุ้มแถว
 
1. นางนันทกานต์  ทองสมจิตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  วรสิงห์
 
1. นางสุราง  ร่มโพธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. นายธิติวุฒิ  จันคูหา
 
1. นางสาวมานิต  มะกรูดทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. นางสาวภัสตราทิพย์  โนนสุภาพ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยุรพันธ์
3. เด็กหญิงอัญจิมา  งามทรัพย์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แก้วเซ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ผาริโน
2. เด็กหญิงวนิดา  บุญมี
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  วิเชียรณรัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนันฐณิชา  โตอินทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล  คงเกษ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บุญยิ่ง
2. นางอรพินท์  ทวีจินดา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภกรณ์  จิรเศรษฐดิลก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ไชยโยลา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการัญศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ตรีเสถียรไพศาล
 
1. นางยุพิน  นิ่มเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กชายนพพล  คำสืบศักดิ์
 
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงณัฐพร  ต่ายนิล
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คุ้มปรีดี
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติสมบัติสกุล
 
1. นายสงกรานต์  ทรัพวิจิต
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  อินทรชาติ
2. เด็กชายธนกฤต  หนูกล่ำ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  สาดคง
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
2. นางสาวธาวิณี  แดงวิชัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไกรนอก 1. เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยรักษา
2. เด็กชายทศพร  แจ้งพูน
3. เด็กชายใจเพชร  อุสายพันธ์
 
1. นางสาวสนธยา  โตเบญจพร
2. นางสาวศมน  โพธิ์งามพุ่ม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาวิวัฒน์  ติยวรากุล
2. เด็กชายภควรัตน์  ติยวรากุล
 
1. นางสาววรรณธิดา  โกยรัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายกฤติน  จะเรืองรัมย์
2. เด็กชายภูริ  สุดศรี
 
1. นางสาววีราชีนี  เสนานัย
2. นางสาวธาวิณี  แดงวิชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชยพล  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  เฟื่องแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กชายบุญธานี  กระสา
 
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คงพันธ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  กิตติศักดิ์เสรีกุล
3. เด็กหญิงเขมวิฑูร  ตึ๋งพันธุ์
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาววราวดี  ปัญญาแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงวราวรรณ  เนติปรีชา
2. เด็กชายสงกรานต์  มาเรียน
3. นางสาวอีวา  มาริการ์
 
1. นางสาวนิลุบล  วาปี
2. นางสาวสมถวิล  มันทราช
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงทิพรดา  อุ่นสุข
2. เด็กหญิงมลธิชา  เวชกิจ
3. เด็กชายสุภัทรา  ญาณศิริ
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาววราวดี  ปัญญาแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงพวงเพชร  สุมา
2. เด็กหญิงหฤทัย  โภคอุดม
3. เด็กหญิงแสงรุ้ง  จันทร์แก้ว
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ฟื้นทอง
2. นางสาวบุษบา  เพชรมณี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายจิรายุ  อุระอารีย์
2. เด็กชายพิชัย  ไม้ห้อม
3. เด็กหญิงเพชรชมพู  อิ่มใจ
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาววราวดี  ปัญญาแก้ว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธันพิสิษฐ์  รัศมี
2. เด็กชายพิพัฒน์  ผลพวก
3. เด็กชายศิริพงศ์  เนียมจ้อย
 
1. นายวีระศักดิิ์  เนมินทร์
2. นางสาวเสาวภาคย์  ฟาหลี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายภูรินทร์  ชวนกลาง
2. เด็กชายศุภวัตร  พรนันทภัค
3. เด็กหญิงอรไพลิน  แสงทอง
 
1. นายฐิติ  จิตรไพบูลย์
2. นางสาวขวัญตา  ประสงค์ศิลปกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงนิภาพร  เกษรบัว
3. เด็กหญิงแนน  ปัญญะพิมพ์
 
1. นางสาวบุษบา  เพชรมณี
2. นางเฟื่องฟ้า  ฟื้นทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลัดดามณีโรจน์
2. เด็กชายเก้าชนะ  โงสันเทียะ
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ฟื้นทอง
2. นางสำรวม  บานแย้ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายจินตวัชร  มากนัก
2. เด็กชายอนุชา  ภูริวัตร์
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชานุ  ปรางมณี
2. เด็กชายอรรถพล  กล้าผจญ
 
1. นางสาวยุพารัตน์  อภัยพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายศุภรัชฎ  โชติมณี
2. เด็กชายเพชรกล้า  สีเขียว
 
1. นายพัฒนพงษ์  คัมภีร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ไกรศรี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  มั่นคง
 
1. นางสาวจงลักณ์  กรอบกระจก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายจักรี  สายอาภรณ์
2. เด็กชายเจษฎา  กล่ำเอม
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ถูกธรรม
2. นางสาวเสาวภาคย์  ฟาหลี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเกิดหลวง
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เสือมาก
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ถูกธรรม
2. นางสาวเสาวภาคย์  ฟาหลี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กัลยาดี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  รักตประจิต
3. เด็กหญิงธารวรินทร์  ฤทธิ์มหันต์
4. เด็กหญิงธีรนาฎ  ยี่โถ
5. เด็กหญิงวดี  ช. บุญพันธ์
 
1. นางนิลุบล  บุนนาค
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงญาดามณี  จิตรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพลณภา  สุดแจ้ง
3. เด็กหญิงภพภัทร  ขำกิ่ง
4. เด็กหญิงมลณฎา  เอียมเอิบ
5. เด็กหญิงอักษราภัค  ฐิตะเจริญ
 
1. นางสาวปณิฏฐนันท์  อนันตะวัน
2. นางสาวดวงกมล  ตันกิติภิญโญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ขจรสมบัติ
2. เด็กหญิงปณิดา  ส่งศรีแจ้ง
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลอยพิพัฒน์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่อึง
5. เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นขจรกิจ
 
1. นางสาวสมฤทัย  น่วมสวัสดิ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  กรุณาฤทธิโยธิน
2. เด็กหญิงนันทิพร  พัฒนาภรณ์
3. เด็กหญิงบุญญาพร  พึ่งสุริยวงษ์
4. เด็กหญิงอรอินทร์  แข็งแรง
5. เด็กหญิงอัจฉริยา  ย้อนใจทัน
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
2. นางสาวธนิตา  ศุกรสุคนธ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เฉิดฉาย
2. เด็กหญิงวรรณษา  วิชานำ
3. เด็กหญิงอริศา  โสภา
4. เด็กหญิงอวัศดา  เปี่ยมเอม
5. เด็กหญิงโสภิตา  ขำเนตร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทร์ทอง
2. นางสาวจิราภรณ์   เอี้ยวสกุลรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงชลธิชา  อยู่สุข
2. เด็กหญิงพิมพ์จันทร์  ผินกลับ
3. เด็กหญิงสุธิตา  อุดม
4. เด็กหญิงอนุธิดา  สุขทวี
5. เด็กหญิงอุษณีย์  มีมากบาง
 
1. นางจินดารัตน์  โรจนารังสรรค์
2. นายละเอียด  น้อยปั่น
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายจักรรัตน์  โสสว่าง
2. เด็กหญิงจุฑามาส  อุ่นเพ็ญ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุพิชชา  ขอพืชกลาง
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสระคู
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  สำเนียงล้ำ
2. นายชาติชาย  มิญเจริญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงกชพร  เพาะปลูก
2. เด็กหญิงณัฐชา  ผลพฤกษา
3. เด็กหญิงณิชกานต์  แดงฉาน
4. เด็กชายสมปอง  จิตรถวิล
5. เด็กหญิงเมลินพิศ  ตีระจินดา
 
1. นายสนทยา  เผือกเวช
2. นายธนิต  ทองหล่อ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกรชุภา  แก้วอัมรากร
2. เด็กหญิงกานตรัตน์  ธนอนันต์
3. เด็กชายกิตติพศ  วงศ์ชาตรี
4. เด็กชายจิตตกานต์  วรสิงห์
5. เด็กหญิงชฎิล  ชื่นชูจิตร์
6. เด็กหญิงฐานิตตา  โอษฐ์นาภาพร
7. เด็กหญิงณัฐธิยากรณ์  เสือนิล
8. เด็กหญิงธีรพร  ทวีกาญจน์
9. เด็กชายธีรยุทธ  คุณชัยวิฑิต
10. เด็กหญิงนิตยา  ฮกซุ่นเอง
11. เด็กชายพงศกร  จาดทองคำ
12. เด็กหญิงพชรมน  เสือฟัก
13. เด็กชายพิพัฒน์  จีนแจ้ง
14. เด็กหญิงยมลภัทร  สุดเจริญ
15. เด็กชายวีรภัทร  ทะสีละ
16. เด็กหญิงสุภาวดี  สังข์เงิน
17. เด็กชายอนุชิตม์  ยิ้มแย้ม
18. เด็กหญิงอภิญญา  ทรัพย์ระเบียบ
19. เด็กหญิงอรัญญา  สุโข
20. เด็กชายเจษฎากร  เขียนทอง
 
1. นางสาวเรียม  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
3. นางสาววีรปริยา  พิมประเสริฐ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ 1. เด็กชายกฤษดา  ญาณภัทร
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์  วิริยะกิจสมบูรณ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  กุยลอยทาม
4. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ปาณฑผลิน
5. เด็กชายทัตเมธา  ไตรสมบัติ
6. เด็กชายธนภัทร  จาตุรนต์วิรุฬนห์
7. เด็กชายธเนตร  เงินมา
8. เด็กชายบุญฤทธิ์  พรมโสฬส
9. เด็กชายปรียาวัฒน์  ปูเลย
10. เด็กหญิงปัทมากร  เลิศศิลปชัย
11. เด็กหญิงรัตนาวดี  ทิพกันยา
12. เด็กหญิงรุจีรัตน์  ญาณภัทร
13. เด็กหญิงวทันยา  นิลยัง
14. เด็กหญิงอภิรมย์  อนุญาหงส์
15. เด็กหญิงอสมา  กรอบกระจก
16. เด็กชายอาทิตย์  สุริยศ
17. เด็กชายเกษมชาติ  บุญนาค
18. เด็กหญิงเบญจพร  พันธุลี
19. เด็กหญิงเมษญา  สิงห์ทอง
20. เด็กชายโชติวุฒิ  อรรคฮาตสี
 
1. นางกมัยธร  สัจจา
2. นางณัฐพร  สุขินยศ
3. นางชฏาภรณ์  พวงแก้ว
4. นายชัยรัตน์  ลิ้มแก้วทวีชัย
5. นางสาวรัชนี  ศรีทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย
 
1. นางสาวสมบุญ  โพธิ์ทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันตี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชวนชิต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  แก้วสมบูรณ์
 
1. นางบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ชมเส็ง
2. เด็กชายธีมา  บุญเทียร
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สุดเฉลียว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุทธเทศน์
2. เด็กชายรักษ์  ทองนาค
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สุดเฉลียว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงปาริษา  มาลัยทอง
2. เด็กชายเปรม  ภาคี
 
1. นางจันทนา  นุ่มเจริญ
2. นายชาติชาย  มิลเจริญ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกัญฑชา  ไทยแท้
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิมประทุม
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  โอภาษ
4. เด็กหญิงนาตาชา  กลั่นธูป
5. เด็กหญิงบุญฑริกา  มิตรงาน
6. เด็กหญิงปัญจมา  ภพมณี
7. เด็กหญิงพรไพลิน  โอวาทานนท์
8. เด็กหญิงวราภรณ์  จงบูรณนันท์
9. เด็กหญิงศรินทิพย์  อินณวงษ์
10. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วสกุลณี
 
1. นางสาวเกษรินทร์  สุดเฉลียว
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกันยารัก  จันทร์ประสาท
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีไพรวัลย์
3. เด็กหญิงญาดามณี  จิตรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงณฐาพร  ทับทิมวงษ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  ภาสุรจิตมงคล
6. เด็กหญิงวิรัลยุพา  กุลนิล
7. เด็กหญิงวิริยา  บุญญาธิการ
8. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ทัพศิลา
9. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณดี
10. เด็กหญิงศุรดา  จิตต์สุพร
11. เด็กหญิงสายสวรรค์  ชดช้อย
12. เด็กหญิงอริสรา  มั่นนุช
13. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีไพรวัลย์
14. เด็กหญิงเปรมฤดี  ธรรมรัชพิมล
15. เด็กหญิงแก้วกินรี  พูลปั้น
 
1. นายศุภวัฒน์  กองขันท์
2. นางพัชรินทร์  สร้อยทอง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลดารัตน์  บุรา
2. เด็กชายชาญชัย  ศิลปะ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ทองคล้าย
4. เด็กชายปิยวัฒน์  แตงสุข
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  สันวัง
6. เด็กชายภูวดล  กรีมาบุตร
7. เด็กชายรัฐนันท์  ทวีลาภ
8. เด็กหญิงลักขณา  จินดามัง
9. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เชื้อคำ
10. เด็กหญิงวรนารถ  หุ่นสวน
11. เด็กหญิงสุภาพร  สุดสาคร
12. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียนทอง
13. เด็กหญิงอภิอร  รอดพลับ
14. เด็กหญิงอมิตา  มงคลเกาะ
15. เด็กหญิงอาฐิติยา  เทพบำรุง
 
1. นายอัคคเดช  ไตยทิพย์วงษ์
2. นายนิพัทธ์  แก้วไพร
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 1. เด็กหญิงปรมัย  หนูฉลุง
2. เด็กชายวิทยา  สวนฉ่ำ
 
1. นายมนตรี  เอี่ยมรัมย์
2. นายบุญชู  ดาวขุนทด
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. นายฉัตรชัย  สาวน้อย
2. นางสาวณัฐริกา  จงพูนศรี
 
1. นายเฉลิมพงศ์  นัยยะพัด
2. นางสาวพรเพ็ญ  จินตนา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคุ้น  โช ตา
 
1. นางสาวศรุดา  บุญณสิทธิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัทษพัชร์  ด่านขุนทด
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงผาณิตา  เรไร
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สมสุวรรณ
 
1. นางิฐิตารีย์  ธนาปรีชากุลวัชร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ลิ้มกุล
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ปีมาละ
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงหฤทัย  พุ่มพวง
 
1. นางลำเพย  บัวกล่ำ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงมาลิสา  วงศ์แก่นแก้ว
2. เด็กหญิงศิรประภา  รัตนถาวร
 
1. นางสาวสุนิสา  นาคคุ้ม
2. นางยุพา  เกรัมย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยินดีกิจโกศล
2. เด็กหญิงอนันต์ดา  หอมพรรณา
 
1. นางสาวอรอุมา  เอียดเจริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญาธรรม  ย่องหิ้น
 
1. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงสมิตานัน  จิรานุกูลวงษ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แย้มเผือก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  ทับเกต
2. เด็กหญิงสุชญา  กระจ่าง
3. เด็กหญิงสุภิญญา  พิมสอน
 
1. นายยุทธกาญจน์  บุญสุวรรณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายธนโรจน์  เพ็ชรอุดม
2. เด็กชายวิทวัส  สูโพธิ์
3. เด็กหญิงวิวรรธณี  วรรณวิศาล
 
1. นางราตรี  สายพิบูลย์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กชายชัยพร  อุ่นเอม
2. เด็กชายอัมรินทร์  พิมนิล
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ล่าลับ
 
1. นางสาวเบ็ญจมาศ  สังข์เผือก
2. นางสาววิไลวิทย์  วิทยาธรรมธัช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รักษ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รักษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงนริศรา  ก้านเหลือง
 
1. นายปราโมทย์  คำสุข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1. เด็กชายอานนท์  ใจแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  บุญเลี้ยง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
 
1. นายชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมนัสนนท์  เพียรครองศักดิ์
 
1. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงปาริชาต  อินวิเชียร
 
1. นางสาวไมตรี  ทองมี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
 
1. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  วิมุติบุตร
 
1. นายไชยพัฒน์  สังข์รักษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศัศมนธ์  บุญธรรม
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยวิสุทธิกุลรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
4. เด็กชายธีรพัฒน์  หมู่หาญ
5. เด็กหญิงปรินทร  นาคูณ
6. เด็กหญิงมนัสนนท์  เพียรครองศักดิ์
7. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
8. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นายไชยรัตน์  สังข์รักษ์
2. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
3. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลิลา
2. เด็กชายคณาธิป  วันทา
3. เด็กชายจักรพงษ์  หมัดสมบูรณ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ดี
5. เด็กหญิงฐิติมา  แซ่ด่าน
6. เด็กชายธนวัฒน์  สุดแสงเขียว
7. เด็กชายพิพัฒน์  สุดแสงเขียว
8. เด็กหญิงลัดดา  เมืองโพธิ์
9. เด็กหญิงลีลาวดี  ศรีวรรณ
10. เด็กหญิงศศิกานต์  หิรัญ
11. เด็กชายอติวิชญ์  นิ่มโพธิ์
12. เด็กหญิงเกณิกา  คงสุวรรณ
13. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จันทร์เนียม
14. เด็กชายเทพสุวรรณ  เซี่ยงเห็น
15. เด็กหญิงโศภิษฐ์  คงสุวรรณ
 
1. นางสาวฉันทินี  อบนวล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกสานดิ์  อติชาตสิทธนพ
2. เด็กชายชานนท์  นวลแม้น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาชาติ
4. เด็กชายธนบดี  มีสมสิบ
5. เด็กชายธนภัทร  มีสมสิบ
6. เด็กหญิงธัญญาวดี  พิธิยาธรณ์
7. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
8. เด็กชายศุภณัฐ  นวลปลอด
9. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
10. เด็กชายเจษฎากร  ปั้นทอง
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวปณิตา  รุ่งแสง
3. นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กหญิงกรรกนก  แกล้วทนงค์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  โอษะคลัง
3. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิจันดา
4. เด็กหญิงดวงกมล  ปูนปาน
5. เด็กชายธนภพ  น้อยขันธ์
6. เด็กชายธนะรัฐ  อยู่สิน
7. เด็กหญิงนฤเนตร  จิตรีเหิม
8. เด็กหญิงนาตาชา  ริดเนียม
9. เด็กหญิงน้ำฝน  วิบูลย์
10. เด็กชายพงศธร  แววแสง
11. เด็กชายภัทรธร  ภาโนมัย
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  แย้มขยาย
13. เด็กหญิงภัทรพร  จั่นเพ็ชร
14. เด็กชายมงคล  วงศ์ลม้าย
15. เด็กชายมาโนช  อู่เงิน
16. เด็กชายยุทธชัย  อิ่มเย็น
17. เด็กชายวรรัตน์  นิรัตน์สัย
18. เด็กหญิงวรางคณา  แดงวิเศษ
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงษ์สกุล
20. เด็กหญิงสุกัญญา  คำศรี
 
1. นายอมรศักดิ์  ศรีสุวรรณ
2. นายณรงค์เดช  ศรีสุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมูล
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงนันฐนิชา  โตอินทร์
 
1. นางสาวฏุนรี  ดุริยประณีต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไกรธีรางกูร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการัญศึกษา 1. เด็กหญิงเจนญานี  แก้วหาญ
 
1. นายพิศาล  สุทัตโต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายมงคล  ปะทะวัง
 
1. นางแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงรัชนีกร  พัลลีคำ
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  ศิลปะ
 
1. นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  วิเศษสิงห์
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนานทอง
 
1. นายแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงศยามล  รักวงษ์
 
1. นางสาวกุสุมา  เงินหรั่ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายสมพงษ์  สุริย์แสง
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงเหมือนหทัย  บรรเลงจิต
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลามแก้ว
 
1. นางสาวจินตวี  ไวทย์รุ่งโรจน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงจารุภา  เกตุเหม
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขนานทอง
 
1. นางแขโศภิษฐ์  พลอยบุษย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  โรจนวีวงศ์
 
1. นางสาวจันทรรัตน์  ไกรศักดิ์ศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จุลพัฒน์
2. เด็กหญิงกฤตินี  โทลา
3. เด็กหญิงกวิศรา  เกิดฤทธิ์
4. เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ธนสารสุนทร
5. เด็กหญิงจิตตาภา  รัตนวรรณ
6. เด็กหญิงชิษนุชา  ถิ่นคำรพ
7. เด็กหญิงช่อชมพู  สิงคณานนท์
8. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญบุตร
9. เด็กหญิงตรีเนตร  หงษ์อรัญ
10. เด็กหญิงธนพร  เพชรน้ำเย็น
11. เด็กหญิงธัญทิพ  ลิ่มทองน้อย
12. เด็กหญิงธีรญา  วัฒนธงชัย
13. เด็กหญิงนริศรา  ปานปิ่น
14. เด็กหญิงนฤดี  ธรรมสิทธิ์
15. เด็กหญิงนันพัฒน์  เถกิงศรี
16. เด็กหญิงนัยน์ปพร  กลั่นรอด
17. เด็กหญิงนิชาภัทร  หวันอยู่
18. เด็กหญิงบุษบง  ลีพัฒนพงศ์
19. เด็กหญิงปฏิญญา  จันทร์บัว
20. เด็กหญิงประภัสสร  วิทยาขจรเดช
21. เด็กหญิงพรรษสินี  รักสะอาด
22. เด็กหญิงภวิกา  ไสยะ
23. เด็กหญิงภารดี  บูรณะวิโรจน์
24. เด็กหญิงมุทิตา  หอมชื่น
25. เด็กหญิงรุจาภา  ศรชะเดช
26. เด็กหญิงวราอร  สองห้อง
27. เด็กหญิงศสิญา  ไชยภัฎ
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงประดับ
29. เด็กหญิงศุภรา  ศรีระกิจ
30. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกันยา
31. เด็กหญิงอัคริมา  อดุลย์พัฒนกุล
32. เด็กหญิงอิงติมา  โหลแก้ว
33. เด็กหญิงอุดมพร  ใจจำเริญ
34. เด็กหญิงเอริตา  เบริ์ค
35. เด็กหญิงแพรวา  อุ่นทรงคชสาร
 
1. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
2. นางพิมพ์ลดา  ฉัตรกีรเศรษฐ์
3. นายมหิธร  ธิติปวัตน์
4. นางสาวภริตา  ทิมขำ
5. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
6. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
7. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
8. นายวสะ  ภูวงศ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  ณ บางช้าง
2. เด็กชายนวภล  ชูเชิด
3. เด็กชายปองณัฐ  สิงห์โต
4. เด็กชายภูกิจ  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงมาลีวรรณ  เสาแก้ว
6. เด็กหญิงรัฐนันท์  สินในเมือง
7. เด็กหญิงสุธินี  แจ่มจำรัส
8. เด็กชายเจตนิพิฐ  แสกรุง
 
1. นางสาวศิวพร  เชยทอง
2. นางสาวสาวิตรี  สุวะคนธ์
3. นางวงษ์เดือน  บ่ายเที่ยง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไตรวิวัฒน์
2. เด็กหญิงชรินพร  เงินเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐชา  เจริญสุข
4. เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นุตรักษ์
6. เด็กหญิงศิรามณี  กาคำ
7. เด็กหญิงเกวลี  หาญบวรวงศ์
 
1. นางสาวจรัสพร  นพขำ
2. นางสาวดาราวัลย์  กมลสุทธินนท์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชาปัญญา
2. เด็กหญิงจันทกานต์  จุ้ยจิตคล่อง
3. เด็กหญิงชนัญญา  เหมือนศรี
4. เด็กหญิงญาณิกา  บุญเกื้อหนุน
5. เด็กหญิงนิภาพร  ไท้ทอง
6. เด็กหญิงบุสดี  กรองแก้ว
7. เด็กหญิงวรรณิสา  นพกิจ
8. เด็กหญิงสิริวรรณ  สุขอุทัย
9. เด็กหญิงสุดาวรรณ  ไชยราช
10. เด็กหญิงอมลภา  บัวแจ้ง
11. เด็กหญิงอัญชิสา  ปิยะมโนธรรม
 
1. นางธนัญรัชฎ์  จันทร์โอทาน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงปณัฐฑิตา  บุญแก้ว
 
1. นายอัมรินทร์  ศรีเพียรจันทร์
2. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชีวิน
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ชาวเหนือ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กชายวินทร์  จอห์นสัน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  นครเอี่ยม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พึงฉาย
 
1. นางศิรินย์  สุนทรวรรณ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปฤญ  วัชระรังษี
 
1. นางสาวสุภาวดี  อินทรสุข
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มณฑาพันธุ์
 
1. นางสาวสุภัคษร  สุมขุนทด
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโชติการาม 1. เด็กชายชาญ  บุญเพ็ง
 
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงพิม  รงคสุวรรณ
 
1. นางเชาวนี  รอนอารีย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงชไมพร  วิเศษสิงห์
 
1. นางศรินย์  สุนทรวรรณ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สว่างวงษ์
 
1. นางศิรพร  สว่างวงษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายมรกต  เชิดชูศรัทรัพย์
 
1. นางศรินย์  สุนทรวรรณ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาสวัสดิ์ 1. เด็กชายดนุพล  จันทวารี
2. เด็กชายธันวา  แสงผลึก
3. เด็กหญิงสุชาดา  บัวบาน
4. เด็กชายอธิราช  อาษาจิต
5. เด็กหญิงอรุณีย์  ศรีภูวงษ์
 
1. นางศรินย์  สุนทรวรรณ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชนินทร์  โพธิ์สว่าง
 
1. นางจินตนา  ธัญญวนิช
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  นพศิริวงศ์
2. เด็กหญิงเหมือนหทัยย  บรรเลงจิต
 
1. นางศรินย์  สุนทรวรรณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์คำ
2. เด็กหญิงอรวรัญญา  วิจิตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  พิศดาร
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงชื่นกมล  อวนอ่อน
2. เด็กชายฐิติพัทธ์  ศิริสุรักษ์
3. เด็กหญิงธนตวรรณ  วรรวิศาล
4. เด็กชายนัทธวัฒน์  จีนคง
5. เด็กหญิงปัณณธร  สิงห์โท
6. เด็กหญิงภัณฑิลา  เปรี้ยวประสิทธิ์
 
1. นายสุพจน์  เทศน์ธรรม
2. นางมนัสยา  หลาวมา
3. นายชัยชนะ  มติยะภักดิ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายคณิศร  หนองนา
2. เด็กชายจักรภัทร  ศะสิบุตร
3. เด็กชายฉัตรเฉลิม  เวียงคำ
4. เด็กชายปรมินทร์  เย็นประเสริฐ
5. เด็กชายศุภณัฐ  ลักษณะวิลาศ
6. เด็กชายเจษฎา  กรุณาฤทธิโยธิน
 
1. นายอุทัย  หมอคุณ
2. นายประพฤติ  ทองสาว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงจารุณี  จุ้ยจิตคล่อง
2. เด็กชายจิระศักดิ์  แก้วภู่
3. เด็กหญิงชลิดา  จิตรชัย
4. เด็กหญิงชุติมา  ชูเทียน
5. นายฐิติวุฒิ  จันคูหา
6. เด็กหญิงนริศรา  อ้นปรางค์
7. เด็กชายปริญญา  จันทร์สวัสดิ์
8. เด็กชายสราวุธ  ลูกอินทับทิม
9. เด็กชายสิริวัฒน์  จิตรังษี
 
1. นางสาวมานิต  มะกรูดทอง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงกรกอร  จันเพิ่ม
2. เด็กหญิงณัชชา  แม่นยำ
3. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ไหลหรั่ง
4. เด็กหญิงนภัสสร  พวงมณี
5. เด็กหญิงภวริน  พึ่งสติ
6. เด็กหญิงรวิสรา  คูณทวี
7. เด็กหญิงวิรากานต์  พรรณสาร
8. เด็กหญิงวิรินทร์ญา  โสภณรัฐฐากรณ์
9. เด็กชายวุฒิพงศ์  เชาว์วิวัฒนากุล
10. เด็กชายอภิรักษ์  คงสิทธุ์
 
1. นางสาวศิริพร  ฉิมพลอย
2. นายเจริญ  เลื่อนแป้น
3. นางสาววรรณวา  อารียเดช
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนภิสา  กาญจนะ
2. เด็กหญิงพาลาภ  วสุวัต
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เกษรบัว
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันธ์
2. นางสมถวิล  พัฒนชู
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐดารา  ทองมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดเขียว
3. เด็กหญิงวีรอร  เกิดสันเทียะ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เรืองอ่อน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพชรมน  หลู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงภูแก้ว  แก้วคำศรี
3. เด็กหญิงเบญญา  ปิตะระนันทน์
 
1. นางสาวกฤติยา  ชื่นจิตต์
2. นางสาวเขมนิจ  ทองอ่ำ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายฉัตรพล  เพ็งผล
2. เด็กชายภควัต  มีสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกฤตเมธ  นิติสาพร
2. เด็กหญิงภคพร  เอี่ยมฉ่ำ
 
1. นางสาวมธุรดา  โยธามาตย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายฉัตรพล  เพ็งผล
2. เด็กชายภควัต  มีสวัสดิ์
 
1. นางกาญจนา  จิตรไพบูลย์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายถัทรพล  วัดจำนงค์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  สาถิยะบูรณะพงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์ธีรา  เจริญพงษ์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  อุ่่นกาย
 
1. นางสาวขันธิญา  คำศรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายถัทรพล  วัดจำนงค์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  สาถิยะบูรณะพงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  เชื้อนิล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  สุขรอบ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันธ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงปารวีร์  วงค์แพทย์
2. เด็กหญิงอาจรีย์  มีอินทร์
 
1. นางสาวสุริศา  วารุณ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวันทนีย์  สุขรอบ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวจิตภัสร์  จิตวงศ์พันธ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ไชยโยลา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนนันท์  ธนามิตรานนท์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ไชยโยลา
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. นายธนพงษ์  อิ่มเปรม
2. เด็กชายมงคล  เอี่ยมพ่วง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยังศิริ
 
141 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงณีรนุช  เดชเจริญ
2. เด็กชายรัตนชัย  ยืนสุข
 
1. นางสาวโชติกา  พรหมสกุล
2. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. นายจิรเมธ  คงอำพล
2. เด็กชายพริษฐ์  จินตพงศ์
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  ดวงมณี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยังศิริ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายชญานนท์  แสงใหญ่
2. เด็กชายพัทธพล  อิสระวิทยะชัย
 
1. นางสาวสมัฎฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
144 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายรัตนชัย  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายศักรินทร์  โปร่งน้ำใจ
 
1. นางสาวณัฎฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตราวดี  เบ็ญมูซา
2. เด็กชายอัสมูนี  ปิติเศรษฐ์
 
1. นายวิโรจน์  วิเศษพงษ์อารีย์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนาพร  วอนเหมือน
2. เด็กชายสรกฤษณ์  บุญปัญญา
 
1. นางสาวนัฎฐยา  ปั้นกาญจนโต
 
147 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงมินวิตา  ยิ้มทอง
2. เด็กหญิงสัณห์สิตา  พารุ่ง
 
1. นางสาวฑิตยา  จันทวัฒน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงฐิตา  พรมมี
2. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดแก้ว
 
1. นายสุรฉัตร  หนูคง
2. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
 
149 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายชาคริต  เศวตวงษ์
2. เด็กชายฐานนันท์  ถิระโคตร
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงคูสัน
2. นางวิไลวรรณ  ไกรเทพ
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายมาวิน  ปานเหลือ
2. เด็กชายวรชิต  สุธงษา
 
1. นายสุรฉัตร  หนูคง
2. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศัลยวุฒิ
2. เด็กหญิงปนัสญา  บุญวัน
 
1. นายธนพล  ทิพย์เดช
2. นางสาวรัตนาวดี  พงษ์ธานี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ฤทธิ์งาม
2. เด็กชายธนพล  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เทพรักษา
 
1. นางสาวสุภัทรา  ฉินทิม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แสงภักดี
2. เด็กหญิงพรทิพา  นาเงิน
3. เด็กชายรัตนชัย  แจ่มศรี
 
1. นางสาวศิริพร  นาคเนียม
2. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงมนันญาพร  พจน์สร
3. เด็กหญิงสรินทิพย์  ไตรทิพธำรงโชค
 
1. นางสาวอารีย์  พรานเจริญ
2. นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายธนวุฒิ  มณีวงษ์
2. เด็กหญิงนพิน  มเหศักดิ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิงห์โต
 
1. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
2. นางสาววรรณชนก  มั่นแน่
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงกศิประภา  ผดุงยศนันท์
2. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  คงสนาม
3. เด็กชายปฏิภาน  คิมนาลักษณ์
4. เด็กชายวันชนะ  เพ่งพิศ
5. เด็กหญิงสุปรียา  ทิพย์สูงเนิน
6. เด็กหญิงอภิญญา  ปิ่นปลื้มจิตต์
 
1. นายเงิน  เรืองสง่า
2. นางสาวสุภาภัทร  ทรรทุรานนท์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงธิตาญา  ช่างการ
2. เด็กหญิงนพมาศ  จันทร์ฉาย
3. เด็กหญิงปรัชญา  แพดิษย์
4. เด็กหญิงมิลฐิรา  สนเสนา
5. เด็กหญิงสาวิตรี  วงษ์สุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  นลินนพคุณ
 
1. นายเงิน  เรืองสง่า
2. นางสาวณาตยา  ร่มรื่นสุขารมณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงปริยากร  อาลัย
2. เด็กหญิงปรียานุช  แก้วดอนไพร
3. เด็กหญิงพนิตพิชา  ผลสรรค์
 
1. นางสาวณัฐทิวา  พันจันทึก
2. นางสาวกนิษฐา  ภูปา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเพิ่ม
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลิขิตคำพร
3. เด็กชายภาคิน  ร่มโพธิ์ซี
 
1. นางปราณี  สินชัยกิจ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางระโหง 1. เด็กหญิงปิยดา  คำสิงห์
2. เด็กหญิงรินรดา  สุขเจริญ
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  อมรสันต์
 
1. นางเบญจา  เผือกเวช
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กชายมานะศักดิ์  ตรีสุริยา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  กำทอง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาวัน
 
1. นางสาวสิริพร  นาคเทียม
2. นายสิงขร  สังข์ประเสริฐ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วังน้อย
2. เด็กหญิงภรณ์มณี  วัดภู่โรจน์สิน
3. เด็กหญิงวาสนา  กลัดกล้า
 
1. นางสาวนฏภรณ์  ยิ้มทิม
2. นางชนาณัฐ  ยุวจิตติ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อ้นกลิ้ง
2. เด็กหญิงปัฐมา  หัสเกิด
3. เด็กหญิงรวิสรา  คูณทวี
 
1. นางสาวณัฐทิวา  พันจันทึก
2. นางสาวนาถนภา  สร้อยศิริ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงปิยภรณ์  ทรัยพ์งามศิริ
3. เด็กหญิงอทิตติยา  แก้วมะณี
 
1. นางสาวสุดายงค์  พุฒจันทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทิมรอด
2. เด็กหญิงธนภรณ์  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงพลอย  โศรกศรี
 
1. นางสาวสิริพร  นาคเนียม
2. นางสาวสมจินตนา  สังข์ประเสริฐ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญทรง
2. เด็กหญิงอภิชญา  จรอนรัมย์
3. เด็กหญิงอรุณทิพย์  สังข์ฉาย
 
1. นางสาวกนกพร  สายด้วง
2. นางอุรุวรรณ  แก้วม่วง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงพรวิไล  เทศวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรลดา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์สุรีย์
 
1. นางสาวสุภาภัทร  ทรรทุรานนท์
2. นายเงิน  เรืองสง่า
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  มนัสสา
2. เด็กหญิงฐิติกาญจ์  จิตรไพบูลย์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เป้าขันธ์
 
1. นางพจนารถ  เทียนรุ่งศรี
2. นางวันเพ็ญ  รักเสนาะ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  นิลโต
2. เด็กชายวงศกร  กองณรงค์
3. เด็กหญิงวาสนา  ยุปานันท์
 
1. นางสาวสำลี  บำเหน็จ
2. นายเงิน  เรืองสง่า
 
170 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กชายปกรณ์  บูรณธรรม
 
1. นางสาวธนารักษ์  ท้วมมี
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  จันทร์วาสน์
2. เด็กหญิงณัชชา  สุขมาก
3. เด็กชายสรศักดิ์  ลาไป
 
1. นางสาวพรพิมล  พันทุมแสง
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อุรารักษ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขนิมิต
3. เด็กหญิงเกสรีณพัศ  พิพัฒน์อุดม
 
1. นางอุไรลักษณ์  ไชยนุวัติ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ทองมี
 
173 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกาจพจ  ศักดายศ
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ชิ้นถาวร
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายก็อต  โต๊ะวิจิตร
 
1. นางสุพัตรา  ศรีจันทร์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายทัตเทพ  มะโนแจ่ม
 
1. นางรัชนี  อ้อวิเศษ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนุวัสตร์  รอดแย้ม
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายไกรวิทย์  โฉมศรี
 
1. นายทักษกร  บัวศรี
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงวิมลนันท์  ทองจำรูญ
 
1. นางสาวดวงสมร  ธัมมจิตจา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนีสลีน  วิหวา
2. เด็กหญิงพัดชา  สุดศร
3. เด็กหญิงรัตนกานต์  พงษ์สีดา
 
1. นางสาวสุจิน  รุ่งเรือง
 
180 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนากร  ป้อมขาว
2. เด็กชายสอง  แทนมณี
 
1. นายพนมกร  พลศิลป์
2. นายสุรชัย  ทุมภานนท์
 
181 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฝาง 1. เด็กชายกฤษกร  เพิ่มธัญกรรม
2. เด็กชายดิสกร  โพธิกุล
 
1. นางจินตนา  สักกามาตร
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายทศพร  พวงขจร
2. เด็กหญิงปรายฝน  นิลน้อยศรี
 
1. นายทักษกร  บัวศรี
2. นางสาวอรวรรณ  ประสพวงษ์
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายวงศพัทธ์  จุ้ยพึ่ง
2. เด็กหญิงวิรัญญา  บุญสาน
 
1. นางสาวกาญจนา  อุดมรักษ์
2. นางศรีสุดา  ประมวญรัฐการ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน 1. เด็กหญิงณภัทร  รอดแก้ว
 
1. นางสาวฉัตรลดา  นามนา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กชายสถาปนิก  ด้วงทองอยู่
 
1. นางสาวสุภัทรา  ฉิมทิน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนดล  ศรีฤกษ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ประสพวงษ์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กหญิงจิตติมา  นรอิ่ม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  เกตุเถื่อน
4. เด็กหญิงพนิดา  แก้วศรี
5. เด็กหญิงภาวิณี  วงศ์คำจันทร์
6. เด็กหญิงอักษราภัค  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  อุดมรักษ์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เทียนทอง
 
1. นางสาวบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวขวัญ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ต่อพันธ์
 
1. นางเชื่อมพร  กลมแป้น
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงญาณกร  ฤทธิกำกับการ
 
1. นางรัชนี  อ้อวิเศษ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปานมณี
 
1. นางสาวเกษรา  โก๊ะอิ่ม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนกร  อ่อนสุนทร
 
1. นางสาวนฤมล  ฤทธิกำกับการ
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา  พุ่ทภู่
 
1. นางสาวบุญญาภา  สุทธิวงศ์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กชายภวัต  ธรรมสุข
2. เด็กหญิงสุภิสรา  แซ่คู
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสนรักษ์
 
1. นางสาวสุจิน  รุ่งเรือง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  หมายมั่่น
2. เด็กชายธันวา  ภู่ธงแก้ว
3. เด็กชายธีรวุฒิ  นามวงศ์
 
1. นางสาวปิ่นมณี  ไม้สัก
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายนพรัตน์  เกษมวงษ์
2. เด็กชายวรัญญู  วิลัยพงษ์
3. เด็กชายสุรจักร  นาคทอง
 
1. นายอิทธิเดช  จันทร์แสงวัฒนา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กหญิงนุชจรี  โชติพรหม
2. เด็กชายพันธกานต์  อยู่หนู
 
1. Mr.มณัฏฐยา  ปั้นกาญจนโต
2. นางสาวอรวรรณ  ประสพวงษ์
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธัญญเรศ  รุ่งเรืองฤทธิชัย
2. เด็กชายปรินทร  ชำนาญโภชนกิจ
 
1. นางสาวกานดา  เหมหงษา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กลัดกลิ่นหอม
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  แย้มเพียร
 
1. นางสาวมาลินี  ฟักเฟื่อง
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยเฉลิม
2. เด็กชายบุญโชค  ดาวสุวรรณ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญยงค์
 
1. นางศรีสุดา  ประมวญรัฐการ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายทักษิณ  จิตรรักษ์
2. เด็กหญิงอภัสรา  ศรีมนตรี
3. เด็กชายเจษฎา  กล่อมน้อย
 
1. นางสาวเสวภาคย์  ฟาหลี
2. นางนวลลดา  โพยนอก