รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 13-16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงธนกร  เจริญสุข
 
1. นางอุบลรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อรุณพิทักษ์ภูมิ
 
1. นางอุไร  น้อมกล่อม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 1. นางสาวศิริพร  มอญเพชร
 
1. นางสาวปัฐมาภรณ์  พรหมอยู่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงเกวลิน  ฟุ้งถือทรัพย์
 
1. นางสุนทรี  พวงเดช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กหญิงนาตาชา  เสาร์ทอง
 
1. นางจริยา  วงศ์เรือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงวธิรัฐชา  สังข์เฟื่อง
 
1. นางเต็มศิริ  บุญชูช่วย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กหญิงเพชรลัดดา  พุทธพงษ์
 
1. นางมนชยา  นาคใหญ่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แพรงาม
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง 1. เด็กหญิงชลิฎา  ยิ้มใย
 
1. นางสาวปัทมพร  วงศ์เณร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงนพมาศ  เงินยางแดง
2. นางสาวอัมพร  ทอดสนิท
3. นางสาวอุไรวรรณ  ภูพันนา
 
1. นางจุรินทร์ทิพย์  บัวนาค
2. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงญาณศรณ์  เลิศล้ำ
2. เด็กหญิงม่านศิริ  จันเกิด
 
1. นางจารุมนต์  ม่วงงาม
2. นางสาวจินตนา  พุ่มไสว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะแรง
2. เด็กชายสุทร  สุขแสงทอง
 
1. นางสุมาลี  พ่วงสำราญ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1. เด็กหญิงสุนิศา  พันทอง
 
1. นางสุชาดา  หมวดน้อย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายอติกานต์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางธนิดา  กลั่นศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ม่วงบ้านกวย
 
1. นายเนตรนรินทร์  นามกร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สระทองโอน
2. เด็กหญิงรัชนก  ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ชรชรา  แก้วกรูด
 
1. นางสาวปฎาชมัย  ทองชุมนุม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศุภศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงธารินี  ศศิปาริฉัตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรพลอย
 
1. นางศศิวิมล  สายสร้อย
2. นางสาวนิตยา  จันทร์รักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีป่าน
2. เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
2. นางสาวฌิชาภา  ชูชื่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายกฤษฎิ์ภูมิ  ฝ่ายเดช
2. เด็กชายสาริน  หลีประภา
 
1. นางสาวรสริน  แย้มกลิ่น
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 1. เด็กชายชัยเชษฐ  ปานพุก
 
1. นางสาวฑีรณัท  ขันนาค
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงโชติมณี  บุญล้อม
 
1. นางเกศรา  สุทธพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูเส้ง
 
1. นางสุภัทร์  นครสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงทันตะวัน  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  จันทโชติ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปานศิลา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กิตติบาล
2. นางสาวณัฐริกา  ตาลอ่อน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชนะภัย
2. เด็กชายวีระศักดิ์  พรหมรักษา
3. เด็กชายเดชาวัต  เสืออบ
 
1. นางสาวปัญจรัตน์  จันทร์สุริยา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนละมัย
2. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ตั้งดี
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางสาวศุภมาส  แก้วเกลื่อน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกวินทรา  เชื้อชาติ
2. เด็กหญิงณัฐรดี  เสือเพชร
3. เด็กหญิงเบญจรงค์  เกิดฤทธิ์
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางสาวศศิธร  สุดดี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชฎาพร  อยู่หลง
2. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ฟูเต็มวงค์
3. เด็กหญิงอธิตยา  มียินดี
 
1. นางพีรพรรณ์   พุกโพธิ์
2. นางจรันญา  สุนทรางกูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สังวันนา
2. เด็กหญิงจุลีพร  ชัยพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ดอกรักอ่อน
 
1. นางสาวโสภิดา  ใสเกื้อ
2. นางสาวปิยธิดา  เชาว์ช่างเหล็ก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงปวีณา  บุญปลอด
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  โพธิ์คีรี
3. เด็กหญิงแพรวา  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวอัญชรินทร์  เกิดจิตร
2. นางสาวจุฬารัตน์  ลาภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงดารณี  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงพัชรี  สูญสิ้นภัย
3. เด็กหญิงอารยา  เทียมแย้ม
 
1. นางฝาตีม๊ะ  แสงวิมาน
2. นางสาวกาญจนา  แก้วอยู่
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กชายศุภนัฐ   สีรกาล
2. เด็กชายสุขสันต์   ชาวเจริญ
 
1. นางสาวสุนันธิณีย์   ชูบางบ่อ
2. นางสาวธนาภรณ์   เจริญผล
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพิทักษ์ 1. เด็กชายวิมล  แหล่งหล้า
2. เด็กชายอนิษฐ์  เสมคำ
 
1. นางสาวสายชล  ซุ่นบวบ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนใจดี 1. เด็กชายต่อศักดิ์  เพชรจันทรานุกูล
2. เด็กชายพงศกร  ขุนศรีเจริญ
 
1. นายนำไทย  ผอูนรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กชายปภาวิชญ์  จันทร์แย้ม
2. เด็กชายวรวุฒิ  คุ้มตลอด
 
1. นางสาวพิจิตรา  กุลจรัสอนันต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายชาติ  พม่า
2. เด็กชายแสนเพชร  พัฒนา
 
1. นางณัชธาร  แดงเหมือน
2. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายพงศธร  โถแก้ว
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ใจบุญ
 
1. นางสาวเหมือนขวัญ  จันทร์สนิท
2. นายโอฬาร  ศรีสวัสดิ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกล้าเกตุ
2. เด็กหญิงธนพร  ชูบดินทร์
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  กันธิมา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรัตนสุภาพร
5. เด็กหญิงเคสิยาห์  กุสาวดี
 
1. นางสาวมนัสนันท์  อรรถมานะ
2. นางจิรัฐติกาล  กันธิมา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงกานติศา  เริ่มภักดิ์
3. เด็กหญิงจุราวรรณ  สารีเพ็ง
4. เด็กหญิงพรพิริยา  หอมสนิท
5. เด็กหญิงพรางพู  จุลพงษ์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
2. นางเพ็ญศรี  สังข์แก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เขาใหญ่
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  จินุพงศ์
3. เด็กหญิงชนาธิป  เชื่อมนาค
4. เด็กหญิงชรัญธรทิพย์  จันทร์กระจ่าง
5. เด็กหญิงอรจิรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางนันทา  ไกรทอง
2. นางอารีย์วรรณ  โชติช่วง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กชายจักริน  สุขเกื้อ
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ผิวทน
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเนื้องาม
4. เด็กหญิงปวริศา  ผดุงวงศ์
5. เด็กชายอินทัช  สุนทรศัพท์
 
1. นางวาสนา  โตแก้ว
2. นางสาวดวงพร  ดำมณี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีประสาท
2. เด็กหญิงนภัสรา  เกตุปลั่ง
3. เด็กหญิงประภาพร  พันธ์สุวอ
4. เด็กหญิงสิริภัทร   แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงอินกมล   นิ่มอนงค์
 
1. นางสาวผกาพันธ์  มกรางกูร
2. นางสาวปภาดา  พูลสวัสดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  อารีกิจ
2. เด็กหญิงนิรมล  สุขนวม
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  วิบูลย์ศิริชัย
4. เด็กชายสิริพงษ์  หนูยิ้มซ้าย
5. เด็กหญิงอทิตยา  สุขทวี
 
1. นางสาวศศิธร  สุดดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสัก 1. เด็กชายกรวิชย์  อินทร์แพทย์
2. เด็กหญิงกัลยลักษ์  ชัยรักษ์
3. เด็กชายกีรติ  นานคงแนบ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมื่นแก้ว
5. เด็กชายภูริวัฒน์  ชื่นบาน
 
1. นางศิภาพร  เฮี๊ยะเซ้ง
2. นายคณิศร  อาจสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนรพนธ์  ประจันพล
 
1. นางพรสรรพ์  สิงหเสมานนท์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงบุญชนก  พุ่มพฤกษา
 
1. นางเพ็ญษร  แย้มพราย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ชินกะธรรม
 
1. นายกอศิลป์  เฉิดฉันท์พิพัฒน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคั่นกระได 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นางวงษ์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จิตรจำลอง
 
1. นางสาวสุดใจ  มุ่งดี
2. นางสาวธนัชชา  อ.สุวรรณ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชนาธิป  ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงเกษรานันท์  ผิวผ่อง
 
1. นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ
2. นางมณฑา  สูรยาทิตย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หุ่นเก่า
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มรจันทร์
 
1. นางยุวดี  จักร์แก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงกันต์ญภัทร  นิตลาภ
2. เด็กหญิงจินต์ผาดา  จวงจอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  วิวัฒนโสภา
4. เด็กหญิงนิติพร  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงนิรัชพร  แสงหว้า
6. เด็กหญิงนิสารัตน์  เอี่ยมสำอาง
7. เด็กหญิงพัชราภา  ขาวพวง
8. เด็กหญิงพิมพ์นารา  กำบัง
9. เด็กหญิงภรภัค  โพธิ์มี
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  เทียมปาน
 
1. นางบุญตา  หงส์แก้ว
2. นางสาวสุปราณี  สุขนาน
3. นางจารุวรรณ  คีรีวรรณ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงณัชทิชา  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงณัชนันท์  งามพริ้ง
3. เด็กหญิงบาซิลีน  งามดี
4. เด็กหญิงปัญณพร  ทองเกิด
5. เด็กหญิงพลอยกัลยา  สูงศักดิ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แจ่มจันทร์
7. เด็กหญิงรัตนา  พิมสอ
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  ขาวสะอาด
9. เด็กหญิงวนัสนันท์  นาเมือง
10. เด็กหญิงวริศรา  เข็มทอง
11. เด็กหญิงศลาสินี  แก้วกูด
12. เด็กหญิงสิรดา  สังข์อาษา
13. เด็กหญิงสิริวิมล  กลิ่นหอม
14. เด็กหญิงสุพาณี  ศรีลิ้นจี่
15. เด็กหญิงแก้มขวัญ  เจียมจารีกุล
 
1. นายจิโรจน์  แก้วแดง
2. นางมลฤดี  ทรัพย์ซ้อน
3. นางสาววิสสุตา  นาคจู
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  คล้ายพรหม
2. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วกอง
 
1. นายสมคิด  ไชยแก้ว
2. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรพรรณ
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เทียนสัน
2. เด็กหญิงไพรินทร์  ปฎิแพทย์
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงบุษราคัม  พละเยี่ยม
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ถนนทอง
 
1. นางชุลีพร  นวะมะรัตน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสหรัฐ  เขียวสง่า
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภานุวัตร  เลิศประสิทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) 1. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสง่า
 
1. นางสาวมัลลิกา  แซ่อึ้ง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายสวราชย์  แตงอ่อน
 
1. นายไพโรจน์  จิตใจดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงนริศรา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางนิภา  กิจหงวน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงนัชชา  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงมะปราง  สีมะวงศ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นาคเวช
2. เด็กหญิงสุธิดา  บุญพิทักษ์
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนุช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิภาพร  ขันนาค
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายนวพล  สองเมือง
2. เด็กชายนัฐพงศ์  สังวรการ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แขกเทศ
 
1. นางสุภิญญา  อดุลย์อารยะรังษี
2. นางปนัดดา  จันทร์วัฒน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเขา 1. เด็กชายกฤติน  ศรีสุข
2. เด็กชายธนพล  จะมะ
3. เด็กชายสิธิเดช  ปานศรี
 
1. นางศิริพรรณ  กำเนิดกาญจน์
2. นางสาวอรวรรณ  สุขสมบัติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายจิรายุ  ลิ่วเวหา
2. เด็กชายสรศักดิ์  ช้างสาร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  เอี่ยมสุขขา
 
1. นางสาวนุสราพร  สงชาติ
2. นายนพดล  ส่วนน้อย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กชายภานุสรณ์  สินไทย
 
1. นายสมเกียรติ  เวชการ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายรัตพล  พัดทรัพย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวีรพัฒน์  ปานประชา
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อนแก้ว
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเกิดบุญโชค  สิงหะรา
 
1. นางสาวพิทยารัตน์  เฮงเจริญสิญจน์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวไสว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา    คงกลั่น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  บัวไสว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เนตรนิรมล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงวาสนา  โพธิพันธ์
 
1. นายอานนท์  ทิพย์เอม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คงกลั่น
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  ตาทองศรี
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชัยสิทธิ
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กชายเจตน์  ศรีมัจฉา
 
1. นายรณชิต  ฤทธิเดช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงชุติมา  เผือกผ่อง
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เพลิดฤทธิ์
2. เด็กชายคมสันต์  นิลเถื่อน
3. เด็กชายชนะชัย  นาคสอิ้ง
4. เด็กหญิงณภัทร  แซ่หว่อง
5. เด็กหญิงนันทกานต์  ยังแก้ว
6. เด็กหญิงบุญชนก  พุ่มพฤกษา
7. เด็กชายพรชัย  วิเชียรซอย
8. เด็กหญิงสุภัทรา  หญ้างวงช้าง
9. เด็กชายอนันตชัย  ยังแก้ว
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกฤษณ์ชนะ  สอนรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญดา  รอดเรืองรัตน์
3. เด็กชายคริษฐ์  วรรณเต็ม
4. เด็กหญิงจิดาภา  หรมาตร
5. เด็กหญิงชวิศา  สายสนิท
6. เด็กหญิงปนิตา  บุญล้อม
7. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดีรักษา
8. เด็กชายพีรภัทร  ชุมภูวร
9. เด็กชายพุฒิพงศ์  พุ่มโลก
10. เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย
11. เด็กชายวัชริน  อู่วิเชียร
12. เด็กชายศรายุทธ  ปานสมบัติ
13. เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์มี
14. เด็กหญิงศศิวรรณ  งามขำ
15. เด็กหญิงศิรินรัตน์  กิตติกุลเสฏฐ์
16. เด็กชายสิทธิกร  ปิโคทัง
17. เด็กชายสิทธินนท์  ปิโคทัง
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำมี
19. เด็กหญิงอรุณรัตน์  พยัฆศิริ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  ปรุโปร่ง
 
1. นายโชติพงษ์  ศรีแม้น
2. นางยุพิน  ขำทวี
3. นางราตรี  บานเย็น
4. นางพัชรพร  หอมแม้น
5. นายจรัญ  สังข์แก้ว
6. นางสาวพัชรนันท์  อยู่ยั่งยืนยง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายธีรเมธ  แสงจันทร์
2. เด็กชายนทีปกร  สีแสง
3. เด็กชายภิญโญ  แซ่อึ้ง
4. เด็กชายสรศักดิ์  อิ่มสำราญ
5. เด็กชายอภิชาติ  กันฑบุตร
6. เด็กชายอัศม์เดช  ชัยเจริญพร
 
1. นายวสันต์  ฉายาบรรณ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต  เจียนรัมย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจเอิ้อ
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กชายทรัพย์ธนา  เฟื่องทรัพย์
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   คงแก้ว
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 1. เด็กชายธนโชติ  ทรายจีน
 
1. นางสมพงษ์  ยลปราโมทย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    คงแท่น
 
1. นายเทวัญ  เทวะหะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายภูชิต  เจียนรัมย์
 
1. นางสาวกัณณ์ณอัจ  วัจนรัตนากูล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 1. เด็กหญิงทุมา  ศักดิ์เศรษฐ์
 
1. นางขวัญตา  บริบูรณ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายสุทธินันท์  กร้าวกฤษ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฎธิชา  คงทัพ
 
1. นายทรงศักดิ์  สายราม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายวิชิตชัย  พุฒิใหญ่
 
1. นางจิตฤดี  ลีลาโรจนกุลเลิศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหอย 1. เด็กชายวิชิตชัย  พุฒิใหญ่
 
1. นายปัญญา  เณรตาก้อง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุดใจ  ศรีในบ้าน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิตติคุณ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ขอพ่วงกลาง
 
1. นายนิติธร  กุสาวดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงณภัทร  แซ่หว่อง
 
1. นายอรรถพล  บัวทอง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ใยพันธ์
2. เด็กชายภัครวัชร  เสียงใส
3. เด็กหญิงภิรมย์พร  สุขกรม
4. เด็กหญิงวิลาสินี  รัศมี
5. เด็กหญิงศิริพร  เกตุย้อย
6. เด็กชายศุภชีพ  นิ่มเขียว
7. เด็กชายอรุณ   บุญน้อม
8. เด็กชายเอกวุฒิ  ใจเพชร
 
1. นางสาวพนารัตน์  สุขกันตะ
2. นางศศิวิมล  สายสร้อย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทรศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติญา  ปัตเมฆ
2. เด็กชายณัฐกร  อยู่เย็น
3. เด็กชายดนุสรณ์  กุศลจิต
4. เด็กหญิงปทุมพร  ภู่เต็ง
5. เด็กหญิงปรียาพร  แสนสุข
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทัดรัตน์
7. เด็กชายวิศรุต  พุ่มแจ้
8. เด็กชายศรัณย์พร  เสงี่ยมตน
 
1. นางสาวยิ่งพันธ์  สงวนศักดิ์
2. นางอารีนา  ภาสกนธ์
3. นางประทุม  พวงทอง
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสือเล็ก
2. เด็กหญิงนีรชา  โพนจ้อย
3. เด็กหญิงภัททิยา  ทองคำ
4. เด็กหญิงม่านศิริ  จันเกิด
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สระทองหน
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  แสงประไพ
7. เด็กหญิงอรทัย  พูลผล
8. เด็กหญิงอาทิติยา  ศิริเอก
 
1. นางกรรณิกา  สง่าเพ็ชร์
2. นางสาวธัญมาศ  นิยมญาติ
3. นางสาวนฤมล  เชื้อนาม
4. นางสาวณรพร  เรืองรอง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายจิรโรจน์  มินโท
2. เด็กหญิงน่านฟ้า  เชื้อนาม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  เกษียรแก้ว
5. เด็กหญิงมัณชิมา  สีนวนชาติ
6. เด็กหญิงโสภาวดี  ส้มแป้น
 
1. นางสาวนฤมล  ร่อนแก้ว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสง่า 1. เด็กชายจักรพันธ์  คงแป้น
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มวงษ์
4. เด็กชายมาฆะ  จางวาง
5. เด็กชายวรมล  สายสกล
 
1. นายพิเศษ  มากมา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงพรรพนัช  อยู่มั่นคง
 
1. นางราตรี  รัตนชล
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงสิรินดา  อุณหสุทธิยานนท์
 
1. นางสุชาดา  พิมพ์ศร
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นุ้ยรุ่น
 
1. นางทิภาพร  ตรีหัตถ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงเมธาวี  เจียมจรัสรังษี
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  มีสุข
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงชณิตา  ธรรมเนียม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายคำภา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายนริศ  กัณทวีชัย
 
1. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงอรัชพร  สระเนียม
 
1. นางสาวกรภัทร  วนะสิทธิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นุ้ยรุ่น
 
1. Mr.SONNEL LLOYD  FORDAN
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุณวิทยา 1. เด็กชายสารัช  สารพัฒน์
 
1. นางสาวอุมาพร  เสรีพรพงศ์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงสุธิดา  ศิริบุญ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จิตณรงค์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พร้อมมูล
2. เด็กชายฉัตรมงคล  สุดจันทร์
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ซุ่ยยัง
4. เด็กหญิงสุณิษา  แก้วเอก
5. เด็กหญิงอรษา  ทองโสภา
 
1. นางสาวีณี  ฤกษ์มาก
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงอนัศรา  เจริญลักษณ์
 
1. นางสาวภัทธรวดี  สีสด
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สิริ
2. เด็กชายวรากร  สันติวิทยารมย์
 
1. นางทิภาพร  ตรีหัตถ์
2. Mr.HEBREANNE KUCH   FORDAN MAGDALUYO
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายนภสินธุ์  นุ่มพิไล
2. เด็กหญิงปาลิตา  พุทธิวัฒนสดาพร
 
1. นางยุพา  อังสวัสดิ์
2. Mr.RAMON  ESPRADA
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองระแวง 1. เด็กหญิงณัฐนีย์  คงสำราญ
2. เด็กหญิงวรรณภา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงศศิวิมล  บัวคำ
4. เด็กชายสรวิชญ์  หินศรี
5. เด็กหญิงสุภาพร  ประกังพะรัง
6. เด็กหญิงเบญญาภา  แย้มสอาด
 
1. นางสาวทยิดา  วัดล้อม
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงชู
2. เด็กชายดำรงศักดิ์  ภิรมย์ภร
3. เด็กชายธีรวุฒิ  โพธิ์ศรี
4. เด็กชายนิกร  ขาวสะอาด
5. เด็กชายศรนรินทร์  ซ่อนศรี
6. เด็กชายไชยวัฒน์  เทพประสิทธิ์
 
1. นายศิลปิน  พรหมมณี
2. นายพชร  บำรุงดอน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  รัตนิพนธ์
2. เด็กหญิงญาณิกา  เทพนรินทร์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  รอดพยุง
4. เด็กหญิงนภเกตน์  สืบพันธ์
5. เด็กชายนุวพล  สุนทรพิทักษ์
6. เด็กชายพีรธัช  จำปีศรี
7. เด็กหญิงศจีรัตน์  เทียมคีรี
8. เด็กหญิงศดานันท์  ใจภักดี
9. เด็กชายสิทธินน์  มัคขยัน
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มัคขยัน
 
1. นางสาวกชกร  เทียมหมอก
2. นางมณี  ทองสม
3. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิทธิธรรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  งามสะอาด
3. เด็กหญิงภาวินี  แย้มถนอม
 
1. นางสาวสายพิณ  อินพันทัง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวไสว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริสุขทรัพย์
3. เด็กหญิงวธัญญู  สุวรรณบูรณ์
 
1. นางจงกล  ปั้นบรรจง
2. นางนิภา  กิจหงวน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนาคารออมสิน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พะโยมเยี่ยม
2. เด็กหญิงภัทธราภรณ์  ผาดศรี
3. เด็กหญิงโชฏิกา  สุขเกษม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สายนาค
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สินทองกุล
2. เด็กหญิงสุกมล  งามพร้อม
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  เอกจีน
 
1. นางอุไร  รุ่งเรือง
2. นางสาวจันทร์จิรา  พูลนาค
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กชายสมพงษ์  สุขแสงทอง
2. เด็กชายอำนาจ  ขาวสะอาด
 
1. นายพชร  บำรุงดอน
 
128 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   แตงอ่อน
2. เด็กหญิงปาณิสรา   เทียวทอง
 
1. นางสาวชมพูนิกข์   ชาวแพรกน้อย
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กชายชานนท์  มีอิ่ม
2. เด็กหญิงเกษนภา  ทุศิริ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
130 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กำชุน
2. เด็กชายเฉลิมชัย  ศรีบุญมี
 
1. นายเมธวัฒน์  อ่อนเรือง
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชั้นเชิง
2. เด็กชายสิริภัทร  นิลประเสริฐ
 
1. นายธนพิพัฒน์  บุญชูวดีสกุล
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ 1. เด็กชายคมกฤษ  จันทร์คง
2. เด็กชายอรรณพ  ทองเอียง
 
1. นายธนสาร  รุจิรา
2. นายอนิรุทธิ์  มิ่งแม้น
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายทัศน์พล  แต้มช่วย
2. เด็กชายภูริช  นิตย์โชติ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงนันนภัทร์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพราวพิมล  นามทอง
 
1. นางอรุณฉาย  วิฑูรย์พันธ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายกิตติ์ชนะ  ผลเพิ่ม
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  จีบเจือ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงปภาวินี  เคลือทิพย์
2. เด็กหญิงสุภนิดา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนุตม์  แก้วพรายตา
 
137 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กชายชัยวิทย์  พันธ์โตดี
2. เด็กชายปัฐวัจน์  อุ่นอบ
 
1. นายธนรรค์  พวงนิล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลอย 1. เด็กหญิงชอน  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดำรงค์
3. เด็กหญิงพัชราภา  พุฒเอก
 
1. นางพัชรี  นามศรี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กชายณัฐพล  ลิ่วเวหา
2. เด็กชายประพจน์  ปัจเมฆ
3. เด็กชายภัทรพงศ์   คุ้มตลอด
 
1. นายพูลศักดิ์  พราหมณ์สงฆ์
2. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านสิงขร 1. เด็กชายดัง  เจริญดี
2. เด็กชายธนบูรณ์  เผือกผุด
3. เด็กชายวิชิต  มีแก้ว
 
1. นายณรงค์  พวงงาม
2. นางอุไรวรรณ  ชูพรม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  เทพจันทร์
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  นาหว่าน
3. เด็กหญิงนันทชพร  จันลาด
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  แก้วไสย์
5. เด็กหญิงวราพรณ์  ทองคำ
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  อยู่คง
 
1. นางมณีวรรณ  คีรีศรี
2. นางอุไรวรรณ  ทองเจริญ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะม่วง 1. เด็กหญิงบุญญานี  แก้วสว่าง
2. เด็กชายวายุ  แดงระยับ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มัคขยัน
 
1. นางมณี  ทองสม
2. นางสาวศิวาพร  ผลพานิช
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงปณิตา  พระนิมิตร
2. เด็กชายพลพล  ฉิมพาลี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริโท
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 1. เด็กหญิงกฤติมา  ภู่ระย้า
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สวัสดี
3. เด็กชายวัชรพล  เพียรศรีวัชรา
 
1. นางสาวคณาพิช  แก้วระย้า
2. นางธันยนันทน์  บุนนาค
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. นายปฏิภาณ  นวนกลาง
2. เด็กชายปยุธ  บุญสิน
3. นายโรจนศักดิ์  คชชะ
 
1. นายวัชรพล  เงินแท่ง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ไม้เกตุ
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  คุ้มน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  มีมงคล
 
1. นางปริชาติ  แก้วนวล
2. นางลินจง  ศรีสมุทร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช้างเผือก 1. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญมี
2. เด็กหญิงวรรณิศา  จันทเณร
3. เด็กหญิงเรืองรวี  จับจัด
 
1. นางกาญจนา  โชติช่วง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมพิบูรณ์
2. เด็กชายนนทิชา  คล้อยมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ยกย่อง
 
1. นางสาวภัทธรวดี  สีสด
2. นางสาวอรอนงค์  แดงนุ้ย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยราช 1. เด็กหญิงกานดา  กู้ทรัพย์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โมกขวรรณ
3. เด็กหญิงสุณัฐฑา  สงวนนาม
 
1. นางจรัสศรี  ชัยหา
2. นางสาวบังอร  เทียมจันทร์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ลายละเอียด
2. เด็กหญิงสาธินี  บุญวิวัฒน์ถาวร
3. เด็กหญิงเนตรชนก  สังข์ทอง
 
1. นางณรัญญา  บุตรเกตุ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กหญิงปียานุช  มะลิวงค์
2. เด็กหญิงพรพิมล  หัสเดช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงโชติ
 
1. นางณัฐธิกาพัณ   ค้ำชู
2. นางสาวปรียาภรณ์  เฟื่องฟุ้ง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) 1. เด็กหญิงบัวคำ  แสงทอง
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิสฎา  ป้านน่วม
 
1. นายชุมพร  สินรา
2. นางสุนันทา  หลีประภา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สังข์สุวรรณ
2. เด็กชายรัตนากร  สืบสาย
3. เด็กชายสราวุธ  อ่อนน้อม
 
1. นายนันทะวงษ์  น้อยสีเหลือง
2. นางสาวปราณปรียา  บุญประเสริฐ
 
154 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินสุ่ม
 
1. นางสาวปฏิมาพร  เทียมเทศ
 
155 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทราย 1. เด็กหญิงณิชนันท์  สุวรรณปทุม
2. เด็กชายธนาธร  เมืองจันทร์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีสุข
 
1. นางสาคร  ชูจันทร์
2. นางสาวนัยน์รัตน์  สังข์ฤทธิ์
 
156 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงจิราภัค  ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงดวงใจ  พม่า
3. เด็กหญิงใบบัว  พม่า
 
1. นางสาววงเดือน  แก้วห้อย
 
157 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 1. เด็กชายภัทรบดี  สงวนไว้
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เย็นจิตร
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงอารญา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงอนิสา  หนูถึง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  รักคำ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อ่อนละมุล
2. เด็กชายบุญเลิศ  มหาผล
3. เด็กชายสมพงษ์  ม่วงสวาท
 
1. นางจันทนา  สืบเสน
2. นางสาวศุจีภรณ์  นวมนิ่ม
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กชายชานนท์  งามคง
2. เด็กหญิงดวง  ยอดใหญ่
3. เด็กชายอนุชศักดิ์  นุชนารถ
 
1. นางสาววันวิสาข์  พรหมรักษา
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โคมแก้ว
2. เด็กหญิงเจษปรียา  คงคากุล
 
1. นางนันท์ทิวา  พิบูลพนิตพงศ์
2. นางสาวนงเยาว์  เซ่งบุญตั่น
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แสงแก้ว
2. เด็กชายรินทร์  ยอดใหญ่
 
1. นางประนอม  ทรัพย์ปราชญ์
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ช่างเรือนกุล
2. เด็กชายเสกสรร  ทองเกตุ
 
1. นางพรรณทิวา  พันธุ์พิริยะ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ขยันยิ่ง
2. เด็กชายนนทยุต  แก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ฉิมมา
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ฝักแก้ว
5. เด็กหญิงอนิสา  หนูถึง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  รักคำ
2. นางสาวธิติมา  กันเงิน
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงดา  ประกอบปราณ
 
1. นางกานติมาพร  ปานเสน่ห์
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  มาดิน
 
1. นางยุพิน  ขำทวี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมรสวบ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวธิติมา  กันเงิน
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุระหงษ์
2. เด็กชายภราดร  พรมนวลละออง
3. เด็กชายอัศดาวุธ  บุญมี
 
1. นางสาวชารินี  ขวัญศรี
2. นางสาวกุลนิษฐ  เพ็ชรสุภา
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวรรณา  แก้วล้อม
2. เด็กหญิงสุภัสสร  แสนสมบัติ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  นุชนารถ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กลิ่นหอม
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายพงศธร  เขียวสวัสดิ์
2. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเผื่อน
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ช้างสาร
 
1. นางโสรยา  จันทำ
2. นางสาวสุนิสา  คงศรี
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายกิตติธัช  คล้ายสังข์
2. เด็กชายอภินันท์  ปราบพาล
3. เด็กชายเจต  บางทอง
 
1. นางกัลยาณี  ปิดฉายะ
2. นายพิสิทธิ์  อินหอม
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสือ 1. เด็กชายทักดนัย  พึ่งสอน
2. เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวช่อเพชร  ชูพร
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 1. เด็กชายณพรุจ  สุวรรณบุปผา
2. เด็กชายสุพจน์  อยู่กรัด
 
1. นางจันทนา  สืบเสน
2. นางสาวศุจีภรณ์  นวมนิ่ม
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายชลยุทธ  คล้ายสังข์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ปราบพาล
3. เด็กชายธนโชติ  เนียมตั้ง
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงจิตรอนงค์  โต๊ะทราย
2. เด็กหญิงปภาวดี  อยู่ดี
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล