หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายจรัญ แจ่มจันทร์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ โพธิ์คำโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
3. นางสุมาลี ดำรงจิตติโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการ
4. นางบังอร อำไพโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ เอี่ยมพลโรงเรียนวัดหนองสมัครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางชนม์ณกานต์ ศรีจันทร์ธรโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร คันธชมภูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการ
3. นางศิริเกศ กองชาญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นางศิริพร พันธรณีโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
5. นางนงนุช คุ้มพันธ์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางน้ำทิพย์ พงษ์ภมรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เสมาโรงเรียนจำรัสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางปิยวรรณ เอกจันทร์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์แตงอ่อนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางพิมพ์พร ราษีบุษย์โรงเรียนบ้านหนองโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางรัชนี แย้มชมสวนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางนงนุช คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางบรรจบ กุลศรีโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาคร ธงศิลาโรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฏร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชานันท์ ก้อนนิลโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางลัดดา เรืองเดชโรงเรียนวัดสองคอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางธนารัตน์ สาลีโรงเรียนวัดมวกเหล็กในประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ศรีเชียงสาโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร อินทร์หอมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอณัญลักษณ์ นิลพัฒน์โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางยุวเนตร อันติมานนท์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาญจนา แก้วสถิตย์โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ทิพย์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดโคกกรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรไพริณ ตรีโสภณากรโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน ควรชมโรงเรียนบ้านเขานมนางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายปณธรรศ สุวรรณครโรงเรียนวัดบำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวจารุณี น้อยพันธ์ุโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางยุพา ช้างสีทาโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางบุษรินทร์ มลคล้ำโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการ
3. นางณิชพิมพ์ ประเสริฐสุดโรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางประเสริฐ ล้อสุนิรันดร์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสำอางค์ อู่ทรัพย์โรงเรียนบ้านบางกงกรรมการ
3. นางสมดวง อวยไชยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสุรี เปียสกุลโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
5. นางสาวรุจิรา อินทร์มณีโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ นุชนาโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สาหินกองโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
3. นางดารุณี ดาหล้าโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
4. นางสาวสุภัทตรา กองโพธิ์โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ รัตนดาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี รักญาติโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โสดานิลโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศิลากุลโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางวิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นายคมสัน แจ้งมรคาโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ประดับมุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางรัศมี ฆ้อนทองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางสาวรุจิรัตน์ รุ่งหัวไผ่โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอธัญญา พลขางโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายปรีชา เพ็งศรีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนินโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางวิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นายคมสัน แจ้งมรคาโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ประดับมุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางรัศมี ฆ้อนทองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางสาวรุจิรัตน์ รุ่งหัวไผ่โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวอธัญญา พลขางโรงเรียนซับสนุ่นกรรมการ
3. นายปรีชา เพ็งศรีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนินโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
5. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางพัชรี หุ่นเจริญโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวชมัยพร รัตนมรรคคาโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นางสาวรินดา พงค์นะภาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางดวงนภา แจ้งมรคาโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นายสมัคร ชูจะหมื่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)กรรมการ
3. นางยุภาพร ด้วงโต๊ดโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวกชนิภา โชชื่นโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรียนตา ทาเพ็ชร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาววริศรา รัชวัฒน์โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
4. นางสาวอนัญญา สายรัตน์โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวปราณีต สุจริตโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
6. นางสาววรรณา แช่มพุทราโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการ
7. นางสุวคนธ์ โสดานิลโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางมยุรี ต้นแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ลุนศรีโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ใบบัวโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ส้มเกลี้ยงโรงเรียนบ้านซับกระดานกรรมการ
5. นายกิตติภพ เนตรแสงศรีโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรกรรมการ
6. นายทวีศักดิ์ บุญส่งศรีโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
7. นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางภิรมย์พร ระสะครบุรีโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มะลิวงษ์โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสาวขวัญกมล วิวัฒน์วรธรรมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการ
4. นางนงค์จิตร สุบินโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรุณรัตน์ สลุงอยู่ดาสิริโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา โครงกระโทกโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางระแวง พิกุลทองโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
4. นางสาวอรกัญญา รัชวัฒน์โรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นายลิขิต ดวงสนามโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมพร พานิชย์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ หารต๊ะโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวคมคาย ชาญตะบะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘ (วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นายมงคล รักษาทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการ
5. นางสาวสวรส เอกบุตรโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางปัฐมารัตน์ อุปจันแพงวงศ์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึกโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธัญญานุช สุดแท้โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปัฐมารัตน์ อุปจันแพงวงศ์โรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ล้วนผาลึกโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวธัญญานุช สุดแท้โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ เปรี่องเดชโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางมยุรี ยุทธไกรโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีอัจฉริยะ เปรื่องเดชโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร จันทร์มณ๊โรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางมยุรี ยุทธไกรโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสารภี อากาศฤกษ์โรงเรียนวัดมวกเหล็กในประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีวรรณ เงาสุมาตย์โรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางนิภาพร ต่ายทองโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชนม์ เพ็ชรภาคโรงเรียนวัดราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ ประดุจชนม์โรงเรียนวัดบ้านลาดกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พานจันทร์โรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา ชูสุขโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ขุนจ่าเมืองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ พันธ์ช่อทองโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤษณา ชูสุขโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ขุนจ่าเมืองโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ พันธ์ช่อทองโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสงกรานต์ เกตุบุญมีโรงเรียนวัดป่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณา ภูมิเขตโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการ
3. นางสุทธิญา พลนาคูโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายธนวิชญ์ จิตรเที่ยงโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร มีทองโรงเรียนมณีโชติสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา บังเลาโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสายใจ คำโบสถ์โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา โฉมงามโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการ
3. นางสาวกิติยา ตามั่นโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนโม เสนาะเสียงโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ประธานกรรมการ
2. นายเสนอ ใจชอบสันเทียะโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พันธ์วัฒนะโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวขนางค์วัฒน์ เห็นถูกโรงเรียนวัดถ้ำเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมกรรมการ
3. นางฐิตติกานต์ ประสารวงษ์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศิริ เข็มพงษ์โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสมพร เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดโคกกรุงประธานกรรมการ
2. นายสังเวียน สกุลอินทร์โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางพรชนิตฐา วันดีโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศิริ เข็มพงษ์โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธ์ แวนประเสริฐโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิพัฒพล ธูปหอมโรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนิตสิตา อินบุญมาโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองพูน ศรีพรมมาตร์โรงเรียนวัดชำผักแพวประธานกรรมการ
2. นางราตรี ภู่ภักดีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายเริงฤทธิ์ บุญพรโรงเรียนวัดถ้ำเต่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒพล ธูปหอมโรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางนิตสิตา อินบุญมาโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง บุญสกุลโรงเรียนวัดหนองตาบุญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพิมล แสวงศิริผลโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพิมล แสวงศิริผลโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสำเภา สรหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ กันยาวงศ์โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวรสริน สนธิกรณ์โรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสำเภา สรหงษ์โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ กันยาวงศ์โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวรสริน สนธิกรณ์โรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอรทัย นิติพงษ์อนุพรโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทธียากร ประดับศรีโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวกรรมการ
3. นางศรีสมบูรณ์ พงษ์ภมรโรงเรียนวัดโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเสาวณี หลอดศิริโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา กล้าหาญโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สุริยวัฒนานนท์โรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ประดับมุขโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางภาวิณีย์ นนทชัยโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายสถิตย์ นาคเพชรโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางบังอร ปัญจมาศโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
3. นางสาวบานชื่น บุญเดชโรงเรียนบ้านช่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางพัชนี กองแสนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร บุบผาชาติโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางอุบล ไตรทานโรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายกชพร ศรียาภัยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาวชนากานต์ จันทร์มงคลโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์โรงเรียนวัดคลองใหม่กรรมการ
3. นายชนะ คัมภิรานนท์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดโป่งมงคลประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ทองเปลวโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นายอุเทน ศรีสลุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบลโรงเรียนวัดโป่งมงคลประธานกรรมการ
2. นางบุบผา ทองเปลวโรงเรียนวัดหนองโรงกรรมการ
3. นายอุเทน ศรีสลุงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการ
4. นางนงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
5. นางศรีนวน เมยขุนทดโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย แสงดวงมาศโรงเรียนวัดถ้ำเต่าประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ ภิรมย์รื่นโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางขวัญเรือน ชัยประโคนโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ฉิมพลีพันธุ์โรงเรียนวัดหนองสะเดากรรมการ
5. นางสำเริง ถาวรทรัพย์โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธวัช บัวสุวรรณโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระ นิ่มตลุงโรงเรียนวัดวังยางกรรมการ
3. นางสาวรัตนภรณ์ รอดณรงค์โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษากรรมการ
4. นางศิริวรรณ กาญจนพิมายโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการ
5. นางสาววันทนา ปานขาวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสายัญ ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการ
3. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสายัญ ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการ
3. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จูปรางค์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสายัญ ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสกรรมการ
3. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการ
4. นางมาลัย พรสินชัยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพิชัย โคตรภูธรโรงเรียนบ้านหัวถนนประธานกรรมการ
2. นายฐิติพงศ์ แรกขึ้นโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายสมจิตร นารีผลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายมงคล พราวศรีโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
5. นางสาวสุกัลยา ขำเถื่อนโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธนธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนุชาติ เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ บุญนะฤธีโรงเรียนบ้านซับบอนกรรมการ
3. นายสุรัตน์ ชาพรมมาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธนธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คุ้มสมบัติโรงเรียนบ้านซับปลากั้งกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา สุภากาญจน์โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายธวัช พาทีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจาร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายธวัช พาทีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจาร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายธวัช พาทีโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจาร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อนโรงเรียนหนองผักหนอกกรรมการ
3. นายวันชัย สุริอาจโรงเรียนบ้านซับดินดำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ภู่สุวรรณโรงเรียนบ้านลำพญากลางประธานกรรมการ
2. นางศิขริณ ไผ่นาคโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ปัจฉิมโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
4. นายวัชรากร วัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
5. นางสาวสมคิด ควบคุมโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
4. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
5. นายจรูญ รักษาภัยโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
4. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
5. นายจรูญ รักษาภัยโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ อรรถจินดาโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
4. นายไพศาล ยอดทองโรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)กรรมการ
5. นายจรูญ รักษาภัยโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายนวัต เกิดจันทร์โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายฉวี มณีภาคโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางปินดา ถือมั่นโรงเรียนวัดอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นายนวัต เกิดจันทร์โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางปินดา ถือมั่นโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นายนวัต เกิดจันทร์โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤต พึ่งภพโรงเรียนวัดบ้านหมากประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางปินดา ถือมั่นโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
5. นายนวัต เกิดจันทร์โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
4. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
4. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางดัชณี ปานหงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายไชยทัศน์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคลโรงเรียนบ้านลำสมพุงกรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายไชยทัศน์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางดัชณี ปานหงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายไชยทัศน์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สง่างามโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางปพัฏชญา พึ่งภพโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางดัชณี ปานหงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ดนตรีพงษ์โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายไชยทัศน์ เชื้อฉ่ำหลวงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รักษาภัยโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย พันธุจินะโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รักษาภัยโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย พันธุจินะโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รักษาภัยโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย พันธุจินะโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รักษาภัยโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย พันธุจินะโรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายปิยะ ฉิมมาโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางปินดา ถือมั่นโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
4. นายสุขสกล พงษ์พรมโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางปินดา ถือมั่นโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
4. นายสุขสกล พงษ์พรมโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางปินดา ถือมั่นโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
4. นายสุขสกล พงษ์พรมโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางวารี อร่ามทองโรงเรียนบ้านคลองไทรกรรมการ
3. นางปินดา ถือมั่นโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
4. นายสุขสกล พงษ์พรมโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจุฬารัฐ ปะกะตังโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรชัย รัตนสุริยพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาววีรยา จูกระจ่างโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางเพชรา จงกูลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางเพชรา จงกูลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางดาราพร เพ็งกลั่นโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ อาจวงษาโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางเพชรา จงกูลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุนิศา บุญเพ็งโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการ
3. นางชนธิกาญจน์ กระสินหอมโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ภู่ธงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณวดี ปามุทาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ภู่ธงแก้วโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเล็ก ชนะชัยโรงเรียนบ้านโป่งเกตุประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา กล้าหาญโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
3. นายวิษณุ วงศ์อ่อนตาโรงเรียนบ้านโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอภิษฎา จุลพันธ์โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ เกิดมีโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
3. นางธนญา ชนะพันธุ์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวิรัลพัชร์ แป้นเชื้อโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นางวิไล หาญกายโรงเรียนบำรุงปัญญากรรมการ
3. นางสาววาสนา ใจชื่นโรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์โรงเรียนบ้านซับกระดานประธานกรรมการ
2. นางชัญญา เศวตศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวมนัสสิยา แจ้งใจบุญโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสมฤดี หว่างกล่อมโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร ศุขอำนวยโรงเรียนอนุบาลวิชชากรกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ขาวใบไม้โรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางดวงพร กชทองรัศมีโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา คงมั่นโรงเรียนจำรัสวิทยากรรมการ
3. นางสาววิทัศนีย์ จันทร์ขาวโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเสาวคนธ์ เพ็งมะณีโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรชยา ต่อสกุลโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวสิริวิภา จอกลบโรงเรียนวัดบ้านดอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวมณี รัตนผลโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจิระนันท์ พานเงินโรงเรียนบ้านบางกงกรรมการ
3. นายฐากูร เรือนสิงห์โรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจำลอง เจริญสลุงโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวประธานกรรมการ
2. นางนวลศรี ลิกขะไชยโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยาภรณ์ แดงตะโกโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสุพิน เลี้ยงพานิชย์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ พรหมเกษรโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางอุษณา พูลทองโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นางสาวภัชราภรณ์ ศรีจำปาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางกัลยาณี จอมพลาพลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ ชูโคกกรวดโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุพิน เลี้ยงพานิชย์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ พรหมเกษรโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกรรมการ
3. นางอุษณา พูลทองโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่กรรมการ
4. นางภัชราภรณ์ ศรีจำปาโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
5. นางกัลยาณี จอมพลาพลโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ ชูโคกกรวดโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางรตน มีเหมือนโรงเรียนบ้านซับกระดานกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ แพรสุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเรืองรัตน์ วุฒิสุขโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอยกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ จันเตื่อยโรงเรียนบำรุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสวนิต จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางจิรัชญา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวจิราพร สิงห์แก้วโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
4. นางศศิธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวภัททิยา อินโนโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสวนิต จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางจิรัชญา รุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางสาวจิราพร สิงห์แก้วโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
4. นางศศิธร บุญสุคนธกุลโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวภัททิยา อินโนโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางเฉลิมรัตน์ หนุปานโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อนโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
3. นายวีระ แต้ภักดีโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
4. นายรุ่งทิวา เวสภักตร์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
5. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ เขียวแก้วโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
7. นายปรีดา นามนาคประเสริฐโรงเรียนวัดหนองอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร์ พิกุลทองโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา ศรีประดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒กรรมการ
4. นายทองใบ ช่างหลอมโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นายชยันต์ กันสีเวียงโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ ป้องปิ่นโรงเรียนบ้านโป่งไทรกรรมการ
7. นายถวิล ผาโพธิ์โรงเรียนไพฑูรย์วิทยากรรมการ
8. นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเศษ กัณหาลีโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
3. นางสาวนริศรา เนาว์นิเวศน์โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดารามกรรมการ
4. นางสาวดรุณี มงคลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมกรรมการ
5. นายเจษฎา ลำลึกโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี ทองนพเก้าโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุมาลย์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางสุภาพ พรายรักษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ทองนพเก้าโรงเรียนบ้านซับสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี สุมาลย์โรงเรียนวัดหนองปลิงกรรมการ
3. นางสุภาพ พรายรักษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๘(วัดเหวลาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางยุพา ช้างสีทาโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ อุบลวัตร์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ วงษ์ทองโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชรโรงเรียนบำรุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวจำปี เฟื่องวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
6. นางเกษร คำมูลโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย ธำรงค์ทองโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ แสนสุภาโรงเรียนบ้านหัวถนนกรรมการ
3. นางไพรรัตน์ บรรทัดเที่ยงโรงเรียนบ้านหินซ้อนกรรมการ
4. นางสาวนัยนา จั่นเพ็ชรโรงเรียนบำรุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวจำปี เฟื่องวงศ์โรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
6. นางเกษร คำมูลโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการ
7. นายเฉลิมชัย ธำรงค์ทองโรงเรียนวัดท่าคล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร ถือธรรมโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นางดัสสนี สังข์วงษ์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวชูชีพ ธิจันดาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ถือธรรมโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงประธานกรรมการ
2. นางดัสสนี สังข์วงษ์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวชูชีพ ธิจันดาโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางธนญา ชนะพันธ์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสุพิน เลี้ยงพานิชย์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวสมศรี มธุรสสุวรรณโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นางธนญา ชนะพันธ์โรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการ
3. นางสุพิน เลี้ยงพานิชย์โรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวชมัยพร รัตนมรรคคาโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายประธาน กชทองรัศมีโรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวรินดา พงค์นะภาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวชมัยพร รัตนมรรคคาโรงเรียนอนุบาลวังม่วงประธานกรรมการ
2. นายประธาน กชทองรัศมีโรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวรินดา พงค์นะภาโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายธวัช หงสะต้นโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นายธเนส ปุลันรัมย์โรงเรียนวัดโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสำรวย ราชสีห์โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธวัช หงสะต้นโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นายธเนส ปุลันรัมย์โรงเรียนวัดโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสำรวย ราชสีห์โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนวัดหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางเทวทินนา จงกลโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล ไวยโภคาโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางมธุรส ชาคำใสโรงเรียนวัดหนองผักหนอกกรรมการ
3. นางเทวทินนา จงกลโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุจิตรา มงคลเกตุโรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพศาล รุกขชาติโรงเรียนบ้านโป่งเก้งรองประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไพบูลย์วัฒนผลโรงเรียนบ้านราษฏร์เจริญกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา จันทะบูรณ์โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ธงรัตนะโรงเรียนวัดหนองหมูใต้กรรมการ
5. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ แก้วสถิตย์โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาล)ประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ โนภาศโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ คำพุ่มโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ โนภาศโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวเพียรเพ็ญ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวมณีนุช ศรีทองโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสกรรมการ
2. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตรโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการ
3. นางสาวมณีนุช ศรีทองโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางนฤมล ติ้วจันทึกโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไลย รัตนพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวลัคนา สมนวนตาดโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางแน่งน้อย สมสอาดโรงเรียนวัดมวกเหล็กในประธานกรรมการ
2. นายวีระ แต้ภักดีโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ ผาน้อยโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเกษม เบ้าศรีโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางธีรนุช ผาสุขโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
5. นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุจิตรา มงคลเกตุโรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประสบ โชติกวิรัตน์โรงเรียนวัดสองคอนกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุจิตรา มงคลเกตุโรงเรียนวัดบึงไม้กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ศรีภานุมาตโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาสประธานกรรมการ
2. นายพยนต์ เหนือโทโรงเรียนบ้านซับสนุ่นกรรมการ
3. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
3. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางชวพร สุวรรณภูมิโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ราญฎรโรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางชวพร สุวรรณภูมิโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางศิริ กลับสงวนโรงเรียนอนุบาลทับกวางประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อั้งเจริญโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสุนันท์ พราวศรีโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายนิโรจน์ บุบผาชาติโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยา บุญด้วยลานโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ)กรรมการ
3. นางนิติยา ปั้นย้อยโรงเรียนวัดป่าไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมบัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศศินันท์ มะลินันท์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางธนาพร ก้อนทองโรงเรียนวัดโป่งเกตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางศศินันท์ มะลินันท์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมประธานกรรมการ
2. นางรภัสสา ราชโสโรงเรียนวัดบุรีการามกรรมการ
3. นางธนาพร ก้อนทองโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอุมา เมาฬีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จ่ายพอควรโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการ
4. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางฉัตรอุมา เมาฬีโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ จ่ายพอควรโรงเรียนวัดบ้านจานกรรมการ
4. นางนฤมล กากแก้วโรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ชินวรโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประพิศ สารทองโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางนิภา หลิ่มเจริญโรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ ทองกุลนาถโรงเรียนบ้านป่าวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางประพิศ สารทองโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้าประธานกรรมการ
2. นางนิภา หลิ่มเจริญโรงเรียนบ้านช่องกรรมการ
3. นางพัทธนันท์ ทองกุลนาถโรงเรียนบ้านป่าวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัชรี สุนทรนนท์โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี สุนทรนนท์โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นางวิรัญรัตน์ พวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองมะค่ากรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ ตลับนาคโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางราหุล รัตนวงศ์แขโรงเรียนวัดท่ามะปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัชนี ชนะชัยสุวรรณโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการ
3. นางสาวณัฐรินีย์ ธรรมาโพสพโรงเรียนอนุบาลวังม่วงกรรมการ
4. นางณัฐชา ศิรินันท์โรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
5. นางทัดดาว อันประนิตย์โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
6. นางยุภารันต์ สหัสสรังสีโรงเรียนวัดโป่งมงคลกรรมการ
7. นางภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดงโรงเรียนวัดชำผักแพวกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิศนารถ ทองเขียวโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตานัน ชัยเดชโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางศุจินธรา ไพรเขียวโรงเรียนบ้านซับพริกกรรมการ
4. นางอัญชลี พระนอนเขตต์โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ คอยเกษมโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒กรรมการ
6. นางสมจิตร พานมะลิโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
7. นางปิยะมาศ ช้อนทองโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรุ่งทิพย์ ชุมเปียโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางสุมาลี รัชวัตร์โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์กรรมการ
4. นางยุพดี ตึกหินโรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางประทุม สาฤทธีโรงเรียนบ้านป่าลานหินดาดกรรมการ
6. นางกองคำ หารคุโนโรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)กรรมการ
7. นางกาญจนา บุญสะกันต์โรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางศรีเรียง พานทองโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ อินทะชาติโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙กรรมการ
3. นางสุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางนภสร กองศิริโรงเรียนวัดท่ามะปรางกรรมการ
5. นางนิธิกานต์ พิราชัยโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางสาวรมย์ธีรา เทพารสโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนกรรมการ
7. นางรัตติกาล ตรีปัญญาโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพูนศรี โพธิประเสริฐโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายปนิทัศน์ ปิ่นปานโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางกาหลง ทวีลาภภิรมย์สุขโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ พงษ์ภมรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เสมาโรงเรียนจำรัสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ พงษ์ภมรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เสมาโรงเรียนจำรัสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ พงษ์ภมรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เสมาโรงเรียนจำรัสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางน้ำทิพย์ พงษ์ภมรโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุลโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เสมาโรงเรียนจำรัสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประธาน กชทองรัศมีโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพินิจ ทรงเจริญโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศิลากุลโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประธาน กชทองรัศมีโรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพินิจ ทรงเจริญโรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้ากรรมการ
3. นางสาวสายฝน ศิลากุลโรงเรียนบ้านท่าพลูกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางพัชนี กองแสนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญรวม งามคณะโรงเรียนวัดหนองครกประธานกรรมการ
2. นางพัชนี กองแสนโรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางนันท์นภัส วงศ์สุรินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
4. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต จันทร์ศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิไลพร ลู่พานิชโรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑)กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิทโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
4. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอังสนา ปานชาลีโรงเรียนวัดสุนทริกาวาสประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ สหัสสรังสีโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. ส.ท.จเด็จ แสงคล้อยโรงเรียนอนุบาลทับกวางกรรมการ
4. นายสำราญ ทองสุกโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือกรรมการ
5. นางสาวปานรดา บุญญเจริญชัยโรงเรียนอนุบาลวิหารแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพรชัย จั่นเพ็ชรโรงเรียนบ้านท่าพลูประธานกรรมการ
2. นางประนอม โคตรภูธรโรงเรียนวัดหนองโพธิ์กรรมการ
3. นางลัดดา บุญประกอบโรงเรียนชุมชนวัดไทยงามกรรมการ
4. นางเฉลา บุญมีโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวมาลีวิภา อินทรักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประสมสิน พูนสมบัติโรงเรียนบ้านบางกงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ ฉายประดับโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการ
3. นางสิริกุล ศิลาแรงโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม เบ้าศรีโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางธีรนุช ผาสุขโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
5. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม เบ้าศรีโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางธีรนุช ผาสุขโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
5. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเกษม เบ้าศรีโรงเรียนวัดหนองตาบุญประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ สุขนิลโรงเรียนวัดบ้านดงกรรมการ
3. นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาสกรรมการ
4. นางธีรนุช ผาสุขโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
5. นางพัทชนันธรณ์ แก้วเจิมโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมบึัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสฤษฎิ์ จิตนอกโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ ๖๙ประธานกรรมการ
2. นางพจนา ไชยรุตม์โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็กกรรมการ
3. นางพรปวีณ์ เพชรแทนโรงเรียนบ้านหนองผักหนอกกรรมการ
4. นายสมบึัติ บุญมีโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
5. นางคิดสมบูรณ์ ชื่นบานโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]