หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 69 132 97
2 005 โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 64 102 66
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 34 66 38
4 008 โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 13 23 13
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 39 66 42
6 021 โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 14 52 27
7 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 16 32 26
8 026 โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 10 16 14
9 027 โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 9 11 11
10 025 โรงเรียนบ้านคลองไทร 6 11 10
11 029 โรงเรียนบ้านช่อง 15 29 15
12 030 โรงเรียนบ้านซับกระดาน 4 6 5
13 031 โรงเรียนบ้านซับดินดำ 14 27 20
14 033 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 17 43 30
15 032 โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 13 22 13
16 034 โรงเรียนบ้านซับบอน 16 30 20
17 035 โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 31 56 39
18 036 โรงเรียนบ้านซับพริก 10 16 11
19 037 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 62 133 99
20 038 โรงเรียนบ้านท่าพลู 40 77 63
21 039 โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 8 14 9
22 040 โรงเรียนบ้านบางกง 11 41 13
23 043 โรงเรียนบ้านปึกสำโรง 4 4 4
24 041 โรงเรียนบ้านป่าลานหินดาด 4 5 4
25 042 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 5 8 8
26 048 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 6 6 6
27 049 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 61 112 67
28 050 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 29 74 31
29 051 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 5 8 8
30 052 โรงเรียนบ้านลำสมพุง 32 57 37
31 053 โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี 6 7 7
32 054 โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 14 19 15
33 055 โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 25 45 36
34 057 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 8 9 9
35 058 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 60 157 110
36 059 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 6 10 8
37 060 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 10 27 11
38 061 โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 30 60 42
39 056 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 11 24 20
40 062 โรงเรียนบ้านหลังเขา 34 65 42
41 063 โรงเรียนบ้านหัวถนน 8 10 8
42 064 โรงเรียนบ้านหินซ้อน 23 37 33
43 023 โรงเรียนบ้านเขานมนาง 7 12 8
44 024 โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 14 28 14
45 028 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 46 98 70
46 046 โรงเรียนบ้านโป่งตะขบ 3 3 3
47 045 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 26 49 26
48 044 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 17 31 26
49 047 โรงเรียนบ้านโป่งไทร 38 89 55
50 065 โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ 13 30 23
51 070 โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 13 17 13
52 071 โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 12 27 12
53 073 โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 31 59 42
54 074 โรงเรียนวัดขอนหอม 3 5 4
55 078 โรงเรียนวัดคลองห้า 12 18 12
56 079 โรงเรียนวัดคลองใหม่ 5 20 6
57 080 โรงเรียนวัดคำพราน 9 23 9
58 085 โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร 11 29 18
59 086 โรงเรียนวัดชำผักแพว 21 41 21
60 087 โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 16 25 21
61 089 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 34 67 41
62 090 โรงเรียนวัดท่าคล้อ 1 10 2
63 091 โรงเรียนวัดท่ามะปราง 29 52 30
64 092 โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 12 13 12
65 094 โรงเรียนวัดนาบุญ 29 57 40
66 093 โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 10 19 10
67 096 โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 14 19 14
68 105 โรงเรียนวัดบึงไม้ 19 41 31
69 106 โรงเรียนวัดบุรีการาม 18 41 25
70 095 โรงเรียนวัดบ่อโศรก 18 35 29
71 097 โรงเรียนวัดบ้านจาน 3 6 4
72 098 โรงเรียนวัดบ้านดง 18 48 24
73 099 โรงเรียนวัดบ้านดอน 25 49 31
74 100 โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 5 9 6
75 102 โรงเรียนวัดบ้านลาด 12 23 16
76 103 โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 15 29 20
77 104 โรงเรียนวัดบ้านหมาก 12 23 17
78 101 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 2 4 2
79 107 โรงเรียนวัดปากน้ำ 8 15 8
80 108 โรงเรียนวัดป่าไผ่ 51 168 79
81 111 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 46 97 66
82 113 โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 14 23 15
83 116 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 40 73 47
84 117 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 5 6 5
85 115 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 20 28 26
86 114 โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 27 78 47
87 118 โรงเรียนวัดลำบัว 22 33 24
88 119 โรงเรียนวัดวังยาง 4 5 5
89 120 โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 9 13 9
90 121 โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 9 13 9
91 122 โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 10 12 10
92 123 โรงเรียนวัดสร้างบุญ 12 31 12
93 124 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 39 71 48
94 125 โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 13 45 18
95 126 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 15 35 15
96 127 โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 7 18 9
97 128 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 12 19 12
98 129 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 14 31 16
99 130 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 11 24 18
100 293130 โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 2 3 3
101 131 โรงเรียนวัดหนองครก 3 24 3
102 132 โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 20 47 25
103 133 โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 9 35 11
104 134 โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 34 65 39
105 135 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 20 46 24
106 137 โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 9 19 9
107 139 โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 6 10 9
108 140 โรงเรียนวัดหนองปลิง 21 30 26
109 141 โรงเรียนวัดหนองผักชี 9 27 12
110 144 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 73 138 88
111 293144 โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 3 6 5
112 145 โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 9 15 14
113 146 โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 8 27 12
114 147 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 36 61 53
115 148 โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 3 3 3
116 142 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 25 37 26
117 143 โรงเรียนวัดหนองโรง 27 53 34
118 136 โรงเรียนวัดหนองไทร 0 0 0
119 153 โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 18 59 32
120 149 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 8 29 8
121 150 โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 27 59 28
122 151 โรงเรียนวัดห้วยทรายฯ 14 21 14
123 152 โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 5 7 6
124 072 โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 14 23 19
125 076 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 12 25 14
126 077 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ 5 16 7
127 075 โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 3 4 4
128 084 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 9 25 9
129 088 โรงเรียนวัดเตาปูน 38 106 40
130 081 โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 6 10 6
131 082 โรงเรียนวัดโคกกรุง 28 60 43
132 083 โรงเรียนวัดโคกกลาง 3 4 4
133 109 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 39 65 56
134 110 โรงเรียนวัดโป่งมงคล 5 5 5
135 112 โรงเรียนวัดโพนทอง 2 3 3
136 155 โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 7 12 7
137 157 โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 79 158 83
138 158 โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 39 72 47
139 159 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 35 69 54
140 160 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 144 394 230
141 293160 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 3 5 5
142 162 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 33 83 46
143 163 โรงเรียนอนุบาลหนองแค 8 13 13
144 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 29 35 35
145 001 โรงเรียนกลั่นวิทยา 0 0 0
146 002 โรงเรียนจำรัสวิทยา 37 75 56
147 003 โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย 23 40 31
148 019 โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ 0 0 0
149 020 โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น 0 0 0
150 066 โรงเรียนบำรุงปัญญา 26 50 38
151 067 โรงเรียนพีระวิทยา 0 0 0
152 069 โรงเรียนรอดณรงค์ศึกษา 21 64 38
153 154 โรงเรียนสมถวิล สระบุรี 1 1 1
154 161 โรงเรียนอนุบาลวิชชากร 11 25 11
155 156 โรงเรียนแสงวิทยา 0 0 0
156 068 โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา 44 89 66
157 138 โรงเรียนวัดหนองปลากระดี่ 0 0 0
158 164 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 24 58 32
159 009 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 0 0 0
160 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร 0 0 0
161 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล 0 0 0
162 012 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 0 0 0
163 013 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 0 0 0
164 014 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 14 27 14
165 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 0 0 0
166 016 โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 2 7 4
167 017 โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 0 0 0
รวม 2990 6180 3927
10107

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]