หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้จัดการระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
2 นายนิติรัฐ โสดานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันประจำสนามแข่งขัน  
3 นางสัมฤทธิ์ พึ่งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันประจำสนามแข่งขัน  
4 นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันประจำสนามแข่งขัน  
5 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันประจำสนามแข่งขัน  
6 นางชนินทร พันธุ์หล้า เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  
7 นายอรรณนพ พรหมสูตร ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
8 นางพรรณี เรณูหอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
9 นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
10 นางรานี ตันสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
11 นางลำใย อิ่มสิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
12 นางปรานอม ทศศะ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
13 นางกมลทิพย์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
14 นางบุปผา จึงตระกูล ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
15 นางสาวสายสุนีย์ จันทร์ดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
16 นายพิทักษ์พงค์ สร้อยสังวาลย์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
17 นางสาวสุภาพร อินทร์หอม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
18 นางสาวบุญฤดี คำดี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
19 นางสิริกร ภัทรกรกาญจน์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
20 นางเพชรัตน์ พันธุ์พูล ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
21 นางเพ็ญศิริ เริงสูงเนิน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
22 นางธนญา ชนะพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
23 นางระเบียบ อุบลวัตร์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
24 นางสงกรานต์ เกตุบุญมี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
25 นางวัลภา สุวรรณภา ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
26 นายมานิตย์ จันทะบูรณ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
27 นางสาวภัททิยา อิโน ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
28 นายไพฑูรย์ ปัจฉิม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
29 นางอรอินทร์ สายพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
30 นายพิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
31 นายชัยวุฒิ ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
32 นางสาวอาภรณ์ ราศรี ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
33 นางสาวไพเราะ มณีกลม ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
34 นายณรงค์ โพธิ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
35 นายบุญมา คำน้อย ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
36 นายประดิษฐ์ สง่างาม ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
37 นายพิชัย จำนงค์หมู่ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
38 นางพัชรี หุ่นเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
39 นางยุภาพร ด้วงโต๊ด ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
40 นางสุพัตรา ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
41 นางศิริ กลับสงวน ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
42 นางสุนทรี แทนพลกรัง ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
43 นางสุมาลี ภู่ธงแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
44 นายวีระ แต้ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
45 นางพรรณี สุวรรณวิชนีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
46 นางสุนีย์ พัฒนจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
47 นางวาสนา เฉลยวิมาน ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
48 นางพิสมัย สรั่งบิน ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
49 นางกชพร ศรียาภัย ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
50 นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
51 นางเสาวนีย์ แดงประเสริฐ พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
52 นายพิทักษ์ ชุ่มชื่น พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
53 นางสาวณัฐธิดา ภูมลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
54 นายวิเชียร ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
55 นายนพดล บุญกรณ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
56 นายพนม ทิพวรรณ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
57 นางสาวจารุณี พานคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
58 นางสาวบุญญาพร แก้วกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
59 นายศักดา โสดานิล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
60 นางวรางครา บุญครอบ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
61 นายสุรัตน์ ชาพรมมา ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
62 นางสาวผ่อนพรรณ มหาไม้ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
63 นางสาวสุกัญญา สายทอง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
64 นางเยาวเรศ คัมภีร์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
65 นายพหล พิมพ์ปราโมทย์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
66 นายนโม เสนาะเสียง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
67 นางสาวศิริลักษณ์ นะพุทธะ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
68 นางสาวสมหญิง แสงหัวช้าง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
69 นางบัวทอง ถนอมศักดิ์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
70 นางสาววิมลวรรณ รัศมี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
71 นายสถิต นาคเพชร ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
72 นางสาวธัญญานุช สุดแท้ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
73 นางพรชนิตฐา วันดี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
74 นางอภิญญา ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
75 นางภัทราภรณ์ ใจดี ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
76 นางอาภาศรี ชื่นชู ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
77 นางสาววนิดา เพิ่มพล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
78 นางสาวรุจิรัตน์ รุ่งหัวไผ่ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
79 นางสาวพนิดา พูลหลำ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
80 นางสาวรชยา ต่อสกุล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
81 นางสุเนตร จำปาทอง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
82 นายอดิศักดิ์ ศรีเพียแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
83 นายสมเกียรติ สุทนต์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
84 นางจิรัชญา รุ่งเรือง ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
85 นางสาวอรธีรา เพชรชิต ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
86 นายนรินทร์ เจริญจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
87 นางสาวดวงฤทัย สินเจริญ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
88 นางสาวเพชรรุ่ง นาคสุข ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
89 นายพุธ โสดานิล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
90 นางอำนวย ปฏิทัศน์ ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
91 นายคำพาย ฉันทะ ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนบ้านช่อง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
92 นายสมสุข พันธรณี ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
93 นายวีระ ชะฎาจิตร พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
94 นายสมใจ สุบิน ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
95 นายทองคูณ ท้วมเลี้ยง ช่างไม้ โรงเรียนวัดบ้านดง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
96 นายสุชาติ กรกนก ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
97 นายทองพูน วงษ์สืบ ช่างปูน โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
98 นายจำนงค์ โชติวิวัฒน์ ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
99 นายเจียก ดีปัญญา ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
100 นายอภิชาติ ศรีคำ ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
101 นายสายพิณ ตรงพาณิชย์ ช่างไฟฟ้า ๓ โรงเรียนวัดบ่อโศรก คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
102 นายสมผาย กาญจนา ช่างไฟฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
103 นายหวล ปล้องมะณี ช่างปูน โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
104 นายสุทัศน์ ชาวเหนือ ช่างปูน โรงเรียนบ้านธาติใต้ (สนิทวิทยาคาร) คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
105 นายไฉน ทุตาสิทธิ์ ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
106 นายประยุทธ ละม้ายแข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
107 นายเจตน์ รถกล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขัน สพป.สระบุรี เขต ๒  
108 นายนพภา ทองนพเก้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลทับกวาง  
109 นายชาญ สุคนธ์สราญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑  
110 นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขันโรงเรียนวัดป่าไผ่  
111 ว่าที่ ร.ต.ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ประธานสนามแข่งขันโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน  
112 นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ รองประธานสนามแข่งขัน สพป.สระบุรี เขต ๒  
113 นางนงนุช คุ้มพันธ์ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
114 นางนิติยา ปั้นย้อย ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
115 นางปัฐมารัตน์ อุปจันแพงวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
116 นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
117 นางวาสนา สุขธนู ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคระห์ ๑ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
118 นางสาวเรียม เงินฉลาด นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
119 นางนภาดา มณีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
120 นางรุจิมาศ แจ้งศรี เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
121 นางสุนิสา พันทะรด เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
122 นางเตือนใจ จุลละครินทร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
123 นางพิระตา บิณศิรวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
124 นางณิชา สุวัจนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
125 นางอารี จงอยู่สุขสันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
126 นางมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
127 นางกฤตวรรณ อินทโมรา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
128 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
129 นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
130 นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
131 นางปาริชาติ สงวนสัตย์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
132 นางอาทิตยา นาคมาลี นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
133 นางสาวณิชาภา โชคสุขสำราญ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
134 นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
135 นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
136 นางมาลี แก้วแววนาม นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
137 นางวัชรากร เคยบรรจง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
138 นางสุรีรัตน์ กิติชูชัยฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
139 นางสมปอง โฆษิตพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
140 นางสมบูรณ์ บุญน้อม นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
141 นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
142 นางสาวนิศาชล ชอบทวี ธุรการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ เลขานุการประจำสนามแข่งขัน  
143 นายศตวรรษ นิลประพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
144 นายสมาน บุตรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
145 นางสาวลฎาภา นาคคูบัว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
146 นางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
147 นางสาวกัญฏัฐ์ ทับเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
148 นายสันติ คงศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
149 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
150 นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
151 นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
152 นายดุสิต จันทร์ศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
153 นายจำลอง งามพลกรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
154 นางสาวพรรณวดี ปามุทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
155 นายสมชาย แสงดวงมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำเต่า ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
156 นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
157 นางสาววรชยา ต่อสกุล ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
158 นางสาวภัชราภรณ์ ศรีจำปา ครู โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
159 นางสาวขวัญยืน มูลศรี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
160 นายไพศาล ม่วงทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
161 นายสัมฤทธิ์ จีรจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
162 นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
163 นายนนทิศักดิ์ ผาผาย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
164 นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
165 นางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
166 นางสาวพิไลพร ลู่พานิช ครู โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๑) ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
167 นางสาวนวลจันทร์ สุนทรสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลทับกวาง ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
168 นางกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ผู้ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
169 นางสาวกุลพรภัสร์ สีหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
170 นายมาโนช บุญครอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวาง รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  
171 นางสุเนตร จำปาทอง ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
172 นางปรานอม ทศศะ ครู โรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
173 นางสาวจารุณี พานคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
174 นางสาวบุญญาพร แก้วกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
175 นางวัชรินทร์ วงษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
176 นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
177 นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
178 นางสาวปรียา อินทรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
179 นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
180 นางบังอร ปานแม้น นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
181 นางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  
182 นางการะเกต นิยมธรรม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  
183 นางณัฐรดา ฤาชัย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  
184 นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  
185 นางกรกนก ชุ่มใจศรี นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  
186 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  
187 นางรุจิกร วุฒิศาสตร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  
188 นางชนินทร พันธุ์หล้า เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการกลาง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ชนินทร พันธุ์หล้า โทร. 090-091-3836, 081-780-6787 E-mail : shanintorn@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]