สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สระบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวังม่วง 25 23 15 63 57 33 22 26 112
2 ชุมชนวัดไทยงาม 11 4 3 18 16 7 7 3 30
3 วัดป่าไผ่ 9 4 0 13 15 11 4 5 30
4 ไพฑูรย์วิทยา 8 8 4 20 26 8 7 2 41
5 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 8 1 3 12 11 6 2 0 19
6 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 7 9 3 19 22 9 9 20 40
7 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 6 1 1 8 13 13 10 22 36
8 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 5 12 5 22 26 18 8 21 52
9 บ้านซับสนุ่น 5 4 8 17 19 15 9 16 43
10 ชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) 5 4 3 12 14 10 8 12 32
11 อนุบาลทับกวาง 5 2 2 9 8 7 8 12 23
12 บ้านหนองผักหนอก 4 6 3 13 16 9 5 12 30
13 บ้านท่าพลู 4 5 3 12 14 9 4 8 27
14 วัดราษฎร์บำรุง 4 3 2 9 10 10 4 13 24
15 บ้านมณีโชติสามัคคี 4 1 3 8 12 6 11 21 29
16 วัดเตาปูน 4 1 2 7 8 8 3 11 19
17 บ้านหลังเขา 3 3 1 7 9 8 6 6 23
18 อนุบาลมวกเหล็ก 3 2 2 7 9 7 1 5 17
19 วัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 2 6 10 7 3 3 20
20 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 3 1 1 5 6 2 3 3 11
21 วัดบุรีการาม 3 1 0 4 6 5 1 2 12
22 วัดสุนทริกาวาส 3 0 0 3 3 3 0 3 6
23 จำรัสวิทยา 2 3 9 14 16 8 7 5 31
24 วัดสวนทองรวมมิตร 2 3 2 7 7 5 4 19 16
25 วัดบ้านลาด 2 2 0 4 6 1 3 1 10
26 บ้านบางกง 2 2 0 4 4 1 1 5 6
27 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 2 1 6 9 12 13 5 10 30
28 วัดหนองจอกใหญ่ 2 1 2 5 4 3 6 6 13
29 วัดหนองโพธิ์ 2 0 3 5 5 7 10 3 22
30 อนุบาลวิหารแดง 2 0 2 4 8 7 7 6 22
31 วัดบ้านดง 2 0 2 4 3 3 7 3 13
32 วัดถ้ำเต่า 2 0 1 3 3 13 3 10 19
33 วัดโคกกรุง 2 0 0 2 4 5 9 7 18
34 วัดหนองตะเฆ่ 1 5 1 7 5 11 3 15 19
35 บำรุงปัญญา 1 4 2 7 7 11 2 5 20
36 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 1 3 2 6 4 7 4 8 15
37 จิ่นเต๊อะแก่งคอย 1 3 1 5 5 4 4 5 13
38 บ้านลำสมพุง 1 3 1 5 4 5 8 13 17
39 วัดหนองตาบุญ 1 2 2 5 4 2 5 4 11
40 วัดโป่งก้อนเส้า 1 2 1 4 6 9 9 3 24
41 อนุบาลวิชชากร 1 2 0 3 4 7 0 0 11
42 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1 2 0 3 3 0 2 7 5
43 บ้านเขาไม้เกวียน 1 2 0 3 1 7 1 5 9
44 บ้านหนองเอี่ยว 1 1 3 5 4 6 11 5 21
45 บ้านหินซ้อน 1 1 2 4 2 5 4 7 11
46 บ้านซับน้อยเหนือ 1 1 1 3 4 3 1 3 8
47 ชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) 1 1 0 2 5 4 2 0 11
48 บ้านเขานมนาง 1 1 0 2 2 1 0 3 3
49 วัดท่ามะปราง 1 0 2 3 7 7 10 4 24
50 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 1 0 2 3 3 7 7 8 17
51 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 1 0 1 2 0 1 4 14 5
52 วัดหนองโรง 1 0 0 1 5 6 7 7 18
53 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 1 0 0 1 4 3 2 2 9
54 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 1 0 0 1 4 2 2 2 8
55 วัดเขาลาดวนารามฯ 1 0 0 1 4 0 1 0 5
56 วัดสร้างบุญ 1 0 0 1 3 3 2 1 8
57 บ้านโป่งเกตุ 1 0 0 1 3 2 5 9 10
58 วัดห้วยคงคาวราวาส 1 0 0 1 1 6 6 6 13
59 วัดมวกเหล็กใน 1 0 0 1 1 3 4 2 8
60 บ้านซับพริก 1 0 0 1 1 1 3 4 5
61 เทศบาลพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 1 1
62 บ้านหนองมะค่า 1 0 0 1 0 2 0 1 2
63 วัดบ้านดอน 0 3 0 3 3 11 3 6 17
64 ไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) 0 2 3 5 6 11 3 4 20
65 บ้านซับปลากั้ง 0 2 2 4 4 8 5 7 17
66 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 0 2 1 3 3 1 4 3 8
67 บ้านราษฎร์เจริญ 0 2 1 3 2 6 5 9 13
68 วัดนาบุญ 0 2 0 2 3 8 8 4 19
69 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ 0 2 0 2 3 0 3 2 6
70 รอดณรงค์ศึกษา 0 1 2 3 8 5 3 4 16
71 วัดชำผักแพว 0 1 2 3 4 1 3 11 8
72 บ้านโป่งไทร 0 1 2 3 3 2 3 5 8
73 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 0 1 1 2 5 2 1 4 8
74 วัดบ้านหมาก 0 1 1 2 3 1 1 1 5
75 อนุบาลหนองแค 0 1 1 2 2 2 1 3 5
76 วัดห้วยทรายฯ 0 1 0 1 4 2 2 5 8
77 บ้านซับดินดำ 0 1 0 1 3 5 4 2 12
78 วัดตาลเดี่ยว 0 1 0 1 2 6 0 4 8
79 วัดห้วยขมิ้น 0 1 0 1 2 0 0 1 2
80 บ้านหัวถนน 0 1 0 1 1 2 1 2 4
81 วัดหนองอ่างทอง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
82 บ้านลำพญากลาง 0 1 0 1 0 2 1 1 3
83 บ้านโคกสะอาด 0 0 2 2 5 15 13 11 33
84 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 2 2 4 1 5 3 10
85 วัดเกาะเซิงหวาย 0 0 1 1 5 0 2 2 7
86 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 0 0 1 1 2 5 4 1 11
87 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 0 0 1 1 2 3 5 0 10
88 บ้านช่อง 0 0 1 1 2 2 2 6 6
89 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 0 0 1 1 2 1 2 6 5
90 วัดหนองผักชี 0 0 1 1 2 1 1 1 4
91 วัดลำบัว 0 0 1 1 1 3 10 8 14
92 บ้านหนองสองห้อง 0 0 1 1 1 3 1 4 5
93 บ้านหนองโป่ง 0 0 1 1 1 2 3 0 6
94 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 0 0 1 1 1 2 2 0 5
95 วัดหนองครก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
96 วัดคลองใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 3 1
97 วัดปากน้ำ 0 0 1 1 0 1 1 4 2
98 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 0 0 0 0 3 7 2 4 12
99 บ้านหนองตอตะเคียน 0 0 0 0 3 5 3 4 11
100 วัดเจริญธรรม 0 0 0 0 3 3 1 2 7
101 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 0 0 0 0 2 6 3 1 11
102 วัดชัยเฉลิมมิตร 0 0 0 0 2 1 3 4 6
103 อนุบาลเทศบาลตำบลหินกอง 0 0 0 0 1 7 5 9 13
104 บ้านซับบอน 0 0 0 0 1 4 3 5 8
105 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 4 3 0 8
106 บ้านหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 4 2 1 7
107 วัดสองคอนกลาง 0 0 0 0 1 3 4 2 8
108 บ้านโป่งเก้ง 0 0 0 0 1 3 3 8 7
109 วัดคำพราน 0 0 0 0 1 2 6 0 9
110 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 0 0 0 0 1 2 5 0 8
111 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 2 2 4 5
112 บ้านท่าฤทธิ์ 0 0 0 0 1 2 2 3 5
113 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 0 0 0 0 1 2 1 3 4
114 วัดหนองปลิง 0 0 0 0 1 1 3 5 5
115 วัดโป่งมงคล 0 0 0 0 1 1 1 2 3
116 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 0 0 0 0 1 1 0 3 2
117 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 0 0 0 0 1 0 4 2 5
118 วัดโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 สมถวิล สระบุรี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดบึงไม้ 0 0 0 0 0 6 4 3 10
121 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 6 2 5 8
122 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 0 0 0 0 0 4 2 6 6
123 วัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 0 3 1 2 4
124 บ้านป่าวังกวาง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
125 วัดน้อยสามัคคีธรรม (ซับกระทิงเหนือ) 0 0 0 0 0 3 0 3 3
126 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
127 บ้านป่าลานหินดาด 0 0 0 0 0 3 0 1 3
128 วัดศรัทธาเรืองศรี 0 0 0 0 0 2 4 3 6
129 บ้านผังสามัคคี 0 0 0 0 0 2 0 4 2
130 บ้านซับกระดาน 0 0 0 0 0 2 0 2 2
131 วัดขอนหอม 0 0 0 0 0 2 0 1 2
132 วัดบ่อโศรก 0 0 0 0 0 1 8 7 9
133 วัดคลองห้า 0 0 0 0 0 1 7 2 8
134 เทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) 0 0 0 0 0 1 3 1 4
135 บ้านปึกสำโรง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
136 วัดศรีสัจจาวาส 0 0 0 0 0 1 2 3 3
137 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
138 บ้านคลองไทร 0 0 0 0 0 1 1 3 2
139 วัดวังยาง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
140 วัดห้วยทองหลาง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
141 วัดโคกกลาง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
142 วัดเขาแก้วมุขดาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 บ้านโป่งตะขบ 0 0 0 0 0 0 3 0 3
144 บ้านหนองกรดสามัคคี 0 0 0 0 0 0 2 3 2
145 วัดบ้านจาน 0 0 0 0 0 0 2 1 2
146 บ้านคลองม่วงเหนือ 0 0 0 0 0 0 1 5 1
147 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 วัดท่าคล้อ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 วัดสมานมิตรมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 วัดบ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 169 147 499 621 627 513 702 1,761