สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิชญา  บุญชาลี
 
1. นายมานพ  อินทศร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คานะมี
 
1. นางสายพรวน  เกาะสมุทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายธีรดนย์  ปานทอง
2. เด็กชายสงกรานต์  เพ็งโคต
 
1. นายมานพ  อินทศร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชนชล  เพ็งกลั่น
2. เด็กชายอรุณธิชัย  พึ่งอินทร์
 
1. นางสายพรวน  เกาะสมุทร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจินตนา  โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงชนาภรณ์  จันทะน้อย
3. เด็กหญิงพิยดา  สีลา
 
1. นางสายพรวน  เกาะสมุทร
2. นางภัทราพร  พวงมณี