สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านลาด สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงปิยนุช  พลอยเพชร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ประดุจชนม์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอรุณกมล  เกตุสุวรรณ
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงวารี  อุ่นประเสริฐ
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สูงแข็ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  ช่อมะลิ
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ช่อมะลิ
 
1. นางรัตนาภรณ์  อินทสนท์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิลธรรม
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิลธรรม
2. เด็กหญิงชุธิพร  ทาพะเนตร
3. เด็กชายณัฐนันท์  จีนอิ่ม
4. เด็กชายปัญจพล  ขำมี
5. เด็กหญิงรติมา  คงคลัง
6. เด็กชายวรพรต  สีเขา
7. เด็กหญิงวิมลสิริ  ช่อมะลิ
8. เด็กหญิงอรทัย  พูนสวัสดิ์
9. เด็กหญิงอรุณกมล  เกตุสุวรรณ
10. เด็กหญิงแสงเทียน  กิจงาม
 
1. นางบุญรอด  สุขประเสริฐ
2. นายการัญ  ประสมทรัพย์
3. นายมนพ  สภาพสวัสดิ์
4. นางรัตนาภรณ์  อินทสนธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81.67 ทอง 9 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศิลธรรม
 
1. นายการัญ  ประสมทรัพย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญยืน
 
1. นายการัญ  ประสมทรัพย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงแสงเทียน  กิจงาม
 
1. นายการัญ  ประสมทรัพย์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เสทียนรัมย์
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุญยืน
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นุ้ยพียร
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  สูงแข็ง
2. นางสาวศิริรัตน์  ประดุจชนม์
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 61 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงปภัสสร  แข็งขัน
 
1. นางปิยนุช  สีดา