สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ระวังจันทร์
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ตันพานิชย์
 
1. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด
2. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่วมคำ
3. เด็กหญิงวริสรา  เหมาะศรี
4. เด็กชายสากล  ดีดวงพันธ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พานิชย์
6. เด็กชายไชยวัตน์  จิตร์ชุ่ม
 
1. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
2. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด
3. นายพิทักษ์สัน  บัวภา