สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายไกรวิชญ์  บุญรอดดิษฐ์
 
1. นายพิทักษ์สัน  บัวภา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กหญิงญานิศา  ตันพานิชย์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  รักษางาม
 
1. นายพิทักษ์สัน  บัวภา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีรยุทธ์  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายพิทักษ์สัน  บัวภา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิณตนา  ทรัพย์สมบัติ
2. เด็กหญิงศศิประภา   มะลิซ้อน
 
1. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เกตุสุวรรณ์
2. เด็กชายทศพล  ดีดวงพันธ์
 
1. นายพิทักษ์สัน  บัวภา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ระวังจันทร์
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ตันพานิชย์
 
1. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด
2. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  สุขเทียม
2. เด็กหญิงญานิศา  ตันพานิช
3. เด็กหญิงธนาภรณ์   รักษางาม
 
1. นายพิทักษ์สัน  บัวภา
2. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กชายไกรวิญช์  บุญรอดดิษฐ์
 
1. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 60 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ระวังจันทร์
 
1. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปกรณ์  จำเดิม
 
1. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุษบรรณ  พงกาสอ
 
1. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายญาณวิทย์  วงศ์สัมฤทธิ์
 
1. นายพิทักษ์สัน  บัวภา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายธนพัฒน์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมัณฑนา  อ่วมคำ
3. เด็กหญิงวริสรา  เหมาะศรี
4. เด็กชายสากล  ดีดวงพันธ์
5. เด็กหญิงสุทธิดา  พานิชย์
6. เด็กชายไชยวัตน์  จิตร์ชุ่ม
 
1. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
2. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด
3. นายพิทักษ์สัน  บัวภา
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 39 1. เด็กชายฐิติกร  แก้วดวงดี
2. เด็กชายธันวา   จันทะภักดี
3. เด็กหญิงนภัสสร  พุทธซ้าย
 
1. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด
2. นางอมรรัตน์  สมบูรณ์
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 29 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขสำราญ
 
1. นางวรรณวิมล  เผ่าพัด