สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  โกสม
 
1. นางมะลิวรรณ  จำปาทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 51.57 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิยะพงษ์   รัตนโชติ
2. เด็กชายอนรรฆวี  เป้าจันทึก
 
1. นางยุพิน  เทียนชุมพันธ์
2. นายคมกฤต  พึ่งภพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงภคภรณ์  ผามล
2. เด็กชายวุฒิชัย  ในพิมาย
 
1. นางสิริภชอรธ  ธิติพิพัฒน์กุล
2. นางสาวประภาทิพย์  วิภาภรณ์พรรณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอรรถพล  หมื่นมี
2. เด็กหญิงอิศรา  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสิริภชอร  ธิติพิพัฒน์กุล
2. นางมะลิวรรณ  จำปาทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 70 เงิน 28 1. เด็กชายกรกฤษณ์  พรแพงจันทร์
 
1. นางสิริภัชอร  ธิติพิพัฒน์กุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลญาภัค  ไชยราช
 
1. นายคมกฤต  พึ่งภพ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาพร  รักษาราช
2. เด็กชายสัภยา  หนูกระโทก
3. เด็กหญิงสุชญา  ญาติจันทึก
 
1. นางยุพิน  เทียนชุมพันธ์
2. นางมะลิวรรณ  จำปาทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงลดา  มังคะลัง
2. เด็กหญิงสาธกา  หนูกระโทก
3. เด็กหญิงอิศรา  อยู่ญาติมาก
 
1. นางสาวประภาทิพย์  วิภาภรณ์พรรณ
2. นางกาญจนา  ยุติธรรม
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายภูวรินท์  ขำกา
 
1. นางกาญจนา  ยุติธรรม
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายชัยภัทร  มั่งสอน
2. เด็กชายธนพนธ์  ศรีไชย
3. เด็กชายนพพล  ฝา่ยกลาง
 
1. นางกาญจนา  ยุติธรรม
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ธันยะกิจ
2. เด็กชายนัฐกรณ์  ยุติธรรม
3. เด็กชายพีระพัฒน์  กระต่ายทอง
 
1. นางกาญจนา  ยุติธรรม
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมาศ  โพธิปัญญา
 
1. นางกาญจนา  ยุติธรรม