สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐฌา  ก้อนคำ
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ทองสง่า
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายสันติ  บัวกุล
 
1. นางรัตนาพร  โคกเทียน
2. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุุรวุฒิ  โคกเทียน
2. เด็กหญิงอาริษา  แสงเงิน
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสว่าง
3. เด็กชายภูวดล  แสงเงิน
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
2. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ