สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ลาสีสำราญ
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงนฤมล  อุดหนุน
2. เด็กหญิงพิศมัย  ขันตี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญมา
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
2. นางนงลักษณ์  วงษ์กวน
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายตุลาคม  สาคเรศ
2. เด็กชายธีรภัทร  ปทุมมาลย์
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายชานนท์  เปรมจิตร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โภคา
3. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  ภูคำ
4. เด็กชายมานพ  มามี
5. เด็กชายอนุวัฒน์  สมสีดา
6. เด็กชายอุทัย  บุญสุภา
 
1. นางปราณีต  จีนบุญมี
2. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
3. นางสาวปาริฉัตร  บุญจง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยา  มรกร
2. เด็กชายนันธวัฒิ  หอมยิ่ง
3. เด็กชายเด่นภูมิ  มาตนอก
 
1. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
2. นางสาวกัลยา  แก้วกงพาล
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 17 1. เด็กชายครั่ง  แสงเงิน
2. เด็กชายพัสกร  ทองสง่า
3. เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์น้อย
 
1. นางสาวพจมาลย์  บุญแท่ง
2. นางสาวกัลยา  แก้วกงพาล
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุทธา
2. เด็กชายเจนณรงค์  วาจีสัตย์
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
2. นางรัตนาพร  โคกเทียน