สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายต้น  หน
2. เด็กชายพันภพ  กองบุญ
3. เด็กหญิงอิสรา  มงคลชู
 
1. นางนงลักษณ์  วงษ์กวน
2. นางธิดา   สุริยวัฒนานนท์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายสุลือชา  รอดมาณี
 
1. นางญาดา  รอดมาณี
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายวราวุฒิ  ขำคีรี
2. เด็กชายโรจนัสถ์  กอนจันทร์
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 34 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วกงพาล
 
1. นางสาวพจมาลย์  บุญแท่ง