สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายเฮง  เป๊ก
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวารีย์  พุ่มเกื้อ
 
1. นางนงลักษณ์  วงษ์กวน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพิชิตชัย  ปีนะกาเส
 
1. นางญาดา  รอดมาณี
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 44.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัชฐวุฒิ  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายมกราคม  สาคเรศ
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ