สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบึงไม้ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายเฮง  เป๊ก
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ลาสีสำราญ
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงวารีย์  พุ่มเกื้อ
 
1. นางนงลักษณ์  วงษ์กวน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 1. เด็กชายต้น  หน
2. เด็กชายพันภพ  กองบุญ
3. เด็กหญิงอิสรา  มงคลชู
 
1. นางนงลักษณ์  วงษ์กวน
2. นางธิดา   สุริยวัฒนานนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 63 ทองแดง 19 1. เด็กชายสุลือชา  รอดมาณี
 
1. นางญาดา  รอดมาณี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายพิชิตชัย  ปีนะกาเส
 
1. นางญาดา  รอดมาณี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงนฤมล  อุดหนุน
2. เด็กหญิงพิศมัย  ขันตี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญมา
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
2. นางนงลักษณ์  วงษ์กวน
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 12 1. เด็กชายตุลาคม  สาคเรศ
2. เด็กชายธีรภัทร  ปทุมมาลย์
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายวราวุฒิ  ขำคีรี
2. เด็กชายโรจนัสถ์  กอนจันทร์
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายชานนท์  เปรมจิตร
2. เด็กหญิงปาริชาติ  โภคา
3. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  ภูคำ
4. เด็กชายมานพ  มามี
5. เด็กชายอนุวัฒน์  สมสีดา
6. เด็กชายอุทัย  บุญสุภา
 
1. นางปราณีต  จีนบุญมี
2. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
3. นางสาวปาริฉัตร  บุญจง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยา  มรกร
2. เด็กชายนันธวัฒิ  หอมยิ่ง
3. เด็กชายเด่นภูมิ  มาตนอก
 
1. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
2. นางสาวกัลยา  แก้วกงพาล
 
12 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 62 ทองแดง 34 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วกงพาล
 
1. นางสาวพจมาลย์  บุญแท่ง
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 17 1. เด็กชายครั่ง  แสงเงิน
2. เด็กชายพัสกร  ทองสง่า
3. เด็กชายสรวิชญ์  อินทร์น้อย
 
1. นางสาวพจมาลย์  บุญแท่ง
2. นางสาวกัลยา  แก้วกงพาล
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐฌา  ก้อนคำ
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 44.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัชฐวุฒิ  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายมกราคม  สาคเรศ
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  พุทธา
2. เด็กชายเจนณรงค์  วาจีสัตย์
 
1. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ
2. นางรัตนาพร  โคกเทียน
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภสร  ทองสง่า
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายสันติ  บัวกุล
 
1. นางรัตนาพร  โคกเทียน
2. นางสาวปาริฉัตร์  บุญจง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุุรวุฒิ  โคกเทียน
2. เด็กหญิงอาริษา  แสงเงิน
 
1. นางสุจิตรา  มงคลเกตุ
2. นางธิดา  สุริยวัฒนานนท์
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีสว่าง
3. เด็กชายภูวดล  แสงเงิน
 
1. นางสุธาลักณ์  สุวรรณศรี
2. นางสาวเอี่ยมทิพย์  วิชัยวุฒิ