สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.65 ทอง 6 1. เด็กชายจีรกฤต  มั่นคง
2. เด็กชายชนิน  โนดไธสง
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภูสุรินทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์  คำเสี้ยน
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  บัวทอง
2. เด็กชายชาตรี  พุแค
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมวงษ์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
2. นางภูริชญา  ผสม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตวงประยงค์
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  มาประสิทธิ์
3. เด็กชายวศิน  โบดเกตุ
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางภูริชญา  ผสม
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   คำเสี้ยน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  จันดี
3. เด็กหญิงวิญาดา  บุญสดี
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
2. นางวันดี  เกิดชัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำเสี้ยน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  จันดี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงงาม
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางรภัสสา  ราชโส
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจำเริญ  จูเจ๊ก
2. เด็กหญิงพีรภัทร  ศรีมา
3. เด็กชายสัญชัย  ลิตรโต
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสง
2. เด็กชายอภิวัฒน์   วันดาคุณ
3. เด็กชายอัครพล  ร่มลำดวน
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน