สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงงาม
 
1. นางรภัสสา  ราชโช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารวงษ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คัมภิรานนท์
 
1. นางรภัสสา  ราชโส
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมจะรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตวงประยงค์
 
1. นางศรีนวน  เมยขุนทด
2. นางศรีนวน  เมยขุนทด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  สินสู่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาประสิทธิ์
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พระฉาย
2. เด็กหญิงชลิตา  ลิตรโต
3. เด็กหญิงภานุมาศ  จันดี
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีรพัทร  ศรีมา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วันดาคุณ
 
1. นางรภัสสา  ราชโส