สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบุรีการาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงงาม
 
1. นางรภัสสา  ราชโช
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 46.91 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพรหมประสิทธิ์  สีดีด
2. เด็กชายเดชาธร  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 84.65 ทอง 6 1. เด็กชายจีรกฤต  มั่นคง
2. เด็กชายชนิน  โนดไธสง
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายวรวุฒิ  ร่มลำดวน
2. เด็กชายอโนชา  เฉลิมพงษ์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สารวงษ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คัมภิรานนท์
 
1. นางรภัสสา  ราชโส
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมจะรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตวงประยงค์
 
1. นางศรีนวน  เมยขุนทด
2. นางศรีนวน  เมยขุนทด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนฤมล  สินสู่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาประสิทธิ์
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสายสุณี  บุญแสง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แดงงาม
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภูสุรินทร์
2. เด็กชายพิพัฒน์  คำเสี้ยน
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พระฉาย
2. เด็กหญิงชลิตา  ลิตรโต
3. เด็กหญิงภานุมาศ  จันดี
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชัย  บัวทอง
2. เด็กชายชาตรี  พุแค
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมวงษ์
 
1. นางสาวราศรี  ภูมิรัตนจรินทร์
2. นางภูริชญา  ผสม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตวงประยงค์
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  มาประสิทธิ์
3. เด็กชายวศิน  โบดเกตุ
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางภูริชญา  ผสม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวรรณ   คำเสี้ยน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  จันดี
3. เด็กหญิงวิญาดา  บุญสดี
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
2. นางวันดี  เกิดชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  คำเสี้ยน
2. เด็กหญิงภานุมาศ  จันดี
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงงาม
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางรภัสสา  ราชโส
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติเดช  บำรุงวงษ์
 
1. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพีรพัทร  ศรีมา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วันดาคุณ
 
1. นางรภัสสา  ราชโส
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจำเริญ  จูเจ๊ก
2. เด็กหญิงพีรภัทร  ศรีมา
3. เด็กชายสัญชัย  ลิตรโต
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  บุญแสง
2. เด็กชายอภิวัฒน์   วันดาคุณ
3. เด็กชายอัครพล  ร่มลำดวน
 
1. นางวันดี  เกิดชัย
2. นางสาวนิลุบล  ศิริตัน