สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชจินทร์  พรหมพึ่ง
2. เด็กหญิงวรรณทิวา  ชนะค้า
3. เด็กหญิงศิรัณยา  ภักดี
 
1. นายศศิสร  บุญสุคนธกุล