สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.6 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจักรริน  ริษสุระ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
 
1. นางสาวสุขุมาล  ไผ่รอด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายภูวดล  นะรอฮีม
2. เด็กหญิงแพรพรรณ  ตันนอก
 
1. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสดิ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  หมวกเหล็กนา
 
1. นางศศิสร  บุญสุคนธกุล
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีโชคชัย
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญจันทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โมราบุตร