สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 43.6 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายจักรริน  ริษสุระ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
 
1. นางสาวสุขุมาล  ไผ่รอด
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายภูวดล  นะรอฮีม
2. เด็กหญิงแพรพรรณ  ตันนอก
 
1. นายนิวัฒน์  วงศ์สวาสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงโสรส  ม่วงโนนแดง
 
1. นางสาวสุขุมาล  ไผ่รอด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  หมวกเหล็กนา
 
1. นางศศิสร  บุญสุคนธกุล
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มีโชคชัย
2. เด็กหญิงจิราพร  บุญจันทร์
 
1. นายเกรียงไกร  โมราบุตร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุชจินทร์  พรหมพึ่ง
2. เด็กหญิงวรรณทิวา  ชนะค้า
3. เด็กหญิงศิรัณยา  ภักดี
 
1. นายศศิสร  บุญสุคนธกุล
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงณัฐวีร์  จิตร์สนอง
2. เด็กชายธนวรรธน์  เพ็งศรี
3. เด็กชายธาวิน  หงษ์ยิ้ม
 
1. นางสาวนฤมล  เพ็งศรี
 
8 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  โคตรภักดี
 
1. นางสาวนฤมล  เพ็งศรี