สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เสนาวงษ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  พลสาร
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ชูศรี
4. เด็กชายฐิตย  พิพัฒนโยธะพงศ์
5. เด็กหญิงดารณี  สดใสญาติ
6. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรชุมพล
7. เด็กชายธีรภัทร  จันทโสม
8. เด็กชายธีรเดช  คันทา
9. เด็กหญิงนันทวดี  สายบุญมา
10. เด็กหญิงพฤกษา  วงศ์เสือ
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปุ่มประเสริฐ
12. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
13. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ทอง
14. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ติสูงเนิน
16. เด็กหญิงสุธิดา  ชมโคกกรวด
17. เด็กหญิงอฐิตยา  แซ่หลี
18. เด็กชายอัครชา  สิงห์วงษ์
19. เด็กชายอัมรินทร์  เหล่าเขตกิจ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
2. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
3. นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์
4. นางสาวบุญฤดี  คำดี
5. นางวัลภา  สุวรรณภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายวราวุฒิ  ยิ้มไม
2. เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มไม
 
1. นางธนญา  ชนะพันธุ์
2. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร  ทานกระโทก
3. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
4. เด็กหญิงณัฎชนก  เถระวัตร์
5. เด็กหญิงนงนภัส  เงางาม
6. เด็กหญิงนันทิชา  ทองโคตร
7. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ
8. เด็กหญิงพฤกษา  วงศ์เสือ
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปุ่มประเสริฐ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
11. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์ศรี
12. เด็กหญิงสุธิดา  ชมโคกกรวด
13. เด็กหญิงสุรัชนา  พันธุ์พรหม
14. เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่หลี
15. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
2. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
3. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
4. นางสาวสุวินันท์  จันทร์ชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  ฟักขำ
 
1. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธัญกร
3. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
4. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  คงขำ
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  เผ่าน้อย
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
9. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผาดาวัน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
11. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงค์ษา
12. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
13. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
14. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
15. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
16. เด็กหญิงนภัสสร  เมตตา
17. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
18. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
19. เด็กหญิงปิยะมาศ  บานเย็นงาม
20. เด็กชายปุณยวีร์  ดวงสมร
21. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
22. เด็กหญิงพรทิพย์  ร่มสนธิ์
23. เด็กหญิงพรพิมล  คงสมร
24. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
25. เด็กหญิงมลศิยา  คำภาระ
26. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
27. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
28. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองโคตร
29. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
30. เด็กหญิงวิพัชญา  ชัยศรี
31. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
32. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
33. เด็กหญิงสหัสวรรษ  จิตจำนงค์
34. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซองทอง
36. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุบผา
37. เด็กชายอานนท์  ธิมาชัย
38. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีชัย
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาญศรี
40. เด็กชายโชคทวี  ทุนเพิ่ม
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
4. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
5. นางนิติยา  ปั้นย้อย
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
7. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
8. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
2. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
3. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
4. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
6. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาพร  อยู่ทางธรรม
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาพร  อยู่ทางธรรม
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงขำ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  พราหมเพ็ชร
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ก้อนสูงเนิน
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เนตรคำ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สกุลเมตตาธรรม
6. เด็กหญิงสุภาพร  จิตรดร
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จันทร์ดี
2. นางบุปผา  จึงตระกูล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานขาว
2. เด็กหญิงวิพัชญา  ชัยศรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทะสกุล
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณศรณ์  มหาศิรินิธิสิน
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิวัฒน์  บำขุนทด
2. เด็กชายปฤณวัฒน์  พิมพ์อินทร์
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย