สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภศิตา  สีทอง
 
1. นางระเบียบ  อุบลวัตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงชิดชนก  สุรามาตร
 
1. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครือแวงมล
2. เด็กหญิงชลธิชา  เชียรโคกกรวด
3. เด็กหญิงทัศนีย์  กลึงกลางดอน
4. เด็กหญิงปณิตา  ผาจันทร์
5. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
 
1. นางระเบียบ  อุบลวัตร์
2. นางวัลภา  สุวรรณภา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 19 1. เด็กชายวงศธร  คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงแสงทอง  แก้วอยู่
 
1. นางวัลภา  สุวรรณภา
2. นางรานี  ตันสิน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมทิพย์
2. เด็กชายศุภกร  คนหาร
 
1. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ
2. เด็กหญิงนุชฎาภรณ์  ใจกาวิล
3. เด็กหญิงอนัณตยา  ครองสัตย์
4. เด็กหญิงอัสยา  เพ็ญพันธุ์
5. เด็กหญิงเมธาวี  กองสี
6. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
2. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
3. นางสาวบุญฤดี  คำดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษฎาธาร  พวงพั่ว
2. เด็กชายเฉลิมพร  เริงสูงเนิน
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศวิตา  ดำรงค์ชาติ
 
1. นางสาวไพเราะ  มณีกลม