สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชมน  อุ่นทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐฏิกา  กุลธร
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  บานเย็นงาม
4. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ริ้วกระโทก
5. เด็กหญิงมาฐิณี   สิตาตะวิบูล
 
1. นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์
2. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนากร  กองสี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมวกเพ็ชร
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
2. นางวัลภา  สุวรรณภา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกรวิชญ์  คำภิรานนท์
2. เด็กชายนภัทร  โฉมยงค์
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดารินทร์  สมเดช
2. เด็กหญิงนันทการณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ปัญญาวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองโคตร
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองเกิน
6. เด็กหญิงสุธิตา  สำลีอ่อน
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จันทร์ดี
2. นางบุปผา  จึงตระกูล