สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เด็งแมะ
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายลภัสกร  จำปาทอง
 
1. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอภิชิต  ชูศรี
 
1. นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายเสริมศักดิ์  วันทนา
 
1. นางระเบียบ  อุบลวัตร์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายวงศธร  สร้างงา
 
1. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์