สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เด็งแมะ
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภศิตา  สีทอง
 
1. นางระเบียบ  อุบลวัตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
 
1. นางพรรณี  เรณูหอม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงชิดชนก  สุรามาตร
 
1. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
 
1. นางพรรณี  เรณูหอม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทร์ทิพย์
 
1. นางระเบียบ  อุบลวัตร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายลภัสกร  จำปาทอง
 
1. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอภิชิต  ชูศรี
 
1. นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายเสริมศักดิ์  วันทนา
 
1. นางระเบียบ  อุบลวัตร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายวงศธร  สร้างงา
 
1. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมชาย  สิงห์ทอง
 
1. นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  เครือแวงมล
2. เด็กหญิงชลธิชา  เชียรโคกกรวด
3. เด็กหญิงทัศนีย์  กลึงกลางดอน
4. เด็กหญิงปณิตา  ผาจันทร์
5. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
 
1. นางระเบียบ  อุบลวัตร์
2. นางวัลภา  สุวรรณภา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชมน  อุ่นทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐฏิกา  กุลธร
3. เด็กหญิงปิยะมาศ  บานเย็นงาม
4. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ริ้วกระโทก
5. เด็กหญิงมาฐิณี   สิตาตะวิบูล
 
1. นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์
2. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เสนาวงษ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร  พลสาร
3. เด็กชายจิรศักดิ์  ชูศรี
4. เด็กชายฐิตย  พิพัฒนโยธะพงศ์
5. เด็กหญิงดารณี  สดใสญาติ
6. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรชุมพล
7. เด็กชายธีรภัทร  จันทโสม
8. เด็กชายธีรเดช  คันทา
9. เด็กหญิงนันทวดี  สายบุญมา
10. เด็กหญิงพฤกษา  วงศ์เสือ
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปุ่มประเสริฐ
12. เด็กชายภูวนารถ  อรไชย
13. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ทอง
14. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ติสูงเนิน
16. เด็กหญิงสุธิดา  ชมโคกกรวด
17. เด็กหญิงอฐิตยา  แซ่หลี
18. เด็กชายอัครชา  สิงห์วงษ์
19. เด็กชายอัมรินทร์  เหล่าเขตกิจ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
2. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
3. นางกมลทิพย์  สร้อยสังวาลย์
4. นางสาวบุญฤดี  คำดี
5. นางวัลภา  สุวรรณภา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 28 1. เด็กชายธนากร  กองสี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมวกเพ็ชร
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
2. นางวัลภา  สุวรรณภา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 19 1. เด็กชายวงศธร  คงสุวรรณ
2. เด็กหญิงแสงทอง  แก้วอยู่
 
1. นางวัลภา  สุวรรณภา
2. นางรานี  ตันสิน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 1. เด็กชายวราวุฒิ  ยิ้มไม
2. เด็กหญิงเกวลิน  ยิ้มไม
 
1. นางธนญา  ชนะพันธุ์
2. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  ทัพพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร  ทานกระโทก
3. เด็กหญิงจิราภัทร  พลสาร
4. เด็กหญิงณัฎชนก  เถระวัตร์
5. เด็กหญิงนงนภัส  เงางาม
6. เด็กหญิงนันทิชา  ทองโคตร
7. เด็กหญิงนาตติยา  วรสุวรรณ
8. เด็กหญิงพฤกษา  วงศ์เสือ
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปุ่มประเสริฐ
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สูงศรี
11. เด็กหญิงวรารัตน์  โพธิ์ศรี
12. เด็กหญิงสุธิดา  ชมโคกกรวด
13. เด็กหญิงสุรัชนา  พันธุ์พรหม
14. เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่หลี
15. เด็กหญิงอาภัสรา  พวงพั่ว
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
2. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
3. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
4. นางสาวสุวินันท์  จันทร์ชัย
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สมทิพย์
2. เด็กชายศุภกร  คนหาร
 
1. นางสาวศรีสุดา  พรหมภักดี
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุปราณี  โคติวัน
2. เด็กชายอานนท์  ลักษณะไทย
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐฐา  ปักคำมา
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  ฟักขำ
 
1. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษฎา  วงษ์ธัญกร
3. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
4. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  คงขำ
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  เผ่าน้อย
7. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
9. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผาดาวัน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
11. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงค์ษา
12. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
13. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
14. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
15. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
16. เด็กหญิงนภัสสร  เมตตา
17. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
18. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
19. เด็กหญิงปิยะมาศ  บานเย็นงาม
20. เด็กชายปุณยวีร์  ดวงสมร
21. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
22. เด็กหญิงพรทิพย์  ร่มสนธิ์
23. เด็กหญิงพรพิมล  คงสมร
24. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
25. เด็กหญิงมลศิยา  คำภาระ
26. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
27. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
28. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองโคตร
29. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
30. เด็กหญิงวิพัชญา  ชัยศรี
31. เด็กชายศุภกร  ศรีสุนันท์
32. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
33. เด็กหญิงสหัสวรรษ  จิตจำนงค์
34. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซองทอง
36. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุบผา
37. เด็กชายอานนท์  ธิมาชัย
38. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีชัย
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาญศรี
40. เด็กชายโชคทวี  ทุนเพิ่ม
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
4. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
5. นางนิติยา  ปั้นย้อย
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
7. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
8. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
2. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
3. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
4. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
6. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายอัครเดช  พิมพ์ดี
 
1. นายอาภรณ์  ราศรี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
 
1. นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 11 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาพร  อยู่ทางธรรม
 
1. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนาพร  อยู่ทางธรรม
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายพลากร  ดาวกลาง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันสุดา  ไตรรบอาน
 
1. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศิริ
2. เด็กหญิงนุชฎาภรณ์  ใจกาวิล
3. เด็กหญิงอนัณตยา  ครองสัตย์
4. เด็กหญิงอัสยา  เพ็ญพันธุ์
5. เด็กหญิงเมธาวี  กองสี
6. เด็กหญิงเอวรินทร์  เวทการ
 
1. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
2. นายพิรัชย์กฤษตย์  กระแสเวส
3. นางสาวบุญฤดี  คำดี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฎฐริสา  วงค์ษา
2. เด็กชายนพพร  ชะม้อยกลาง
 
1. นางธนญา  ชนะพันธุ์
2. นางสาวภัททิยา  อิโน
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กชายกรวิชญ์  คำภิรานนท์
2. เด็กชายนภัทร  โฉมยงค์
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย
 
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษฎาธาร  พวงพั่ว
2. เด็กชายเฉลิมพร  เริงสูงเนิน
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดารินทร์  สมเดช
2. เด็กหญิงนันทการณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ปัญญาวงศ์
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทองโคตร
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองเกิน
6. เด็กหญิงสุธิตา  สำลีอ่อน
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จันทร์ดี
2. นางบุปผา  จึงตระกูล
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คงขำ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  พราหมเพ็ชร
3. เด็กหญิงพรรณิภา  ก้อนสูงเนิน
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เนตรคำ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สกุลเมตตาธรรม
6. เด็กหญิงสุภาพร  จิตรดร
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จันทร์ดี
2. นางบุปผา  จึงตระกูล
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานขาว
2. เด็กหญิงวิพัชญา  ชัยศรี
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทะสกุล
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชฎาจิตร
2. เด็กหญิงนภัสสร  เมตตา
3. เด็กหญิงวิลาสีนี  เนตรคำ
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จันทร์ดี
2. นางบุปผา  จึงตระกูล
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพลชนก  เพียงโคกกรวด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  จันทร์ดี
 
46 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สงฆ์สันเทียะ
2. เด็กชายชินวัตร์  แอบครบุรี
 
1. นางเพ็ญศิริ  เริงสูงเนิน
 
47 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิรพงษ์  ปัญจหงส์คำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนคำ
 
1. นางวัลภา  สุวรรณภา
2. นายอรรณนพ  พรหมสูตร
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณศรณ์  มหาศิรินิธิสิน
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
49 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศวิตา  ดำรงค์ชาติ
 
1. นางสาวไพเราะ  มณีกลม
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนคำ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ทาอิ่ม
3. เด็กหญิงศวิตา  ดำรงค์ชาติ
 
1. นางสาวไพเราะ  มณีกลม
 
51 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิวัฒน์  บำขุนทด
2. เด็กชายปฤณวัฒน์  พิมพ์อินทร์
 
1. นางนิติยา  ปั้นย้อย