สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษมี  สมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็งชนะ
3. เด็กหญิงสุวิษา  วิภาชัย
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชนะบุญ
2. นายสมเกียรติ  กันยาวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.32 ทอง 8 1. เด็กชายจิรพงษ์  อุดมศิลป์
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายพันธกานต์  อุปปันนะ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
2. นางสาวไอริน  อุ่นสาลี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ตะบุตร
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรารัตน์  สัจจะพันธุ์
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยอดอินทร์
2. เด็กชายอนันตชัย  วงษ์บุตรดี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
2. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรินทร์  มหานิล
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพชัย  อินสุวรรณ์
2. นายนิติกร  ภูสุรินทร์
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
2. นายธนาคาร  สงเมือง
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมหวัง  ผาสุข
2. เด็กชายเจษฎา  แตงหวาน
 
1. นายธนาคาร  สูงเมือง
2. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายนวพัฒน์  เภยพระยา
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุรินทร์
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  มีธุ
3. เด็กหญิงบงกช  สุรักขกะ
4. เด็กชายพัชรพล  ภาคีสุข
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  รอสูงเนิน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ผาสุข
7. เด็กหญิงอริษา  ไชยเทน
 
1. นางอลิศรา  สุริโย
2. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
3. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงคล  อ่อนชั่ง
 
1. นายชัชวาล  วงศ์อนันต์
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสังเวียน  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  มหานิน
 
1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
2. นางสาวนันทวัน  ส้อมทอง