สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิรดา  พุ่มไพจิตร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชลรัตน์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  โสป่าสัก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลิขิต  เลิศสว่าง
 
1. นางกมลพรรณ  ศรีนัครินทร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงลีลาวดี  แสงนิล
2. เด็กหญิงศุภลักษณณ์   โคตุนัน
 
1. นางเกษรา  พึ่งศรี
2. นางอลิศรา  สุริโย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุทธ  ตะบุตร
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรรณฤดา   สุวรรณพิงคา
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงมณทิกา  สั่งสอน
 
1. นางสาวไอริณ  อุ่นสาลี
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กชายนวพล  วันธงชัย
2. เด็กหญิงมนทิราลัย  ใหญ่สมพงษ์
3. เด็กหญิงสุวานัน  สูงสุด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
2. นางเกษรา  พึ่งศรี
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองมาก
 
1. นางอลิศรา  สุริโย