สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงแพรพิไล  พลางวัน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสรารัตน์  สัจจพันธ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62.65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  หาสุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญชุ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุขมาลี
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชนะบุญ
2. นายสมเกียรติ  กันยาวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 1. เด็กชายฐีรภัทร  ญารี
2. เด็กหญิงแก้วกานดา  อ่อนชั่ง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ใสป่าสัก
2. นางปรียากรณ์  เสนทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายภาสกร  สีสอนตะ
 
1. นางกมลพรรณ  ศรีนัครินทร์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลนิชา  พรปกเกล้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาทอง
 
1. นางเกษรา  พึ่งศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวสุดารัตน์  กองคำฟู
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปิยนันท์  เอียดผักแว่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสร้อย
 
1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
2. นางสาวเฉลิมศรี  หุ่นสาระ
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เพ็ชรนอก
2. เด็กชายอัฐชัย  โคบุตร
 
1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
2. นางสาวเฉลิมศรี  หุ่นสาระ