สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายสิทธิกร   ทองขาว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิรดา  พุ่มไพจิตร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายประติพัทธิ์  ทาสีคำ
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงแพรพิไล  พลางวัน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสรารัตน์  สัจจพันธ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษมี  สมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็งชนะ
3. เด็กหญิงสุวิษา  วิภาชัย
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชนะบุญ
2. นายสมเกียรติ  กันยาวงศ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62.65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  หาสุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญชุ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุขมาลี
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ชนะบุญ
2. นายสมเกียรติ  กันยาวงศ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.32 ทอง 8 1. เด็กชายจิรพงษ์  อุดมศิลป์
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 1. เด็กชายฐีรภัทร  ญารี
2. เด็กหญิงแก้วกานดา  อ่อนชั่ง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  ใสป่าสัก
2. นางปรียากรณ์  เสนทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กชายพันธกานต์  อุปปันนะ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงสวัสดิ์
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
2. นางสาวไอริน  อุ่นสาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายภาสกร  สีสอนตะ
 
1. นางกมลพรรณ  ศรีนัครินทร์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ชลรัตน์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  โสป่าสัก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลิขิต  เลิศสว่าง
 
1. นางกมลพรรณ  ศรีนัครินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงลีลาวดี  แสงนิล
2. เด็กหญิงศุภลักษณณ์   โคตุนัน
 
1. นางเกษรา  พึ่งศรี
2. นางอลิศรา  สุริโย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงชลนิชา  พรปกเกล้า
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาทอง
 
1. นางเกษรา  พึ่งศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุทธ  ตะบุตร
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. นางสาวสุดารัตน์  กองคำฟู
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภรณ์  ชาลีโคตร
 
1. นางปรียากรณ์  เสนทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ตะบุตร
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศรารัตน์  สัจจะพันธุ์
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรรณฤดา   สุวรรณพิงคา
 
1. นายทองสุข  รำมะนา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พาที
 
1. นางสาวไอริน  อุ่นสาลี
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงมณทิกา  สั่งสอน
 
1. นางสาวไอริณ  อุ่นสาลี
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กชายนวพล  วันธงชัย
2. เด็กหญิงมนทิราลัย  ใหญ่สมพงษ์
3. เด็กหญิงสุวานัน  สูงสุด
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
2. นางเกษรา  พึ่งศรี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยอดอินทร์
2. เด็กชายอนันตชัย  วงษ์บุตรดี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ใหญ่สมพงษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
2. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปิยนันท์  เอียดผักแว่น
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขสร้อย
 
1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
2. นางสาวเฉลิมศรี  หุ่นสาระ
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศิริขวัญ  เพ็ชรนอก
2. เด็กชายอัฐชัย  โคบุตร
 
1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
2. นางสาวเฉลิมศรี  หุ่นสาระ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วิภาชัย
2. เด็กหญิงนาเดียร์  ขำวิไล
3. เด็กชายอัชฌา  บุปผา
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีนัครินทร์
2. นางเฉลิมศรี  หุ่นสาระ
 
29 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองมาก
 
1. นางอลิศรา  สุริโย
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรินทร์  มหานิล
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. สามเณรสุกฤษดิ์  ศรีบันดิด
 
1. นางปรียากรณ์  เสนทอง
 
32 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพชัย  อินสุวรรณ์
2. นายนิติกร  ภูสุรินทร์
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
2. นายธนาคาร  สงเมือง
 
33 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมหวัง  ผาสุข
2. เด็กชายเจษฎา  แตงหวาน
 
1. นายธนาคาร  สูงเมือง
2. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
34 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขวัย
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ผาสุข
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
2. นางสาวไอริณ  อุ่นสาลี
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายนวพัฒน์  เภยพระยา
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาววาสนา  โสดานิล
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุรินทร์
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  มีธุ
3. เด็กหญิงบงกช  สุรักขกะ
4. เด็กชายพัชรพล  ภาคีสุข
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  รอสูงเนิน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  ผาสุข
7. เด็กหญิงอริษา  ไชยเทน
 
1. นางอลิศรา  สุริโย
2. นางสาวจิราภรณ์  วงษ์แตงอ่อน
3. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมงคล  อ่อนชั่ง
 
1. นายชัชวาล  วงศ์อนันต์
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสังเวียน  รักชาติ
2. เด็กหญิงสุมินตรา  มหานิน
 
1. นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร
2. นางสาวนันทวัน  ส้อมทอง