สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโป่งมงคล สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 38 1. เด็กชายโยธิน  บุตรลักษมณี
 
1. นางสาวนพมาศ  เกิดภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาลวิเศษ
 
1. นางสาวนพมาศ  เกิดภักดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา
 
1. นางสาวสุกัญญา  คูณทวี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายสุวัจน์  พรมมี
 
1. นางสาวสุกัญญา   คูณทวี
 
5 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 73 เงิน 15 1. เด็กชายพงศกร  ปาละวัดิ
 
1. นางยุภารันต์  สหัสสรังสี