สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนา  แดงโคเสส
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญชาติ
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงสมศรี  ผลประเสริฐ
 
1. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไชยฤทธิ์
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราวดี  ทามาตย์
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พุแค
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงสุนันทา  สาบาล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ที่รัก
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วสีหมอก
2. เด็กชายสหรัฐ  เกตุวัตร
3. เด็กหญิงอารียา  ตาอ้าย
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มาลา
2. เด็กชายฤทธิเดช  เดชคิด
3. เด็กชายวุฒิชัย  กำทรัพย์
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลพร
2. เด็กชายณัฐพล  เอมโอด
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  พันตั๋น
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
2. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยะมน  พุแค
2. เด็กหญิงวิรุวรรณ  ศรีคำ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ตังนู
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วัดแผ่นลำ
2. เด็กชายอภิชาติ  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลครบุรี
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  กงใจ
 
1. นางสาวพัชรี  จันทง
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรกมล  เอมโอด
 
1. นางเพ็ญศรี  หอมอุบล
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรณ  ปิ่นเงิน
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัดดา  แหน่งกระโทก
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  เส็งบางยาง
2. เด็กชายสิวัฒน์  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายเจตริน  งามประเสริฐ
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
2. นายนวัต  เกิดจันทร์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิกร  จันทะบูรณ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วดอน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญชารี
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
2. นายนวัต  เกิดจันทร์