สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงรุจิรา  ดีจริง
 
1. นางศิริรัตน์  จะนะอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุจิรา  ล่ามกระโทก
 
1. นางศิริรัตน์  จะนะอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงจรรยาพร  มาลัย
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.62 เงิน 10 1. เด็กชายเมธา  มีทะโจร
2. เด็กชายโชคอนันต์  ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันชุลี
2. เด็กหญิงณํฐชยา  พรมจีน
3. เด็กหญิงอนัญญา  ฟักอ่อน
4. เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วสีหมอก
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
2. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัณธิดา  สิงหา
2. เด็กหญิงพัชชา  โสภา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาลา
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทะเลิศ
5. เด็กหญิงโอภารินทร์  คันทา
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนิชา  กตัญญู
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์เวียง
4. เด็กหญิงวาสนา  พลจันทึก
5. เด็กหญิงอนุสรา  มั่นใจ
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แดงสุมา
2. เด็กหญิงอัจฉรารัตน์  บุญชาติ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ก้อนแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันลี  คำเบ้า
 
1. นายสกฤษฎิ์  จิตนอก
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงวนิดา  อนุพันธ์
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทะบูรณ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายนพรัตน์  พุดซ้อน
2. เด็กชายนัทธพงศ์  จำปากรณ์
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น
2. เด็กหญิงนวพรรษ  บุราคัม
3. เด็กชายสมพร  ศรีเมือง
 
1. นางเพ็ญศรี  หอมอุบล
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิภาวี  หาญวิชา
2. เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน
3. เด็กหญิงเขมนิจ  ราชรินทร์
 
1. นางมะลิ  อินทะชาติ
2. นางสาวพัชรี  จันทง