สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงพรชิตา  คชพันธ์
2. เด็กชายอนวัช  บัวขำ
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายอดิเรก  อยู่ยืน
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิศรุตภูษิต
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปัญยาวัน
2. เด็กหญิงไพลิน  ปัญญาปิ้ม
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายทรงกรด  สุนันทานนท์
2. เด็กหญิงพัฒนากร  พยัคบุตร
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์