สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปาริชาติ  น่วมแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิ์สิทธิ์
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรรื่นเริง
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวนุช
 
1. นางดารุณี  ดาหล้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญชาลี
 
1. นางดารุณี  ดาหล้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนฤมล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดาลัย
3. เด็กหญิงวิภาวี  เนียนกระโทก
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25.9 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายนิรัฐภูมิ  สมศรี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์มะหิงค์
2. เด็กชายปณชัย  วิวัฒนาผาสุข
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กชายไตรรัตน์  ยอดทอง
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทะนันท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ก้อนแก้ว