สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงรุจิรา  ดีจริง
 
1. นางศิริรัตน์  จะนะอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงปาริชาติ  น่วมแก้ว
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิ์สิทธิ์
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุจิรา  ล่ามกระโทก
 
1. นางศิริรัตน์  จะนะอินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 17 1. เด็กหญิงจรรยาพร  มาลัย
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรรื่นเริง
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตนา  แดงโคเสส
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญชาติ
 
1. นางศิริรัตน์  จนะอินทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงอภิญญา  เขียวนุช
 
1. นางดารุณี  ดาหล้า
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญชาลี
 
1. นางดารุณี  ดาหล้า
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายยุคนธร  ท้าวคำสอน
2. เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  มาว่อง
 
1. นางสุวคนธ์  โสดานิล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนฤมล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  ดาลัย
3. เด็กหญิงวิภาวี  เนียนกระโทก
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 25.9 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายนิรัฐภูมิ  สมศรี
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  บุญค้ำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.62 เงิน 10 1. เด็กชายเมธา  มีทะโจร
2. เด็กชายโชคอนันต์  ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์มะหิงค์
2. เด็กชายปณชัย  วิวัฒนาผาสุข
 
1. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อันชุลี
2. เด็กหญิงณํฐชยา  พรมจีน
3. เด็กหญิงอนัญญา  ฟักอ่อน
4. เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วสีหมอก
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
2. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัณธิดา  สิงหา
2. เด็กหญิงพัชชา  โสภา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาลา
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทะเลิศ
5. เด็กหญิงโอภารินทร์  คันทา
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงนฤมล  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงนิชา  กตัญญู
3. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์เวียง
4. เด็กหญิงวาสนา  พลจันทึก
5. เด็กหญิงอนุสรา  มั่นใจ
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.65 ทอง 7 1. เด็กหญิงสมศรี  ผลประเสริฐ
 
1. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์
2. เด็กชายไตรรัตน์  ยอดทอง
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงพรชิตา  คชพันธ์
2. เด็กชายอนวัช  บัวขำ
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ไชยฤทธิ์
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 28 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แดงสุมา
2. เด็กหญิงอัจฉรารัตน์  บุญชาติ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ก้อนแก้ว
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จันทะนันท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวดาราวรรณ  ก้อนแก้ว
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันลี  คำเบ้า
 
1. นายสกฤษฎิ์  จิตนอก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กชายอดิเรก  อยู่ยืน
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  วิศรุตภูษิต
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาราวดี  ทามาตย์
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  เชื้อคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พุแค
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิดา  ฟักอ่อน
2. เด็กหญิงสุนันทา  สาบาล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ที่รัก
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
29 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงวนิดา  อนุพันธ์
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทะบูรณ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  ปัญยาวัน
2. เด็กหญิงไพลิน  ปัญญาปิ้ม
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กชายนพรัตน์  พุดซ้อน
2. เด็กชายนัทธพงศ์  จำปากรณ์
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายทรงกรด  สุนันทานนท์
2. เด็กหญิงพัฒนากร  พยัคบุตร
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
2. นางสาวกนิษฐา  จันทบูรณ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วสีหมอก
2. เด็กชายสหรัฐ  เกตุวัตร
3. เด็กหญิงอารียา  ตาอ้าย
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  มาลา
2. เด็กชายฤทธิเดช  เดชคิด
3. เด็กชายวุฒิชัย  กำทรัพย์
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางดาววัน  เกิดจันทร์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิลพร
2. เด็กชายณัฐพล  เอมโอด
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  พันตั๋น
 
1. นางบุญปลูก  ทับทิมไทย
2. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิยะมน  พุแค
2. เด็กหญิงวิรุวรรณ  ศรีคำ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ตังนู
 
1. นายนวัต  เกิดจันทร์
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วัดแผ่นลำ
2. เด็กชายอภิชาติ  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พลครบุรี
 
1. นายไชยา  สีมา
2. นางสาวสมฤทัย  พันธ์วัฒนะ
 
38 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนุชา  กงใจ
 
1. นางสาวพัชรี  จันทง
 
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 19 1. เด็กชายจำเริญ  พันตั๋น
2. เด็กหญิงนวพรรษ  บุราคัม
3. เด็กชายสมพร  ศรีเมือง
 
1. นางเพ็ญศรี  หอมอุบล
 
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงวิภาวี  หาญวิชา
2. เด็กหญิงอภัสรา  กันยายน
3. เด็กหญิงเขมนิจ  ราชรินทร์
 
1. นางมะลิ  อินทะชาติ
2. นางสาวพัชรี  จันทง
 
41 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงกรกมล  เอมโอด
 
1. นางเพ็ญศรี  หอมอุบล
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรณ  ปิ่นเงิน
 
1. นางสาวมารยาท  อ่อนศรี
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัดดา  แหน่งกระโทก
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
44 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
 
45 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  เส็งบางยาง
2. เด็กชายสิวัฒน์  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายเจตริน  งามประเสริฐ
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
2. นายนวัต  เกิดจันทร์
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวุฒิกร  จันทะบูรณ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แก้วดอน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญชารี
 
1. นางสาวชดาษา  พะนิรัมย์
2. นายนวัต  เกิดจันทร์