สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 31 1. เด็กหญิงlสุปราณี  เกตุวิทย์
2. เด็กหญิงนิภาพร  แซ่เล้า
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ราศรี
 
1. นางสารภี  อากาศฤกษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นครชะ
2. เด็กชายธีรภทร  ปลื้มกลาง
 
1. นางนิรมล  จงปัตนา